ࡱ> bjbjVV<<r? ."Plll8L|cj:eee+c-c-c-c-c-c-c$RegQcQleC"eeeQcllc%%%e(ll+c%e+c%%]aa"<xi`Fcc0c`h$haa&hla$ee%eeeeeQcQc%eeeceeeeheeeeeeeee : 0stanbul 05.01.2011 0^ ORTAKLIKLARININ KURULU^U, TASF0YE ED0LMES0, DNEM KAR VE ZARARININ ^0RKETLERE DAITIMI VE VERG0LEND0R0LMES0 0LE 0LG0L0 SORUNLAR Yay1mland11 Yer: Lebib Yalk1n Mevzuat Dergisi Haziran 2011 Say1 90 GENEL OLARAK lkemizde 1983 sonras1 yabanc1 sermaye yat1r1mlar1nda nemli art1_lar meydana gelmi_tir. Bu durum lkemizde sermaye birikimini art1rarak, sermaye yap1s1n1 glendirerek ileri teknolojik yat1r1mlar1n gelmesini salam1_t1r. Bu itibarla gerek yabanc1 sermayenin gerekse yerli sermayenin yapm1_ olduklar1 ortakl1klar lkemizde nemli teknolojik yat1r1mlara ve teknoloji seviyesi yksek tesislere kavu_ulmas1n1 salam1_t1r. 0_ ortakl1klar1, Kurumlar Vergisi kanunumuza 1.1.1986 tarihinde yrrlne giren 3239 say1l1 kanunla eklenmi_tir. Bylece i_ ortakl1klar1 (Joint Ventura) Kurumlar Vergisi statsne al1narak Kurumlar Vergisi mkellefiyetine tabi tutulmu_tur. Daha sonra (4369 say1l1 kanunun 81/D-1. maddesiyle dei_tirilen ve 29.07.1998 tarihinden itibaren yrrle giren ibare) kurduklar1 ortakl1klardan vergi dairesinden bu _ekilde mkellefiyet tesis edilmesini talep edenler i_ ortakl11d1r denilerek hem kurumlar stats korunmu_ hem de adi ortakl1k olarak da tesis etme imkan1 getirilmi_ti. 5520 Say1l1 yeni Kurumlar Vergisi Kanunumuzda da tercih hakk1 korunmu_, i_ ortakl1klar1n1n ko_ullar1 olu_mu_ bulunsa dahi mkellefiyet tesisi ortaklar1n tercihine b1rak1lm1_t1r. Bylece ortaklar taraf1ndan talep edilmesi halinde i_ ortakl11 olarak mkellefiyet tesis edilecek, talep edilmemesi durumunda ortakl1k adi ortakl1k olarak kabul edilecektir. 0^ ORTAKLIININ KAPSAMI 0_ ortakl1klar1, 5520 say1l1 Kurumlar Vergisi Kanununun 2/7. maddesinde bu verginin mkellefi olarak tan1mlanm1_t1r. Kurumlar Vergisi Kanununun 2. maddesinde i_ ortakl11 2/1.2.3.4.5.6. fikralar1n da kurumlar1n kendi aralar1nda veya _ah1s ortakl1klar1 ya da gerek ki_ilerle belli bir i_in birlikte yap1lmas1n1 m_tereken taahht etmek ve kazanc1n1 payla_mak amac1yla kurduklar1 ortakl1klar olarak tan1mlanm1_ 5520 Say1l1 Kanun 2/7 maddesi aynen _yledir 0_ ortakl1klar1: Yukar1daki f1kralarda yaz1l1 kurumlar1n kendi aralar1nda veya _ah1s ortakl1klar1 ya da gerek ki_ilerle, belli bir i_in birlikte yap1lmas1n1 ortakla_a yklenmek ve kazanc1n1 payla_mak amac1yla kurduklar1 ortakl1klardan bu _ekilde mkellefiyet tesis edilmesini talep edenler i_ ortakl1klar1d1r. Bunlar1n tzel ki_iliklerinin olmamas1 mkellefiyetlerini etkilemez. denilmektedir. Kurumlar1n kendi aralar1nda _ah1s ortakl1klar1 veya gerek ki_ilerle belli bir i_in yap1lmas1n1 m_tereken taahht etmek ve kazanc1n1 payla_mak amac1yla kurduklar1 ortakl1klardan vergi dairesinden bu _ekilde mkellefiyet tesis edilmesini talep edenler i_ ortakl11d1r denilerek kurum mkellefiyeti ihtiyari b1rak1lm1_t1r. 3- 0^ ORTAKLI0N0N KURUMLAR VERG0S0 MKELLEF0YET0 0HT0YAR0D0R Yeni Kurumlar Vergisi Kanunumuz 21.06.2006 tarih ve 26205 say1l1 Resmi Gazetede yay1nlanm1_t1r. Kurduklar1 ortakl1klardan vergi dairesinden bu _ekilde mkellefiyet tesis edilmesini talep edenler i_ ortakl11d1r denilerek hem kurumlar stats korunmu_ hem de adi ortakl1k olarak da tesis etme imkan1 getirilmi_tir. Kurumlar Vergisi Kanunun 2/7. maddesinde belirtildii gibi i_ ortakl11 _eklindeki Kurumlar vergisi mkellefiyetlerinin tesisi ihtiyari olarak mkelleflerin vergi dairelerinden istemde bulunmalar1na balanm1_t1r. 0_ ortakl11 tan1m1na giren ortakl1klardan isteyenler Kurumlar Vergisi mkellefi olarak mkellefiyetlerini tescil ettirebilirler. 0steyenler de adi ortakl1k olarak vergi dairesine mkellefiyetlerini tescil ettirebilirler. 4- 0^ ORTAKLIININ KURULU^U VE UNSURLARI 0_ ortakl1klar1 1 nolu Kurumlar Vergisi Genel tebliinde de a1kland11 gibi () K.V.K kanununun 2/7. maddesinde yaz1l1 kurumlar1n ; kendi aralar1nda veya _ah1s ortakl1klar1 ya da gerek ki_ilerle belli bir i_in birlikte yap1lmas1n1 m_tereken taahht etmek ve kazanc1 payla_mak amac1yla kurduklar1 ortakl1klard1r. 0_ ortakl1klar1n1n ta_1mas1 gereken hususlar _ylece s1ralanm1_t1r. 4.1. Ortaklardan en az birinin Kurumlar Vergisi mkellefi olmas1 4.2. Ortakl11n belli bir i_i sonuland1rmak zere yaz1l1 bir szle_me ile kurulmas1, 4.3. 0_ ortakl11 konusunun belli bir i_ olmas1, 4.4 Birlikte yap1lacak i_in belli bir sre iinde gerekle_tirileceinin ngrlmesi, 4.5. 0_in birden fazla takvim y1l1na yayg1n; in_aat,onarma,montaj ve teknik hizmetler olmas1, 46. 0_ ortakl11 ile i_veren aras1nda bir taahht szle_mesinin olmas1, 47. Taraflar1n, m_tereken taahht edilen i_in, belli bir veya birden fazla blmden deil, tamam1ndan i_verene sorumlu olmalar1, 4.8. 0_in bitiminde kazanc1n payla_1lmas1, 49. Birlikte yap1lmas1 ngrlen ve m_tereken taahht edilen i_in bitimi V.U.K da belirtilen mkellefiyetle ilgili devlerin tamam1n1n yerine getirilmesiyle mkellefiyetin sona ermesi. 0_ ortakl1klar1 adi ortakl1k statsnde yada Kurumlar Vergisi mkellefi olarak mstakil bir birim kabul edilmektedir. Hakedi_ler firmalar taraf1ndan i_ ortakl11 ad1na tahsil edilmektedir. 0_le ilgili defterler bu ortakl1k ad1na tutulmaktad1r. Ortakl1a dahil firmalar adi ortakl11 yada i_ ortakl11n1 olu_turmaktad1r. Kar i_in bitiminde toplu olarak tespit edilmekte, toplam kar hisselere gre blnmektedir. 0_ ortakl11n1n en nemli zellii tek bir i_le s1n1rl1 olu_udur. 0_ ortakl11na ili_kin kurulu_ szle_mesinin noterden tasdikiyle birlikte ortakl11n tescil ve ilan1 olmad11 iin kurulu_ a_amas1 vergi dairesi kayd1ndan sonra tamamlanmaktad1r. 5- 0^ ORTAKLIININ KURUMLAR VERG0S0 MKELLEF0 OLARAK TES0S ED0LMES0 DURUMU Yeni Kurumlar Vergisi kanunumuz 21.06.2006 tarih ve 26205 say1l1 Resmi Gazetede yay1nlanarak yrrle girmi_tir. Yrrle giren yasan1n 2/7. maddesinde yaz1l1 kurumlar1n kendi aralar1nda veya _ah1s ortakl1klar1 ya da gerek ki_ilerle belli bir i_in birlikte yap1lmas1n1 m_tereken taahht etmek ve kazanc1 payla_mak amac1yla kurduklar1 ortakl1klard1r.0_ ortakl1klar1 kurduklar1 ortakl1klardan vergi dairesinden bu _ekilde mkellefiyet tesis edilmesini talep edenler i_ ortakl11d1r denilerek hem kurumlar stats korunmu_ hem de adi ortakl1k olarak da tesis etme imkan1 getirilmi_tir 1 seri no lu Kurumlar vergisi Genel Tebliin de belirtilen hususlar1n ta_1nmas1 halinde kurumlar vergisi mkellefiyetinin de istenmesi halinde i_ ortakl11 kurumlar vergisi mkellefiyeti tesisi yapt1rabilmektedir. Ancak mkelleflerin bu tercihi yaparken dikkat etmeleri gerekmektedir. Tercihin bir daha dei_tirilmesi sz konusu deildir. 5.1.0_ ortakl11n1n kurumlar vergisi mkellefiyeti _irketlerin kendi mkellefiyetlerinden ayr1 olarak yeni bir _irket kurulu_u gibi deerlendirilecektir. Ancak i_ ortakl1klar1n1n tzel ki_ilii olmad11 iin tescili sz konusu olmayacakt1r. 5.2.0_ ortakl11 ad1na bilano usulnde gre defter tasdik ettirilecek ve ortakl1a ait tm i_lemler bu defterlerden izlenecektir. Al1nan mal ve hizmetlere ili_kin belgeler i_ ortakl11 ad1na al1nacakt1r. 5.3.Fatura ve dier belgeler i_ ortakl11 ad1na bast1r1lacak veya tasdik ettirilecektir. 5.4.0_ ortakl11na Kurum KDV ve stopaj vergi mkellefiyeti ssk ve dier mkellefiyetler a1lacakt1r. 5.5.0_ ortakl11nda i_in bitim tarihi GVK nun 44.maddesindeki in_aat ve onarma i_lerinde geici ve kesin kabulnn yap1ld11n1 gsteren tutana1n dzenlendii tarih, dier hallerde i_in fiilen tamamland11 veya fiilen b1rak1ld11 tarih bitirme tarihi olarak kabul edilir. Hkmne gre saptanacakt1r. 5.6.Ortakl11n sona ermesinden sonra ortakl1k ad1na tarh edilen vergi ve cezalar mteselsilen ortaklardan tahsil edilecektir. 5.7.Ortakl1k kazanc1 kurumlar vergisi beyannamesi ile beyan edilecektir. 5.8.Ortaklar1n pay1na d_en kazan i_tirak kazanc1 olarak ayn1 y1lda ortaklar1n kendi _ahsi mkellefiyetlerindeki netice hesaplar1na al1nacakt1r. 5.9.Ortakl11n gerek ki_i olan ortaklar1na d_en kazan ise menkul sermaye irad1 olarak bu ortaklarca kendi _ahsi beyannamelerine dahil edilerek beyan edilecektir. Ayr1ca vergi alaca1 mahsubuna konu olacakt1r.(GVK nun 75,75/1,75/3) 5.10.0_ ortakl11 bir adi ortakl1k olarak deerlendirildiinden dier hususlarda borlar kanununun 520-541 maddelerindeki dzenlemelere gre i_lem yap1lacakt1r. 5.11.0_ ortakl11 ticaret siciline tescil edilemez. nk tzel ki_ilii yoktur. 5.12.0_ ortakl11n1n KVK nun tasfiyesine ili_kin hkmlerine tabi deildir.(Dan1_tay 3.daire E:1999/2963,K:1999/1525) 5.13.0_ ortakl11n1n temsilinde ortakl1k szle_mesinde belirtilen ki_iler ortakl11 temsil eder. Byle bir belirleme yoksa i_ ortakl11 bir adi ortakl1k olarak deerlendirildiinden tm ortaklar temsil yetkisine sahiptirler. 5.1 0_ Ortakl11n1n Kurumlar Vergisi Mkellefi Olarak Tesisinde 0stenecek Belgeler 0_ ortakl11n1n bal1 bulunduu vergi dairesi ortakl11n kurulu_ mukavelesinde gsterilen merkezin bulunduu yer vergi dairesidir. Szle_mede ortakl11n merkezi belirtilmemi_ ise merkezin bulunduu yer vergi dairesi 0_ ortakl11n1n vergi dairesi olacakt1r. 5.1.1. Matbu i_e ba_lama /b1rakma bildirimi ve mkellefiyetlerinin i_ ortakl11 _eklinde kurumlar vergisine tabi tutulmas1 ynndeki a1k istemlerini belirten vergi dairesine hitaben yaz1lm1_ bir dileke ile 5.1.2. Ortakl11n belirli bir i_i sonuland1rmak zere haz1rlad1klar1 ve i_ ortakl11 unsurlar1ndan olu_an ortakl1k szle_mesi 5.1.3.0_ ortakl11 ile i_ veren aras1ndaki taahht szle_mesi 5.1.4.Ortakl1ktaki _irketlerin noter tasdikli ana szle_meleri 5.1.5.0_ ortakl11ndaki _irketlerin kanuni temsilcilerinin; a.Noter tasdikli nfus czdan1 suretleri, b.Yeni tarihli resimli ikametgah senedi, c.Noter tasdikli imza sirkleri. 5.1.6. Gerek ki_i ortaklar1n ; a.Noter tasdikli nfus czdan1 suretleri, b.Yeni tarihli resimli ikametgah senedi, c.Noter tasdikli imza sirkleri. 5.1.7. Yer teslim tutana1 5.1.8. 0_ ortakl11ndaki _irketlerin en son ortakl1k yap1s1n1 gsterir noter tasdikli ortakl1k kararlar1 bulunacakt1r. Anonim _irketlerde en son ynetim kurulu yelerini gsterir noter tasdikli karar bulunacakt1r. Yukar1daki belgelerle mracaat eden mkellefler i_ ortakl1klar1n1 kurumlar vergisi mkellefiyetine tabi i_ ortakl11 olarak tercihlerine uygun olarak mkellefiyet tesis ettirebileceklerdir. 6- 0^ ORTAKLIININ AD0 ORTAKLIK ^EKL0NDE MKELLEF0YET TES0S ED0LMES0 DURUMU Yeni Kurumlar Vergisi kanunumuz 21.06.2006 tarih ve 26205 say1l1 Resmi Gazetede yay1nlanarak yrrle girmi_tir. Yrrle giren yasan1n 2/7. maddesinde yaz1l1 kurumlar1n kendi aralar1nda ortakl1klar1 veya gerek ki_ilerle belli bir i_in birlikte yap1lmas1n1 m_tereken taahht etmek ve kazanc1 payla_mak amac1yla kurduklar1 ortakl1klard1r.0_ ortakl1klar1 kurduklar1 ortakl1klardan vergi dairesinden bu _ekilde mkellefiyet tesis edilmesini talep edenler i_ ortakl11d1r denilerek hem kurumlar stats korunmu_ hem de adi ortakl1k olarak da tesis etme imkan1 getirilmi_tir.Kurumlar vergisi kanununun 2/7.maddesindeki i_ ortakl11 unsurlar1n1 ta_1yan i_ ortakl1klar1 istedikleri taktirde ihtiyarilik hakk1ndan yararlanarak kurumlar vergisi mkellefi _eklinde deil de adi ortakl1k _eklinde mkellefiyetlerini tesis ettirebilirler. 0_ ortakl11n1n adi ortakl1k _eklinde mkellefiyet tesisinde ortaklardan birinin mutlak suretle kurumlar vergisi mkellefi olma zorunluluu bulunmamaktad1r. Ayr1ca adi ortakl11n sresi sadece bir i_ ile de s1n1rl1 tutulamaz. Adi ortakl1k taahht edilen i_in sonunda sona erebilecei gibi ortaklar isterlerse adi ortakl1klar1n1 devamda ettirebilirler. 0_ ortakl11 unsurlar1n1 ta_1yan i_ ortakl11n1n ihtiyarilik hkmnden yararlan1larak adi ortakl1k _eklinde mkellefiyet tesisinin istenilmesi halinde a_a1daki hususlara dikkat edilmesi gerekmektedir. 6.1.Adi ortakl1k ad1na defter tasdik ettirilecek ve ortakl1a ait btn gider ve has1latlar bu deftere kaydedilerek izlenecektir. 6.2.Adi ortakl1k ad1na fatura ve dier belgeler bast1r1lacakt1r. 6.3.Adi ortakl1k ad1na sadece katma deer vergisi ve stopaj vergisi mkellefiyete a1lacakt1r. 6.4.0_in bitiminde ortaklar kendi hisselerine d_en kazanc1 kendi _ahsi beyannamelerine dahil ederek beyan edeceklerdir. 6.5.Adi ortakl11n temsil yetkisi ortakl1k szle_mesinde belirtilmi_ ise temsil yetkisi bulunan ortaklara, temsile yetkili kimse belirtilmemi_se tm ortaklar temsile yetkilidir. 6.6.Adi ortakl11 tzel ki_ilii yoktur. Tescil ve ilan gerektirmez. 6.7.Adi ortakl1k hakk1ndaki dier hususlarda borlar kanununun 520-541 maddelerindeki hkmler geerlidir. 6.1 0_ Ortakl11n1n Adi Ortakl1k ^eklinde Mkellefiyet Tesisinin 0stenilmesi Halinde 0stenecek Belgeler 0_ ortakl11n1n bal1 olduu vergi dairesi ortakl11n kurulu_ szle_mesinde gsterilen merkezin bulunduu yer vergi dairesidir. Szle_mede ortakl11n merkezi gsterilmemi_ ise merkezin bulunduu yer vergi dairesidir. 6.1.1. Matbu i_e ba_lama /b1rakma bildirimi ve mkellefiyetlerinin adi ortakl1k _eklinde tesis edilmesi ynndeki a1k istemlerini belirtir vergi dairesine hitaben yaz1lm1_ bir dileke 6.1.2.0_ ortakl11 unsurlar1n1 ta_1yan ortakl1k szle_mesi 6.1.3.Adi ortakl1k ile i_ veren aras1ndaki taahht szle_mesi 6.1.4.Ortakl1ktaki _irketlerin noter tasdikli ana szle_mesi 6.1.5.Adi ortakl1ktaki _irketlerin kanuni temsilcilerinin a.Noter tasdikli nfus czdan1 suretleri b.Yeni tarihli resimli ikametgah senedi c.Noter tasdikli imza sirkleri 6.1.6. Gerek ki_i ortaklar1n a.Noter tasdikli nfus czdan1 suretleri b.Yeni tarihli resimli ikametgah senedi c.Noter tasdikli imza sirkleri 6.1.7.0_ ortakl11ndaki _irketlerin en son ortakl1k yap1s1n1 gsterir noter tasdikli ortakl1k kararlar1 6.1.8.Yer teslim tutana1 Yukar1daki belgelerle mracaat eden mkellefler i_ ortakl11n1 ad1 ortakl1k _eklindeki tercihlerine uygun olarak mkellefiyet tesisi yapt1rabileceklerdir. 0_ ortakl11n1n kurulu_u ile ilgili yevmiye kay1tlar1 a_a1daki gibi olmal1d1r. 1) 501DENMEM0^ SERMAYE HS.50.000._X A.^. Sermaye TaahhdY LTD. ^T0. Sermaye Taahhd500SERMAYE HS. 50.000._Szle_me gerei sermayenin taahhd.2) 100BANKALAR HS.50.000._501DENMEM0^ SERMAYE HS. 50.000._X A.^. Sermaye Taahhd25.000._Y LTD. ^T0. Sermaye Taahhd25.000._Sermaye taahhdnn denmesi 0^ ORTAKLII 0LE 0LG0L0 SORUNLAR 0_ ortakl11 bir adi ortakl1k hviyetindedir. Bu itibarla makine ve tehizat1n ortakl1a sermaye olarak konulmas1 gerekir. Ancak makine ve tehizat ortakl11 olu_turan firmalar1n bilano aktiflerinde grlmektedir. Bunu da makine ve tehizat1n _irketlerin bilanolar1ndan emsal bedelle 1karmak gerekecektir. Tabii burada hem katma deer vergisi hem de has1l olacak deer farklar1n1n _irketlerin bnyesinde verg : b f > @ B ^ 0b%%%*&,&&uk_kukkkuSukh!8S5B*CJph33h%B*CJaJ ph33h%B*CJph33h%5B*CJph33h'h'5B*CJph33h'5B*CJph33h~B*ph33h9xB*ph33h!8SB*ph33h%B*ph33h%h%5B*CJ\ph33h!8S5B*CJ\ph33hQW5B*CJ\ph33h%5CJ\jh%CJUmHnHu b : @ B D ^ ` 02`b$d,x<`a$$ & Fa$$a$$ & Fa$ & F^w^wgd'$ & F^a$gd3 $ & F^a$$a$bV"$%%%%%%%%%*&,&(0))^**l+(,,-./@34$a$$a$&&&&(0)8)))^*f***l+t+(,.,,,--..4B59<<d>l>?@@@|AACCDDdElEFF\HfHII@JJJ,K4KLLLMOOdQrQfRrRRR`SlSSS,T0Tջկկկկկկկկկկկկկջջկկկկկկկh%5B*CJph33h%5B*CJ\ph33h%56B*CJph33h%B*CJph33h%B*ph33jh%0JB*Uph33h%B*H*ph33E44B5D59<d>?@|ACDdEF\HI@J,KLLMMOdQbRR`S$^a$$h^ha$$a$$a$`SS,T~TTUbUUU:VWvYxYZZ`\cdexf6g(hijjj$^a$$a$$^a$$h^ha$0T~TTTTUUbUfUUUUVHVTVxYZ`\cddeexff6g>g(h0hiij jjjjk|mmnnforooo\phppp$q(qtqxqqq(r,rrrrr*s6sstfuvFvHvLvNv(w*w.w0whdgB*CJph33h'5B*CJ\ph33h%B*ph33h%5B*CJ\ph33h%5B*CJph33h%B*CJph33Jjjjjjkk|mnfoo\pp$qtqqrzrr*ss.tfuvvv$7^7a$$^a$$^a$$a$vvBvTvVvXvvvhkd$$IfFF#!0  4 Fa $$Ifa$ $$Ifa$vvvvvwnnn $$Ifa$kd$$IfF4F#!0  4 Faf4vvvvw6wwnnnn $$Ifa$kdh$$IfF4F#!0  4 Faf46w8wwd[ $$Ifa$kd$$IfF4\#704 Faf4wwwwww $$Ifa$ $$Ifa$$a$akd$$IfF4##04 Faf40wwwwwwwx x$x&xpxrxvxxxxxxxy^y|ptҴȼ@b<xTV^Ƕ}qhIB|5B*CJph33h2h25B*CJph33h'k5B*CJph33hx]B*CJph33h4?B*CJph33hQB*CJph33 jh%0JB*CJUph33h%B*CJH*ph33h'B*CJph33Uh%5B*CJph33hdgB*CJph33h%B*CJph33,wwwww,x}tttt $$Ifa$kdw$$IfFF#!0  4 Fa,x.x0x2xlx~xi```` $$Ifa$kd,$$IfF4\#704 Faf4~xxxxxxi```` $$Ifa$kd$$IfF4\#704 Faf4xxyi` $$Ifa$kd$$IfF4\#704 Faf4yyy^y`y>֯ҴԴh~ & F$a$$ & Fa$$a$\kd$$IfF4##04 Faf4ilendirmek gerekecektir. Olay bununla da bitmemektedir. 0_ ortakl11n1 olu_turan firmalar genelde kurum statsnde firmalard1r. Bu firmalar1n bilanolar1nda amortismana tabi maddi duran varl1klar1n1 V.U.K Mk 298. Md.si dahilinde enflasyon dzeltmesine tabi tutarlar. 0_ ortakl11na sermaye olarak konulan maddi duran varl1klar Vergi Usul Kanunu gerei i_ ortakl1klar1 da maddi duran varl1klar1n1 enflasyon dzeltmesine tabi tutabileceklerdir. Ancak i_ ortakl11n1n sona ermesi ile Enflasyon dzeltmesinden doan farklar1n kara ilave edilmesi gerekecektir. Bu da i_ ortakl11n1 olu_turan kurumlara ek bir vergiyi gndeme getirecektir. Makine ve tehizat1n kiralama yoluyla olay1n zmlenmesine al1_1ld11nda yine elde edilen gelirin her y1l vergilendirilmesi sorunuyla kar_1la_1lmaktad1r. 0_ ortakl11na makine ve tehizat1n sermaye olarak konulabilir. Borlar Kanunu 521 Md. sinde Sermaye , bir _eyin menfaatinden ibaret ise adi icara akdinde ve bir _eyin mlkiyetinden ibaret ise beyi akdinde hasar ve tekeffle dair muayyen olan hkmlere tabi olur adi ortakl1a bir _eyin menfaatinin de sermaye olarak konulabilecei anla_1lmaktad1r. T.T.K. nu 139.maddesinde de menkul ve gayrimenkul mallar1n kullanma ve faydalanma haklar1n1n sermaye olarak kullan1labileceini belirtmektedir. Ancak i_ ortakl11na tahsis edilecek amortismana tabi maddi duran varl1klar1n kullanma hakk1n1n sermaye olarak konulmas1 amortismanlarla ilgili zm olduka g problemlerle kar_1la_1lmas1n1 gndeme getirmektedir. 0_ ortakl1klar1nda organize al1_ma sz konusudur. Bu al1_ma sonunda i_in bitirilmesi esast1r. Tabii i_in bitiminde de yine bir tak1m vergisel sorunlarla kar_1 kar_1ya kal1nacakt1r.0_ ortakl11 bir has1lat ve masraf ortakl11d1r. Ancak ortakl1a tahsis edilen maddi duran varl1klar1n i_in bitiminde yeniden esas firmalar1na 1k1_1 yap1lacakt1r. Bu itibarla Katma Deer Vergisi ve Kurumlar Vergisi ynnden yine vergi ile kar_1 kar_1ya kal1nacakt1r. Bu durum i_ ortakl11n1 olu_turan firmalar1 g durumda b1rakacakt1r. () 0^ ORTAKLIKLARINDA 0^0N B0T0M0 KARIN VE ZARARIN ^0RKETLERE DAITILMASI VERG0LEND0R0LMES0 VE TASF0YE ED0LMES0 0_ ortakl11nda i_in bitimi in_aat ve onarma i_i iin i_in bitim tarihi gelir vergisi kanununun 44. Maddesinde belirlenen esaslara gre tayin olunacakt1r. Geici ve kesin kabul usulne tabi i_lerde geici kabuln yap1ld11, tutana1n dzenlendii tarih i_in bitimidir. Bunun d1_1ndaki durumlarda i_in fiilen tamamland11 ya da i_in fiilen b1rak1ld11 tarih i_in bitim tarihi olarak kabul edilir. 0_ nedeniyle mkellefiyetle ilgili devlerin de tamam1n1n yerine getirilmesi gerekir. Beyannamelerin verilmesi, tahakkuklar1n1n yap1lmas1 ve 1kan vergilerin tamam1n1n denmesi gereklidir. 0_ ortakl1klar1n1n gelir vergisi kanunun 42. Maddesi kapsam1na giren i_leri nedeniyle kazan tespiti ayn1 kanunun 42, 44 maddeleri uyar1nca yap1lmaktad1r. 0_in bitimi i_ ortakl1klar1n1n da sona erdiini gstermez. Bu i_ dolay1s1yla mkellefiyetle ilgili devlerin tamam1n1n yerine getirilmesi gerekir. 0_ ortakl11n1n sona ermesinden sonra ortakl1k ad1na tarh olunacak vergi ve cezalar mteselsilen ortaklardan aranacakt1r. te yandan kurumlar vergisi kanununun 17. Maddesinde hangi _ekilde olursa olsun tasfiyeye giren kurumlar1n vergilendirilmesinde hesap dnemi yerine tasfiye dneminin geerli olaca1 hkme balanm1_t1r. 0_ ortakl1klar1 adi ortakl1k olarak deerlendirildii ve tzel ki_ilii bulunmad11 iin i_ ortakl1klar1 hakk1nda tasfiye hkmleri uygulanmayacakt1r. 0_ ortakl1klar1nda i_in bitiminde kazan payla_1lacakt1r. Payla_1lacak kazan vergi ve benzeri ykmllklerin yerine getirilmesinden sonra elde edilen kazantan kalan tutard1r. Kazan i_ ortakl11nca beyan edilir ve Kurumlar Vergisi Kanunu hkmlerine gre vergilendirme yap1l1r. 0_ ortakl1klar1ndan ortaklar1n elde ettii kar paylar1 gerek ki_iler ynnden Menkul Sermaye 0rad1 veya Ticari Kazan , Sermaye _irketleri ynnden ise i_tirak kazanc1d1r. 0_ ortakl1klar1n1n faaliyetlerinin zararla sonulanmas1 durumunda bu zarar1n ortaklar1n kendi kurum kazanlar1ndan indirip indiremeyecekleri konusu tart1_mal1d1r. 8.1 Gelir 0daresinin Konuya 0l_kin Gr_ Kurumlar vergisi mkellefi seeneinde kurulmu_ bulunan i_ ortakl11n1n ticari faaliyetinin zararla sonlanmas1 durumunda ilgili firma, mali idareden gr_ talep etmi_ ve ald11 yan1t. Orta1 olduunuz i_ ortakl11n1n zararlar1n1n _irketiniz kurum kazanc1n1n tespitinde indirim konusu yap1lmas1 mmkn deildir _eklinde olmu_tur. Gelir idaresinin gr_n ieren zelge a_a1daki gibidir. 5520 say1l1 Kurumlar Vergisi Kanununun 2 nci maddesinin yedinci f1kras1nda i_ ortaklar1 ayn1 maddenin dier f1kralar1nda yaz1l1 kurumlar1n kendi aralar1nda veya _ah1s ortakl1klar1 ya da gerek ki_ilerle, belli bir i_in birlikte yap1lmas1n1 ortakla_a yklenmek ve kazanc1n1 payla_mak amac1yla kurduklar1 ortakl1klardan bu _ekilde mkefllefiyet tesis edilmesini talep edenler _eklinde tan1mlanm1_t1r. 1 seri no.lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliinin 2.5. 0_ ortakl1klar1 ba_l1kl1 blmnde konuya ili_kin ayr1nt1l1 a1klamalar yap1lm1_ olup 2.5.3. 0_in bitiminde ortaya 1kan zararlar1n durumu ba_l1kl1 alt blmn de, 0_ ortakl1klar1 ise Kurumlar Vergisi Kanununda ayr1 bir kurum olarak deerlendirilmekte ve kurumlar vergisi mkellefi olarak say1lmaktad1rlar. 0_ ortakl1klar1n1n faaliyetinden doan kazan, kurumlar vergisine tabi tutulmakta ve vergi sonras1 kazan ortaklar1n hisselerine gre ortaklara da1t1lmaktad1r. Kurumlar Vergisi mkelleflerinin zararlar1n1n, bu mkelleflerin ortaklar1nca indirilebilmesi mmkn olmay1p ayn1 durum kurumlar vergisi mkellefi i_ ortaklar1n1n zararlar1 iin de geerlidir. A1klamalar1na yer verilmi_tir. Yukar1daki a1klamalardan anla_1laca1 zere, orta1 olduunuz & 0_ ortakl11n1n zararlar1n1n _irketiniz kurum kazanc1n1n tespitinde indirim konusu yap1lmas1 mmkn deildir. () Konuya ili_kin Gelir 0dares1n1n gr_, i_ ortakl11 ayr1 bir kurumlar vergisi mkellefi olduundan olu_an zarar1 ortaklar kendi kurum kazanlar1ndan indiremezler. 8.2.Yarg1n1n Konuya il_kin Gr_ Yarg1n1n gr_nn ise Gelir ideresinin gr_ ile ayn1 olduu, Dan1_tay karar1n1 1 s1ra nolu kurumlar vergisi kanunu genel tebliine dayand1rd11 grlmektedir. Dan1_tay 1n gr_nn zeti ise a_a1daki gibidir. Bu durumda, belli bir i_ iin kurulan i_ ortakl11 taraf1ndan tercih hakk1 kurumlar vergisi mkellefiyeti tesis ettirmek ynnde kullan1ld11nda vergilendirme ve kar da1t1m1 kurumlar vergisi kanununa gre yap1laca1ndan yklenilen i_in zararla sonulanmas1 durumunda kurumlar vergisi mkellefi olan i_ ortakl11n1n ortaklar1n1n bu zarar1 mahsup edebileceklerini sylemek kurumlar vergisi kanununun zarar mahsubuna ili_kin 9 uncu maddesi uyar1nca da mmkn olmad11ndan 1 s1ra nolu kurumlar vergisi kanunu genel tebliinin i_ ortakl11nda zarar mahsubuyla ilgili 2,5,3 numaral1 blmnn son paragraf1nda yer alan dava konusu kurumlar vergisi mkelleflerinin zararlar1n1n bu mkelleflerin ortaklar1nca indirilebilmesi mmkn olmay1p ayn1 durum kurumlar vergisi mkellefi i_ ortaklar1n1n zararlar1 iin de geerlidir.dzenlenmesinde yasaya ayk1r1l1k grlmemi_tir. A1klanan nedenlerle,davan1n reddine, yarg1lama giderlerinin davac1 zerinde b1rak1lmas1na,artan posta creti istemi halinde davac1ya iadesine,karar1n tebliini izleyen gnden itibaren 30gn iinde Dan1_tay vergi dava daireleri kurulu nezdinde temyiz yolu a1k olmak zere 3.12.2008gnnde oyokluuyla karar verildi. . ( Dn.4.Dairesinin 03.12.2008 Gn ve E:2007/2306,K:2008/4933 Say1l1 karar1) Ancak i_ ortakl11ndan elde edilen zarar nitelii itibariyle ba_ka kuruma ait olan bir zarar deildir. Ba_ka kurumlarca ortakla_a giri_ilen bir ticari faaliyetin zararla sonulanmas1d1r. Dolay1s1yla bu zarar1n kar_1lanmas1 nedeniyle i_ ortakl11n1 olu_turan _irketlerin ticari zvarl1klar1 azalmaktad1r. Bu nedenle Kurumlar Vergisi i_ ortakl11n1n zarar1n1 kendi kurum karlar1ndan indirmeleri gerekir. rnek: Kurumlar vergisi mkellefi 0_ ortakl11n1n geliri 900.000._TL, in_aat maliyeti 800.000.._TL, kesinti yoluyla denen vergiler ise 15.000.._TL dir. 0_ ortakl11 kapan1_ yevmiye kay1tlar1 a_a1daki gibi olmal1d1r. 1) 350YILLARA YAYGIN 0N^AAT VE ONARIM HAK.900.000._350.00Y1llara yayg1n 0n_. ve onar1m hak.bed.900.000._600YURT00 SATI^LAR 900.000._600.00Yurtii Sat1_lar900.000._Hakedi_ bedelleri ilgili Hs.2) 170YILLARA YAYGIN 0N^AAT VE ONARIM MALY.800.000._170.00X ^antiyesi800.000._741H0ZMET RET0M MAL0YET0 YANSITMA HS. 800.000._741.00Hiz. r. Mal. Yans1tma Hs.800.000.._retim Maliyetlerinin ilgili hs. Yans1t1lmas13) 622SATILAN H0ZMET MAL0YET0800.000._622.00Sat1lan Hiz. Mal.800.000._170YILLARA YAYGIN 0N^AAT VE ONARIM MALY. 800.000._170.00Y1l.Yay.0n_.ve Onar1m Mal800.000._0n_aat Maliyetlerinin Gelir tablosu Hs. Devri4) 741H0ZMET RET0M MAL0YET0 YANSITMA HS.800.000._741.00Hiz.r.Mal.Yans1tma Hs.800.000._740H0ZMET RET0M MALY. 800.000._740.00Hiz. r. Mal.800.000._Yans1tma Hs. Kapat1lmas15) 690DNEM KARI VEYA ZARARI800.000._690.00Dnem Kar1 veya Zarar1800.000._622SATILAN H0ZMET MALY. 800.000._622.00Sat1lan Hiz.Mal.800.000._Gider Hs. Kapat1lmas1 6) 600YURT00 SATI^LAR900.000._600.00Yurtii Sat1_lar900.000._690DNEM KARI VEYA ZARARI 900.000._Gelir Hs.Kapat1lmas17) 690DNEM KARI VEYA ZARARI100.000._690.00Dnem Kar1 veya Zarar1100.000._691DNEM KARI VERG0 VE YAS. YK.KAR^ 20.000._691.00Dn. Kar1 vergi ve yasal Yk.Kar_.20.000._692DNEM NET KARI VEYA ZARARI 80.000._692.00Dn.net kar1 veya zarar180.000._8) 691DNEM KARI VERG0 VE D0ER YASAL YK.KAR^.20.000._691.00Dnem Kar1 Vergi ve Dier Yasal Yk. Kar_1l1klar120.000._Dnem kar1ndan vergi ve kar_1l1klar1n ayr1lmas1370DNEM KARI VERG0 VE D0.YASAL YK.KAR^. 20.000._370.00denecek Kurumlar Vergisi Kar_1l1120.000._9) 692DNEM KARI VEYA ZARARI80.000._692.00Dnem Kar1 veya Zarar180.000._590DNEM NET KARI 80.000._590.00....... y1l1 net kar180.000._Net Kar1n Saptanmas1 10) 371DNEM KARI VERG0 VE D0ER YASAL YK.KAR^.15.000._371.00Dn. kar1 vergi ve di.yas.yk.kar_.15.000._193PE^0N D.VERG0LER VE FONLAR 15.000._193.00Pe_in d. Vergi ve Fon15.000._Kesinti yoluyla denen vergilerin ilgili Hs. 0_ ortakl11 say1lmayan adi ortakl1klarda ise durum farkl1d1r. Bu adi ortakl1klarda kazan vergilendirme yap1lmadan nce payla_t1r1l1r. Ortaklar payla_1m sonucu adi ortakl1ktan elde ettikleri kazanc1 mkellefiyet durumlar1na gre ortaklar bilanolar1na alarak beyan1 kendi firmalar1ndan beyan ederler. Adi ortakl1ktan kazan elde eden gerek ki_iler bu kazanlar1 ticari kazan olarak gelir vergisi beyannamesi ile beyan ederler. Adi ortakl1ktan kazan elde eden tzel ki_iler ise kurum kazanc1 olarak kurumlar vergisinde beyan ederler. 0_ ortakl11 say1lmayan adi ortakl1klarda kazanlar vergilendirme yapmadan nce _irketlere hisselerine gre da1t1l1r. Eer taahht i_i yap1ld11 sre iinde tevkifat suretiyle kesilen bir vergi var ise bu vergilerde _irketlerin hisseleri oran1nda payla_1l1r. Adi ortakl1k olarak kabul edilen 0_ ortakl1klar1nda kar1n _irketlere da1t1lmas1 ile ilgili yevmiye kay1tlar1 a_a1daki gibi olmal1d1r. 1) 102BANKALAR50.000._6400^T0RAKLERDEN TEMETT GEL0RLER050.000._640.000_tiraklerden temett gel.0_ ortakl11ndan elde edilen temett gelir 2) 6400^T0RAKLERDEN TEMETT GEL0RLER050.000._640.000_tiraklerden Temett gel.50.000._690DNEM NET KARI VEYA ZARARI50.000._690.00Dnem net kar1 veya zarar10_ ortakl11ndan elde edilen temett gelir 9- 0^ ORTAKLII 0LE KONSORS0YUM ARASINDAK0 FARKLILIK Konsorsiyum kelimesi lgat anlam1nda tek idare alt1nda toplanm1_ e_itli kurulu_lar1 ifade etmektedir. Konsorsiyumu kuran _irketler ba1ms1z hukuki yap1lar1n1 muhafaza ederler. Kurumlar Vergisi Kanunu 1 seri nolu Genel Tebliinde i_ ortakl11n1n genel unsurlar1 dikkate al1nd11nda Konsorsiyum ve 0_ Ortakl11 aras1ndaki farkl1l1k her orta1n i_in belli bir blmnn yap1m1n1 taahht ettii, her orta1n yapaca1 i_in taahht szle_mesinde a1ka belirtildii ancak taahht szle_mesinde belirtilmemekle beraber, ortaklar1n kendi aralar1nda yapacaklar1 szle_meler ile her bir orta1n yklenecei i_in belirlenmesi, i_veren idarece de bu szle_menin kabul halinde i_ ortakl11 sz konusu olmayacakt1r. Bu tr ortakl1klar Konsorsiyum olacakt1r. 0hale makam1 taraf1ndan ihale edilen i_in btn iinde birbirinden ayr1labilen i_lerin bulunmas1 halinde, bu tip i_ler Konsorsiyum _eklinde yap1labilir. Birbirinden ayr1lmas1 mmkn olmayan i_lerde de Konsorsiyumdan bahsedilmesi mmkn deildir. () 10- SONU 0_ ortakl1klar1 Kurumlar Vergisi statsne tabi olarak kurulabilirler. Tescil ve ilanlar1 olmamalar1na ramen kurum say1lmaktad1rlar. kar da1t1m1 ve vergilendirme kurum olan ortaklarda Kurumlar Vergisi Kanununa uygun olarak yap1lacakt1r. Kazan i_ ortakl11 bnyesinde vergilendirildikten sonra kar da1t1m1 yap1lacakt1r. Ortaklardan dierinin gelir vergisi mkellefi olmas1 durumunda ise gerek ki_inin de Gelir Vergisi Kanununa gre vergilendirilmesi yap1lacakt1r. Ticari faaliyetin zararla sonulanmas1 durumunda Gelir 0dares1n1n gr_, i_ ortakl11 ayr1 bir kurumlar vergisi mkellefi olduundan olu_an zarar1 ortaklar kendi kurum kazanlar1ndan indiremezler. Ancak i_ ortakl11ndan elde edilen zarar nitelii itibariyle ba_ka kuruma ait olan bir zarar deildir. Ba_ka kurumlarca ortakla_a giri_ilen bir ticari faaliyetin zararla sonulanmas1d1r. Dolay1s1yla bu zarar1n kar_1lanmas1 nedeniyle i_ ortakl11n1 olu_turan _irketlerin ticari zvarl1klar1 azalmaktad1r. Bu nedenle Kurumlar Vergisi i_ ortakl11n1n zarar1n1 kendi kurum karlar1ndan indirmeleri gerekir 0_ ortakl1klar1 ayn1 zamanda Adi ortakl1k olarak da kurulabilirler. Adi ortakl1k say1lan i_ ortakl1klar1nda kar1n da1l1m1 vergiden nce i_ ortakl11 bnyesinde yap1lacakt1r. Dnemin vergilendirme i_lemleri ise _irketlerin bnyelerinde yap1lacakt1r. Sayg1lar1mla, Dursun Ali TURANLI Yeminli Mali M_avir 03.04.2007 Tarih ve 26482 say1l1 Resmi Gazetede yay1nlanm1_t1r. Dursun Ali TURANLI 5520 Say1l1 Kurumlar Vergisi Kanuna Gre 0_ Ortakl1klar1n1n Kurulu_u , Tasfiye Edilmesi, Dnem Kar ve Zar1n1n ^irketlere Da1t1m1 ve Vergilendirilmesi Lebib Yalk1n Mevzuat Dergisi , May1s 2008 Say1 53 s.38 MB nin ,19.02.2010 tarih ve B.07.1.G0B.0.03.49/4911-730 Say1l1 zelgesi Dn.4.Dairesinin 03.12.2008 Gn ve E:2007/2306,K:2008/4933 Say1l1 karar1 03.04.2007 Tarih ve 26482 say1l1 Resmi Gazetede yay1nlanm1_t1r.   PAGE 1 Sayfa PAGE 4 / NUMPAGES 8 TV ~$a$gd|$a$gdCi $ ]@a$gd $ ]@a$xz|~LŶŏ{llbXNh!QB*CJph33h|B*CJph33h-B*CJph33h'kh'k5B*CJph33h"%B*CJph33h%B*CJph33ht+,B*CJph33 jh 0JB*CJUph33h B*CJH*ph33h h B*CJH*ph33h 5B*CJph33h B*CJph33h'kB*CJph33h2hsl5B*CJph33h'k5B*CJph33HdfDF ǸtgVgLBh"%B*CJph33hCiB*CJph33 jhu0JB*CJUph33h|h|B*CJph33h4L|h|B*CJph33h4L|h4L|B*CJph33h4L|h|5B*CJph33hu5B*CJph33hhA{5B*CJph33hhCi5B*CJph33h|hCiB*CJph33h|B*CJph33hB*CJph33h-B*CJph33h-h-B*CJph33|~(B(J fl*d f h j n p V : \뫚뎷sfh%5B*CJ\ph33h%B*CJOJQJph33h%6>*B*CJph33ha5B*CJph33 jh%0JB*CJUph33h%B*CJH*ph33h%5B*CJph33heb8B*CJph33h$B*CJph33h!B*CJph33hT_B*CJph33h%B*CJph33ht+,B*CJph33&~^hkd$$IfFF#!0  4 Fa $$Ifa$$a$$ ]@a$ ^rtvxzPkd$$IfFrn&#04 Fa $$Ifa$ F===== $$Ifa$kd$$IfFֈn&#704 Fa "\*kd $$IfF֞n &#7S. 04 Fa $$Ifa$\^dl $$Ifa$$a$\kd $$IfF4##04 Faf4 vvvvv $$Ifa$kd3 $$IfFF#!0  4 Fa bdYPPPJPP$If $$Ifa$kd $$IfFrn&#04 FaF===== $$Ifa$kd $$IfFֈn&#704 FaV*kd $$IfF֞n &#7S. 04 Fa $$Ifa$VX^f $$Ifa$$a$\kd$$IfF4##04 Faf4vvvvv $$Ifa$kdH$$IfFF#!0  4 FaPRYPPPJPP$If $$Ifa$kd$$IfFrn&#04 FaF===== $$Ifa$kd$$IfFֈn&#704 Fa>*kd$$IfF֞n &#7S. 04 Fa $$Ifa$>@FN $$Ifa$$a$\kd$$IfF4##04 Faf4vvvvv $$Ifa$kd]$$IfFF#!0  4 Fa8:bYPPPJPP$If $$Ifa$kd$$IfFrn&#04 FabdfhjxF===== $$Ifa$kd$$IfFֈn&#704 Fa*kd$$IfF֞n &#7S. 04 Fa $$Ifa$0 $$Ifa$$a$\kd$$IfF4##04 Faf4024Bpvvvvv $$Ifa$kdr$$IfFF#!0  4 FaYPPPJPP$If $$Ifa$kd#$$IfFrn&#04 Fa F===== $$Ifa$kd$$IfFֈn&#704 Fa 468d*kd$$IfF֞n &#7S. 04 Fa $$Ifa$dfhjlrz $$Ifa$$a$\kd$$IfF4##04 Faf4vvvvv $$Ifa$kd$$IfFF#!0  4 Fa68dYPPPJPP$If $$Ifa$kd8$$IfFrn&#04 FadfF= $$Ifa$kd$$IfFֈn&#704 Fa $$Ifa$$a$\kd$$IfF4##04 Faf4"68vvvvv $$Ifa$kd$$IfFF#!0  4 Fa8:<>FYPPPJPP$If $$Ifa$kdD$$IfFrn&#04 FaF===== $$Ifa$kd! $$IfFֈn&#704 Fa&(*,*kd!$$IfF֞n &#7S. 04 Fa $$Ifa$,.6ln7kd"$$IfFֈn&#704 Fa$If $$Ifa$ $$Ifa$3* $$Ifa$kd#$$IfF֞n &#7S. 04 Fa ^p $$Ifa$$a$\kd$$$IfF4##04 Faf4prtvvvvv $$Ifa$kd$$$IfFFr#8!0  4 Fa\YP $$Ifa$kdZ%$$IfFrrn&#804 Fa\^`bj$If $$Ifa$\kd<&$$IfF4r#B$04 Faf4DF====7$If $$Ifa$kd&$$IfFֈrn&#8704 FaDVXZ`*%$a$kd'$$IfF֞rn &#87S. 04 Fa $$Ifa$`hvkd($$IfFF#!0  4 Fa $$Ifa$ (*PYPPPJPP$If $$Ifa$kd)$$IfFrn&#04 FaPRTVXfF===== $$Ifa$kd`*$$IfFֈn&#704 Fa*kdS+$$IfF֞n &#7S. 04 Fa $$Ifa$:L $$Ifa$$a$\kd\,$$IfF4##04 Faf4LNP^vvvvv $$Ifa$kd,$$IfFF#!0  4 Fa*YPPPJPP$If $$Ifa$kd-$$IfFrn&#04 Fa*,.02@nF===== $$Ifa$kdu.$$IfFֈn&#704 Fan*kdh/$$IfF֞n &#7S. 04 Fa $$Ifa$.06>Pb $$Ifa$$a$\kdq0$$IfF4##04 Faf4 bdfnvvvvv $$Ifa$kd0$$IfFF#!0  4 Fa YPPPJPP$If $$Ifa$kd1$$IfFrn&#04 FahF= $$Ifa$kd2$$IfFֈn3&#04 Fahjlrz $$Ifa$$a$\kd}3$$IfF4##04 Faf4&(vvvvv $$Ifa$kd4$$IfFF#!0  4 Fa(*,.6lnYPPPJPP$If $$Ifa$kd4$$IfFrn&#04 FaF===77$If $$Ifa$kd5$$IfFֈn3&#04 Fa(*kd6$$IfF֞n3 &#. 04 Fa $$Ifa$(*,.0vl n p  : $ ]@a$gdT_$a$\kd7$$IfF4##04 Faf4 4jlnprtvxz|^vxgd d & Fd$a$$a$gdT_ $ ]@a$gdT_\hlz|~(,\^`bdĶzl^zTPE:h|huB*ph33h4L|huB*ph33hujhu0JUh8B*CJOJQJph33h B*CJOJQJph33h B*ph33jh 0JB*Uph33hUB*CJOJQJph33jh%0JB*Uph33h%B*ph33h%B*CJOJQJph33$jh%0JB*OJQJUph33 h%CJh%6>*B*CJph33h%B*CJph33h%B*CJ\ph33tvxz~vvke h%CJh%5CJOJQJ#h'5CJOJQJhmHnHu!jh%5CJOJQJUhh%5CJOJQJh h%CJh%h%0JmHnHu h%0Jjh%0JUjhz\Uhz\h%B*CJOJQJph33h%B*ph33jh%0JB*Uph33hu'x|~$a$$a$&`#$(. A!"#n$n% Fh(||*ېqvJFIF,,C  $.' ",#(7),01444'9=82<.342C 2!!22222222222222222222222222222222222222222222222222" }!1AQa"q2#BR$3br %&'()*456789:CDEFGHIJSTUVWXYZcdefghijstuvwxyz w!1AQaq"2B #3Rbr $4%&'()*56789:CDEFGHIJSTUVWXYZcdefghijstuvwxyz ?( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( +#?h*2=;^FG%7' =0z+#?h(SC5謏J4oOQBOiע?(ѿ!?Q F? e>=;^FG%7' =0z+#?h(SC5謏J4oOQBOiע?(ѿ!?Q F? e>=;^FG%7' =0z+#?h(SC5謏J4oOQBOiע?(ѿ!?Q F? e>=;^FG%7' =0z+#?h(SC5謏J4oOQBOiע?(ѿ!?Q F? e>=;^FG%7' =0z+#?h(SC5謏J4oOQBOiע?(ѿ!?Q F? e>=;^FG%7' =0z+#?h(SC5謏J4oOQBOiע?(ѿ!?Q F? e>=;^FG%7' =0z+#?h(SC5謏J4oOQBOiע?(ѿ!?Q F? e>=;^FG%7' =0z+#?h(SC5謏J4oOQBOiע?(ѿ!?Q F? e>=;^FG%7' =0z+#?h(SC5謏J4oOQBOiע?(ѿ!?Q F? e>=;^FG%7' =0z+#?h(SC5謏J4oOQBOiע?(ѿ!?Q F? e>=;^FG%7' =0z+#?h(SC5謏J4oOQBOiע?(ѿ!?Q F? e>=;^FG%7' =0z+#?h(SC5謏J4oOQBOiע?(ѿ!?Q F? e>=;^FG%7' =0z+#?h(SC5謏J4oOQBOiע?(ѿ!?Q F? e>=;^FG%7' =0z+#?h(SC5謏J4oOQBOiע?(ѿ!?Q F? e>=;^FG%7' =0z+#?h(SC5謏J4oOQBOiע?(ѿ!?Q F? e>=;^FG%7' =0z+#?h(SC5謏J4oOQBOiע?(ѿ!?Q F? e>=;^FG%7' =0z+#?h(SC5謏J4oOQBOiע?(ѿ!?Q F? e>=;^FG%7' =0z+#?h(SC5謏J4oOQBOiע?(ѿ!?Q F? e>=;^FG%7' =0z+#?h(SC5謏J4oOQBOiע?(ѿ!?Q F? e>=;^FG%7' =0z+#?h(SC5謏J4oOQBOiע?(ѿ!?Q F? e>=;^FG%7' =0z+#?h(SC5謏J4oOQBOiע?(ѿ!?Q F? e>=;^FG%7' =0z+#?h(SC5謏J4oOQBOiע?(ѿ!?Q F? e>=;^FG%7' =0z+#?h(SC5謏J4oOQBOiע?(ѿ!?Q F? e>=;^FG%7' =0z+#?h(SC5謏J4oOQBOiע?(ѿ!?Q F? e>=;^FG%7' =0z+#?h(SC5謏J4oOQBOiע?(ѿ!?Q F? e>=;^FG%7' =0z+#?h(SC5謏J4oOQBOiע?(ѿ!?Q F? e>=;^FG%7' =0z+#?h(SC5謏J4oOQBOiע?(ѿ!?Q F? e>=;^FG%7' =0z+#?h(SC5謏J4oOQBOiע?(ѿ!?Q F? e>=;^FG%7' =0z+#?h(SC5謏J4oOQBOiע?(ѿ!?Q F? e>=;^FG%7' =0z+#?h(SC5謏J4oOQBOiע?(ѿ!?Q F? e>=;^FG%7' =0z+#?h(SC5謏J4oOQBOiע?(ѿ!?Q F? e>=;^FG%7' =0z+#?h(SC5謏J4oOQBOiע?(ѿ!?Q F? e>=;^FG%7' =0z+#?h(SC5謏J4oOQBOiע?(ѿ!?Q F? e>=;^dRѶPqȧQEQEQEQEQEQEQEyQ^Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@UM#Pdu mS8'IcIJm<g#=9_&xkT}|1Oa:n_kgcC{[˲E+0ͥԊ%=MbiT8+Zz93.@ Ϟ=:[FJZc(QEDQ@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@E\zO?U3؏‚((((((((*( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( (DiQ1P2I?w׈LEd[z6jچ' O"!=Oo{j^.#~ݺr=k՜ݩJ+4Lщd4͹B{Tnl"ԓ?xAݤvwb%'֒íh+#F]ԯ nc9\*8>(TU(Zԯl62F2Nr jOF4M'Myn$t'6tݪjQ^R\[k;:Ojw9Š( (((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((t׼OI={^4&{PQE%Q@Q@Q@Q@Q@Q@EEWxEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEP4Y($Wshhvj p$";~jcr]^| }O,۫.H:`(wk亼KT?/̚PHYeT$u TsIŏ|G ߕB63#/N_4k3z^Ɵc/N_4kƟc/N_4kƟc >#* .-KGWsER]Ixjo׺][`n #xuÑ/}bs,JR>zibs¸ϤyНI<8CT(Vg*m; xM.Gp<{__Xϧ]5muч}:n-k=v:ǭ]oO"|H9W2%_tVN(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((('@?*Sc^"W/~QEIAEPEPEPEPEPEPQE(QEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEU6V$pȢYiWJ-a Dc9>ƬZ(G ,Ni;6 jTQSZ{rWSvՒD4T6\<S.A~ե>?ƓVj{#"_Y?QZNG14;9feXڒo4k݂&"Թ;e-EKsm5:l8e8*i[|1($ٞ=$Ck"e (we孤WSCqJmobrKԼϲCyxO2xoV60 1?8fơ&EUU-QkmQSy yqx+V((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((t׼OI={^4&{PQE%Q@Q@Q@Q@Q@Q@EEWxEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEP]AL6sf35 +6taBfw4\$棫ZT(+S[}r2q?ֹjnDұZ7pKWnؼ/?7΢4Y($WZ6ɂ"@ 80m?8wGh[+)_D[=}ȧM(~'SE?y}w~f>] E餒 կvUb. dZ%4o(7d4WAeײZړI2PG ZνG>ٷo>RA(rV_>Jy^nѿgw|gl~ey/Y!9=Jj霽k5Q;+9OZoyK+H9 KPVGhf;na:`ZN~W Gn3 괯 Z:4WM,30ېH A#Hɴ*n)7J+oú,ZE 9B$A5OYNgn O*o \:QP* ( ( (mNF۹ d *e%vTb쌚+G[F5h H?|i61;\348v0O ݤW*r td GPj5&L}DYG+9 [iK 6L&HC Rq=iJR&Nnf'q;g? QTPHYeT$u U[^ -`[yO1Ier ]'nTvoZZRF}nm}*[vd}+& +4T2 +Mmti% |ٸ~ԓؗ (AEP?xW* {Ari|L#𠢊*J ( ( ( ( ( (<(lB((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((<'t+!%\ưQ7WF*r}jgh r3񅡇V[ۄ$? s_h<u?5Xy^{ kҺQEn`xgUt=i$,qHS'^i}7p}Zozu|Diuta'+ě?h(_F?G"7Wǟv~8ߦ4RyUMeף/ϟE}|+tGN)$,5I6G'4kwNl7?_h_F?YTJn)Ղh+Ě-l.] m뎞}Nkm%|H(D1<҅:r|ѾuT啵#+ M BېI@n]hk ͹qōaeڄo;~0/# AW?OWgF$Y1y4劉4( +_VZ ylWΌ/ }[@'k˫uo׼ .,#??]CA_gljFg6Q'BIX3tyП્W6B?s]no{;3dꯇ+*䙢1<{HF$#SޭQjFDkvjѮOX}G#W׮)%FQq#T^Ԏi|,NַUe wKm?ZOme+~tQXʝ)SXԵWPʺK.;E=+ Qpƹ@m=aZ&D$wWJ7,_FMZ|]F_]. ۯ55tn#Q_U௙tQEzgw^ < _ _.2<ڊ(LNBZboo j?b \^>uձ+0Z?En i{n~sI--y(2?Wu~~mk~0䃾vxvV!.ws5hp|5+dt(hSaW9OJu]>^vezVMK.RiǑ14>_W<!ݿ%`tOY Z3™ M^-TpD5(SGW_k"{W.qv6ݿRѹ\18Wi?c3V<?ҢU4R^VQkc D~^s*u-6E[hcW?w1]?[WIvfEtlxge A5|hDO2G#~k7 VJFE年1\=jc;xN8fjM|Qv>?O̧`V;|O뚏ky\{>v(ͣa-Rsq _©z3̂A|~Ajwijm,(Vg؟\տ֢a;pFj#U:*jjŅXrn ?*Eu5ufrgtv.[2Q<~u>_]fMSg1ɌiW5T iդk sFuUꎓMo{x+؏k`zW3P+趥+.n3-m=3?yf\FWXNjOXQPbUnd;ۏz7dvjũXr;OQtOH1 nnXmxVvn S|OԬ:啿3Iŏ|G q.esIŏ|G q.e'h̡?|vlfi_ ~DtjT\Eqf!mt32؇j<4ģ a?ϟm?j.C"?{ڹCEb=7DGyS/~)|oG W4 XusIŏ|G XHq.eBˇkF2!Bj躖vrF?O\.!BhWY[f˻s:5%q}NAn?壅><;:E2 z.iV;,ݺ/niğI0O,CiMz%wzeK]+8 f7/4?13\mV d4pgw|hʶwʔ=0MوY@~<tmU|mmZИȈ7jRmՒ8Z(#ZZi x:1?.i?!]֮h7aG)Tc?!]p%Un|8>ONIt/q}NAn?壅><;:E2 z.iV;,ݺ/niğI0O,CiMz ?ux/C׻KTQ#@Z/PV?σm6gm\隭VuԶWQ@dC\e r˛MJyˬqVLxP?ʻ ;Ķy7a)'*CZ>>z5/Zn~(~8>wsuͷ[L50k's)*CS]InvUSI%drۻ ( +GgTJşb>UzP䢮''d\֎u+4~ ݗW] _:3)<N:1Zzq5Y9$54=EF٭QEsQ@w^ < [/v 6a^pMMBwjy?^]]Mߌ~g=6n󳌌g-S('^"f)B-GF ']OO]Ӡ y 89eT 0K߆Ʀ'WQ\3/t˻ X_` =Eox_Ly5+0 ?L:ymOQ|X$?8UٮVGN횅 $,3^^E]'N"ج=Xŷ'Z~ l tzIy>ZMxxer>Q*RtTmFUg+u$C'tɁxf:X!:~IdI nRE*߿5 ,f(oʕ8T9Fڎ*5u[\yq#bdRF.CoZy+"ᮮa##=2zT5hE&ZnWL:H"U|jˆ;Tv2}~e&/dgݐq=+*޽ZsO 4cꇑ;k>G?n==dWE5MFFfG(oֶ?8wGhF9$B4[9MazY' I1?J8wGj+ bϝdcoL\)7hx/@+WG G+|GfdH_w}*}Kş|ֿb78=1Xʌ^kishւ}lstQEw'G M^-SGW_jUǼ{'M=]˦E+c,ng1%UV7拤}n^lRKDhcӎOdEusK pKk(㶵!k>Aqw"898R{գ:ˇkĖz#$g=SѿosB .?^YK '`RӯOrv7#w>l9[n9*hvϚ[:PͧFA&E ?Xg~/C׻KPZ$^܏ɿA.xO2wmzJ4(D2ɼQ#@ZȭۭkM{|aUn/t tH# 'Y\Rqj.M]׍?|/?4'@݈ASR -t9 '1c_B?ˇk췐\mH8qZ:>VݜzQ(7V23Ju2h#)Wg0N##R^q}V^߳ogv㞝E!'8=8QRJuc})ZS?ޒ'c,Q#@ZEFSnCQjZ~_cݜ`PjKIGu57 \٫'c%GMnW#;fFL^xK tUS.{cwdvъ:\+'5(>,ǯJq"+ҨAb% n'㽁#讙:8s*nKh`sOsZCEE#(QE_\!B5oC?;{qZλWmϷ9NqXF U3iM:qTvo^6 t>t{YXw$u7m•5(9]n5=]\?eb~WdgY}@_wOԵIz3!wgu*'B#%U,.AD$*g7|7k~ }b(c<#~ǷaԚ/v 6s.^כb#Ѕt~8i-i?o ۻʑ_nqusgG|ǻ9ǰ]f)Gj.CCd9x+Ӭh8?NY//]lXCf,?ZDs>VݜzUt>t{YXw$u9qVjATnX!BoCFMT}h6B1&UC sV *a2'PT̻3sANj6:oYZOU,?@??:Ȉ7jue$ksOAUoBm3웳cgcֱtseV>Ѿ¶.䵄3 4 _6U">fYtT~Kɷ)# 7(;`3u随MoՇzI]f0}M:ĩi.%V>v'kҚ*]nt*roZ7m©^i;*4κ{~_rƟAjkwZŚ[ }fc*΄!i^jSKO,?Vs"xIW O5ZO[.6Wۜg8ˬAS2ϩ3S+ mt)TaX\~ucMozk!H7n<6#>g7f7O38ǿbO٥ʬ}},?*kNs|U''f6't)"շ7"SQ"eZTJjQt_?.B}?Ih-5si 1 #5^W lVBi,= ՟ [̒$CaqrORQk6Fԫ*" ]|{Ѯ8? +o-A"Tmݓޱ*FQKi xAZּGfdvw=h|GfdH_w}+e?cmM=50 :?(ݬ1;łM{I,~{ }kZДќc'Է5s/Oս\7o3}iTq3'4Q_U5%(B(Qc^"U='@?*xGAETQEQEQEQEQEQEyQ^Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@f*4U㓎>ߞƭZP$EFú6Fj df9{ ^fT] +Nj ~?ih2|݌HZ'EnVm(q̓9m\7-G-Kbצ}ZZi [i$#pPqxCh<_iq&ޜy^!Ыc"R=Yw-){j; |j2$gFN<^>uYiK7e8\D9k D>Q$h6\㎸ϡQrw'YEZ%ķSy\袺60 (((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( MCvWWB,dU[Ѩs*W#T\s>^P* ( ( ( ( ( ( ( ( ( (=GI={T׼KgQRPQEQEQEQEQEQETUG_G_½h<~Yv)W?uߖ ?uߖ 99eاE\u~[(u~[(pbs'Q}o'Q}o=Ö]tUG_G_ŽhYv)W?uߖ ?uߖ 99eاE\u~[(u~[(pbs'Q}o'Q}o=Ö]tUG_G_ŽhYv)W?uߖ ?uߖ 99eاE\u~[(u~[(pbs'Q}o'Q}o=Ö]tUG_G_ŽhYv)W?uߖ ?uߖ 99eاE\u~[(u~[(pbs'Q}o'Q}o=Ö]tUG_G_ŽhYv)W?uߖ ?uߖ 99eاE\u~[(u~[(pbs'Q}o'Q}o=Ö]tUG_G_ŽhYv)W?uߖ ?uߖ 99eاE\u~[(u~[(pbs'Q}o'Q}o=Ö]tUG_G_ŽhYv)W?uߖ ?uߖ 99eاE\u~[(u~[(pbs'Q}o'Q}o=Ö]tUG_G_ŽhYv)W?uߖ ?uߖ 99eاE\u~[(u~[(pbs'Q}o'Q}o=Ö]tUG_G_ŽhYv)W?uߖ ?uߖ 99eاE\u~[(u~[(pbs'Q}o'Q}o=Ö]tUG_G_ŽhYv)W?uߖ ?uߖ 99eاE\u~[(u~[(pbs'Q}o'Q}o=Ö]tUG_G_ŽhYv)W?uߖ ?uߖ 99eاE\u~[(u~[(pbs'Q}o'Q}o=Ö]tUG_G_ŽhYv)W?uߖ ?uߖ 99eاE\u~[(u~[(pbs'Q}o'Q}o=Ö]tUG_G_ŽhYv)W?uߖ ?uߖ 99eاE\u~[(u~[(pbs'Q}o'Q}o=Ö]tUG_G_ŽhYv)W?uߖ ?uߖ 99eاE\u~[(u~[(pbs'Q}o'Q}o=Ö]tUG_G_ŽhYv)W?uߖ ?uߖ 99eاE\u~[(u~[(pbs'Q}o'Q}o=Ö]tUG_G_ŽhYv)W?uߖ ?uߖ 99eاE\u~[(u~[(pbs'Q}o'Q}o=Ö]tUG_G_ŽhYv$\-ܺ_LIodU<]û{6zyMG_G_¡ƓũT[\݃+qI-cQg#+'Q}o'Q}oTorkXԗ:UD9#SV@{ `!Pd?-d?-JUZYdC$<I?UG_G_´r9eاE\u~[(u~[(pbs'Q}o'Q}o=Ö]tUG_G_ŽhYv)W?uߖ ?uߖ 99eاE\u~[(u~[(pbs'Q}o'Q}o=Ö]tUG_G_ŽhYv)W?uߖ ?uߖ 99eاE\u~[(u~[(pbs'Q}o'Q}o=Ö]tUG_G_ŽhYv)W?uߖ ?uߖ 99eاE\u~[(u~[(pbs'Q}o'Q}o=Ö]tUG_G_ŽhYv)W?uߖ ?uߖ 99eاE\u~[(u~[(pbs'Q}o'Q}o=Ö]tUG_G_ŽhYv)W?uߖ ?uߖ 99eاE\u~[(u~[(pbs'Q}o'Q}o=Ö]tUG_G_ŽhYv)W?uߖ ?uߖ 99eاE\u~[(u~[(pbs'Q}o'Q}o=Ö]tUG_G_ŽhYv)W?uߖ ?uߖ 99eاE\u~[(u~[(pbs'Q}o'Q}o=Ö]tUG_G_ŽhYv)W?uߖ ?uߖ 99eاE\u~[(u~[(pbs'Q}o'Q}o=Ö]tUG_G_ŽhYv)W?uߖ ?uߖ 99eاE\u~[(u~[(pbs'Q}o'Q}o=Ö]tUG_G_ŽhYv)W?uߖ ?uߖ 99eاE\u~[(u~[(pbs'Q}o'Q}o=Ö]tUG_G_ŽhYv)W?uߖ ?uߖ 99eاE\u~[(u~[(pbs'Q}o'Q}o=Ö]tUG_G_ŽhYv)W?uߖ ?uߖ 99eاE\u~[(u~[(pbs'Q}o'Q}o=Ö]tUG_G_ŽhYv)W?uߖ ?uߖ 99eاE\u~[(u~[(pbs'Q}o'Q}o=Ö]tUG_G_ŽhYv)W?uߖ ?uߖ 99eاE\u~[(u~[(pbs'Q}o'Q}o=Ö]tUG_G_ŽhYv)W?uߖ ?uߖ 99eاE\u~[(u~[(pbs'Q}o'Q}o=Ö]tUG_G_ŽhYv)W?uߖ ?uߖ 99e]'@?*UҬԫ, Z"_=h((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((*˸-V|y7EV88@(G;p}3zEPESM[M5 F.Y . TrA;Ո'+yc Pw* O2FrhQ@R3*)f!T NV4^/B/i2\D'EQEQEQEQE@֑dP-ܪ^8@u!z=hz( ( (n.%"BI#TP2I'4%^SK> i3ky88`H PY'ARzq]5QEQEQEQEQEQEQEQ\}xUQs)8UY' 08PSEs R\$+3Bp8 :z񏌴z4N(1b aMt4W9i:'cȸEV,[ xÏֱ|7)A4Koe ϴv(_M}GNk|ٟ,\9>zƝ7F[S^."u,J[p3N=oƝ7Yk/^.\Ik,r3=ze:>>myv["MOrj<-K?xr\xnI]GU=bjP5p4V\HX)bHOK?C(y_cv3ހ6(+~2xgzh0RFEY Tv?@kШY~#ִ8cn#7i's?S~އeuk{eW&@z0@EOVԡѴkRdh,丑cTR 3(+΃fm/Kԡ+vfJUsk(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((>X/YK6Gy( mπҮhO>-WXBcI_ (iO.-sZ<7I䮙q#JXEeb@3Ԋ¸hxIec7{ǕEkyMtCXԮK.ahWqqO|eoN0;ģO 'o1Nwqvxtc{$y %č5^^K Λ M}]vKr!j7.@v+ď,E1o4J!wtVv ^q+]\"=?S_H3 O5wۺOX $Ƙc!%/d!J¸B7o:4Sw֗ v)Sb 8=*v|@۬&#tѕbH+cqeq`W[(F$w\S-SdB+>!_ CSCXKFќbnW#CFzu3<"DE.cuhۏƀ2<)K6q+]o&y#>ZBN xn-Dm'ǔgc"7NxOĶ^,՞e*81梜̇ЃCM񏉭<%VEVD+d,rOڀ99>+8ߊlȵ+n9_$I,g֒nk>ԠF32F#9鑥r{oWxgu*VZZϪ]jN4dPM]R[ӴxBCn㺍?uXI:Y#59< zL~_hJBѬg͹lg#OYYQL"1ikndݝ>z|m ksOw2+T]/QTox&Hn%X,™FPzu/$]Cu A|mhuwWkzd,m:,w/\ݻW6xƚ5Oͩ(V_JOO zÿxELUm}Fbr<GFo|;S}/d$**HfaՁ|V:\EtX3 QqszƷyVnhNlڛY$R=~:/m 61MSju?ĺ/u}.o66%I 9@gztn|euB/ DTcc@ɬx(֑aL<ۈ*;H礏 O3י;>>mYWo6RPs~dlg:Wo O<HQ(nb9n㿾>|?]"(Gim=w|` x&N6-5b۷|p?C '\mJ]a N@V- ('_4Unx+6YIkfv& :·zwCf˹? l1v,HSFwxsp|>t6hgۺr0'[%Y |Go)b k{.($fB?'_΀*h_iqxsz]HpWQbp3v-fK\Z&# >"'-@.gf u>|'򬐗⿌IgMvum$=?RIg..'d{^%JT\dWCE nw$3/?\}y#ZtHM劐FO'!\'5eo;R*(Ďz@?N?|1+]6.v';W)rGZ\^q[2L|=pzo%V4o{te"L$br8z:KF .о-+# "MC -W @n|*Ԯ.eZ$Ϧ]x6h Rء9[DSS5%j3OgF8{6OAεR73NcGuKgv 񗠝2~yZ襠gWӼ[{+[r0<@*(9;.岳{L1&mE;S$B x)QXӭX eڹOtktZ|OGK5ƟRibNĞX`X>C}oĺέoh\mV%D'<㜒&cOۻѵyV3JdBe de,13RudPz w?s_#祋r[Դo?1LqĨ8O[GAU?5#ϛfr 05vH6znDȀfl pCxid_(wptmrɦ1m^%$Lܯ< h4׵/xctڕohOE!Z!ֵiΆ6mH;((((((((?h(zѲ׿I熿k*?-{?xkV)h~3zw,YtiVÜ wg{ƙo7dv[4d.UvW~@n`dO9f|s?J|D|zx5@w1뎢◇|Glk Y`6P/R@ꦼe?`~PGeu tjiQ@s23"py4*R,- y*2v8r^ki:B^kh!Pʼ|\vk_Oq Ld`Ho½yV?-C²訪/e׏O ŬvyEc L#^R?O5 %%{B'>(h'cR8 !пJ$O[X˹M+PS ѷ_eC)Gz,5 [lrY#8'd{_o-6Ro.NNBO@"tmvY9#!C!#־|_kj 'O| ` <mcx_w부=_W"3Iڼow: ^p'jWwxw$Ŀ M]s;y_]覠 F_O=CRث(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((+_ݟ$EC;Cd' `V?#vQO/p31clQ@ 4S}s5iRg1[\Ϧ~wGkxwQj,xHrYAqy𬡤R v=y4P7m6Fݘ5닛g]Ӯ :d|5O: Kvz-n",K\0݌'F֕jFԯ[,dim)xX95'ZG^:cKF,#h<pzzfExWJߋ[UԴ1?IJe?1 @<)3ŚYk}.]H^pQJ ϧ+.-ແๆ9qE = ;:pgtM6b1[ZGc$ijEViTɵ u9_o^3^bHץ(r69^s!A+O"X$@IjcFӵ2]7UQA9r*M/Coa1Bvu?t]E:> 3d`'$qZPEsA5j!])졩06,ׇ|xWZ./v&DF;r8o H>_jZޏӗ/L0ǩ)Fuu5ѤMZ8A(Sn6@d?X,ws]m^:u'"H$@IjP|,oYKOD}"ۙO#=zriGM!/.5=kP^4G`":(_ݟ$EC;Cd' `[MYѯ`F]J2P35=;FNisۥgq\,jpX =:ɪū}YRDզ/wC z Ͽl9y}5΃[3y٥$e9rMXO]˽I㵺ٽ`muqATv(w><^6snsݼ90G"*(;"5d9~gsiz;Bsm&`LvLqWh:4Q)ٟG].&DTF+bo;UWAEbkׯ饸3}u[o#70#Q`F3szuN\k]ү<>8 cÿ kgږ_2]] G$n291]uo GÖkkc$:F=3zֹ ֯}EddrO[PET4xnŦ|aV=IL϶tƑ-%t[ۆ.ܖgcՙ$ ע<ċFk].{mBJKIHc^TtJRDҴ+kn#;@^ m{6^#J[mG lI"2xu5EfJZp&|q anEF2 y漣Ý3[sjzΑ:̗iw8Y `p6zevvZZǝ$ O@7 @ѭ- [^夸b揨ivz%>D~}f` (~n]e^:u'"H$@Ij=[MYѯ`F]J2P='MFѬtv6QBp>|I]#hPI"x@cU|?1溪(OyoEŽ~}g/Sx{6^i5 /n%c# ` (h_gR/mskBl0OhSmRB #Mox;>7jZ2Gbs9oc({xuuK /#uՂ1t=Er/!%֕77$.{nN{=yCt{i^nw HیAWOvGL"6zX]q$k,p:c,)^WkY 9#V;װ9MҹWwx2Ѽ [I=p6ypAb @HOcB5xV]Z=JM:+D ^T@8n3N,R[{bͅxg%PT6*sy{Ok(%$֯5$v6)˸ pY~|u[y_dFݝc?h(zѲׯͽܩ,ۿ`m';_]#o?g¿~//~8϶h?g(zѱW>¿ ƭ:ѭyXˣn1|Uդ~fɻQcn{"I7z8#r*?ZǺ55K?s/!Mgs€*?O5 %%{B'q_W~]ϛyX"s'_!/#g|}ݺ6Ocvzv`(h'cR8p F^@2gdat˟Ɉi>¿ ƭ:ѭyXˣn1±wF(8M lLu@W4; -C<3. cZ_Ky6Ս ?'3_n xVC_9mPn1,͌dMxƽ ~kM6U:o<#o wڬ~ͺߙ:0ʷqk~Uޕ_W^[ FGk>|^'~#Z4}ޭÌSӵk|CI^+ f,563)N<ˏl8_Ex'xB@g>~n׵4𝧍/#ڼ}۶5O nzw`OkEO옠A&Qxz@18C?'/qn5o߷֍m}]vw1wP(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((K}+ZQuipƨW=Tu'+W𽆵躵e$X"V[;2`Zl,hj֚hj`j&cp+([ <)qzeΣja$̈o z|ScoqDr2D>ݲ{P!_GүZWծRPw0P0 g EO9gψM |2ύrH[pqz^mxfO^ eĚ 9XW[~6,7jEq^^cD> |G4_zTd$&OU>ZRjzHiӈă8ҀxOռA趆F " y#iZ^2m/3$ӰGrp9^|wXq5+%Dr@GQr ַYAmZŅXï$>`ؠCZ-ƟhZ5[C;]yIDŽn4]M.>ӤbXUH3NAp? ?\?E>0/yٳsLaF=뇾ywsL<#Td _gN v&!Qu8@Yz5;Nnat6w[?.& ͬxZ_]xv,*9Z3t;8S8Tݩk__3 hWxDmzZvjMOo;8 zbBJhwgǨi4SH' (?+kU3|H;sŞ#wu&vCr;`p 4ˏVs]RZgBnb܄1fڍէ|)w)ЖoUpiNՉG:qaxDGkk;áczƀ7~$oi>,燮o˶IV{y^3V:O?,Soy fT0$s\? 'KMkד.%S` :^@_|Hwn䲸+dFq@. [K˾}e/ @׃qڸ:}W_khsv =hW uee/~ǁwOڞaݷ~-8819k =fRu{=C_Q ΗD,ˎa zWIX:6m]75j}`1Tu⟈7O Euuw,0"cs8Ş1ÞV B#Xeī#>zWM^MM:_CLf;yE%|rg]T9Њmo_Љڱ`6#Nߓ<w@Ey<[0y$>ԷNZƏa|sSrmrS9ZҬoa*"YBjRrrxig}ocsZAws fU_T^ON_o]G5 Y|Z𽎡᯷5ٯF ;**׵zSԵm7F[SP"u2ĥNbp DZ[u!zG(O㼰L $0? xBѧX5MkNzut1\ 1jZ_ؗ =p \5_ogewoct_ǼPZB@^Q\↲׭|?CW|(8ao# p0I[KĚiWlmqoup%X׮4kZU6WzDPK:X]NNOM:Vlnu H.A,ʲKꓖ+)+/^<5bF5heRTpXXzqj03Y.X ,@85rڟ[ u=η1Vh47zwp]ɝA GU5/hZ4i3:X&+d ^W9k_k𖣣"Dr+Ƽ ߌ~.kX HOh$Hy$uHfcu$Um)Hkӓ; K_8q~!Zx"F::sڡCK1xKg_ bnw;)}- sLPZ_ZugqżtrǨ#*j|0е9,l@-_SjTZ}׉t+R6=| 3T@>(k-zm5{2v> NkM忄I6uvȶ_h] rQ^zs@Eyݟ#'I}}EwXռIއnS5j^)6~9Ѽ3'h|ljذմP4B}eoF8>ƮW5KG<5<ܴbf8?t.Ӏ>n;^ "kDSǯ_j+$`Xeb3eO+C{iˣwu&i5C`XBW/9ojm|cvʩ%ƧƌO Xm^+ط? G.iL Q0H$TU%i+74ZƛtonZ-[O3v1 (' +Z4-gF.-]ݢqb#Gqt=: i!/ɣj4V>s-{SY QoCsjZjQF&7A Oz(ʮu(xhQ\ɠ]j@ѣȀH$֏b,'M4zGעWLGuE.CxBFN3zP+/ ƯKsI.{d{ې}Mt>ޙy凇Kh, # ֲ"EEU@vPKJ_;V>i7xږ'siȏqLĮm88bbO ]j2qPƱ f-Ƿn߽Q X l?oteWdEGKON_o]+c'i[o+ݿ{Ɵ5S,lRM7Fih Adh' qҷ/J޻|8)Gþ 'pN? ?%4z9m1)`r~P*vGJÍc7M͌?aϵwxo@xqSм7[][qj׷R2GYW|8Mp5ӵ ;ǃ{4R)F$j>ꀽ$I#?5CB^7Iskz̋ WUltҳ|YtAi}g4Nli7ިIpJ~)+' qҷuK׊V]24mL3f9F|qϥKOLj){w6)cΎgq#ys F2G4Jg@_ƞ#c #tqހ<[Q_cl2 d_#x@E{{͓vϸ'zNaoᔰyB9?(;y#MƱ&g;cj\v?[tytcK[_|A^Aoybl] Ƚz^&$K-W1,4$m`fI'fnNh^ |7jl?fy ]G_ #\r?ĽcwPxCF2)7q%ceQN3^'/?<&m^q)R|T=vKP[\/i֚ [ZX\4ۆő *@_ixoFdկnev.Lq.PhL,1oQ\)-$|vþ8 Ud.Sm |[,G?*K}PHZFh䍥v|* ]+%{H*I@8@O2nZzMxMԭ jIOPACڻσ5?63}g;:gklfwݱw*|tz-G4}/L=+[I<$OSW ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( (_ğ+F;sJ]qU,x@IucQEx~6?4}EBY38]~OEW+%4:uyh(\! Nֺl2%l`EJ~Yp*zQ@ؚX/ʹr} (s^#o ;P!]J;dwL*qߓ=j](lT]k$JɞfP((0'4m^ǚƽFsA .8յ` E<@Ey Co`v_B.i jO$qk[@ĺ?I^^\<_$A'=7x\vW7z0]C階ew79T 9e8]O?ZFah^XyV(P}3KmGCƽ{¾`ZT $֬xi:~jm-+ŭ"G AMD46 +_^ [&}wL;a:Fh_vO x rp$hQ\RXOyg 1hFoX[+3-t.bf%މBKw|CivoX[;Gea-!Q@;+5*4t?k׺+/.uAp@k%NO4n dEycƺgMJM-ekؗ2!*,1q郏M3Zca_v9ǯM?Z=v09#ր=V+O[;o5BP*82}ɠŠM/CԮ>,G.EޗUSiVs6s9<[ukY:=i]\Z0IcH'tWVWĭíkK`j2 gxvS:WPEyxD5mI{K Gn=F=+'ĞѼ]; rvhLxqr@9BF?z溏_ǧ-UH]/bt$ 뚽+;Iw$Q#y]'!A|Q^y'Mg2"MRO-jKoj9 x4{E7VbV8B$1@-Ƶ!6a!<*$?DzKYhm' }EWHaQMD46 +@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@q~ 3ռWjzb#mOȜ޻J((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((%%{/?[?Ư7n--"Cw,,;mz_goy[|&2{'vsS `VE`·"$6<{GE{2lHx$.?s9Z6GP&Y6eAғXt _J?ѬGeqpǢ QZ"V>llpGRMIo<^emc۸fWUtQX\]a62A^yQ'P֦$9*.rC ? 5Tu?j7\)2$F:#`V< G4k b?U6Ƥ*l$ rVPO'Hc÷ksug,|a/0T Q{Cח&F-|I?X^ 㝢Z%FϜ3d($dԶhlPƋ`ʳKhZ>mсe=#> gs:tfc/LѴ]6 b(Gsހ-B #AU4[w$L}? yxW|ai=#\YTVӒf,` u|C ܕlan8R,4g{7(fFS[.Xj62wB`TχڃzQq l}-jDbzPwX~15 Zѫtiʀ*+rxW*N{ϳ{o &>8cUq׃m`ڍo/O'-qE7+-_KPK$˻TZ;ĞmW\ME֮-lE$ItF6;\ q>᷏-vVYWM"GG}I08Nx9+~ݍ~[Gn|AyghnBcxr c(ϼ,C|dzzşI8dx@vB_;L$l\WJ"nAN׭Ɨ;K;'J _?_+=@ Gž/'-ouoQ]Ҿj0,GkTO&xc_hlڼ^fݲ+܌n: M2 #@|+ϾZ?bjQU+.#p68Nh?zlL׭`OڶNߒp~:Ɵjqa bGЌuF1"/Q^t>2 ^OxJr1˦lAہ'^ms7VҤ 9]H PV2OڂX&'9 Iϥ\{ J;]JaHI8 \YZ@oV?)nLc + j>zҽrE +l<@pjISG}SW- )fv=@NOA@W a[GIth%ΩbaV=pH(G}3ɾ{x#/, Qm3▏{[iwn]W0,$g8QX)Hg%}vF^YێG^ۑXg-XkC;mFd`YNHnqR(O#t_w ; :1N=O AIInyR0LWd溺(oxO:j2iFKú$~akf+YV rC:AՊ((( 6PkH -Ɍy3gtPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEP^o:w>=Ǒ[9|t$Dj/v8zEy?kRO־kz.5OhkFVQ`~̬F\d1kx.?YNY' l)-Տ=Lx1{ȣ%FKu|63PO䴷 h%d(q26Hyyo<1ijڬ֒FR1ʜI($Ik!iw*Mc{T6ZK,pH$0h=񖑧x{ï%"I$g1?*'98M[+(-VYXc$C$I=y4waehKZx)⑷HTtgc.Mz͕徣e5" d@+oGN}&o*d[5Y޷xsGVծ>c2]w0Q‚O$hPrY$𕦏kSK) #-Ѽ1h1(R֬Q"$qZk iZKxʬTbJou $BufZ izw嵗ʞ%2A HR1" [u5CɩK+?Üu&DjM,g˱v*x`Ƞ..<:2K{"ʩ(?ZSXO{%̶G5Ddas8: Ql j|/a[+mEZGx#g(s>7$Ҽ+ϪSD:#1_xyMy[;+]F;y:,xYYVx~ڔ֤Y $$OEx3ᖕxnVP[ZyKc>gұ3VL RX YI#5/| K-gQ4KGIdF7}ܯ s7'~",$լl;9 kYͿi!\ 8Z#w6 q#ѩ'5ƱXῆ56w[iBZH.]9cO9>ei K`U ; ?ulZ Cܑ(l*vj>.xM֬"^}+|+]}GQYT0M&tռnJHQI8:_ mf+ K id8iw3o[;$f$=Jڸ!ux%-cfft$T|U >&|- "{cw}uoҩbRFvN1W~;9o'Eيyp?r<(k:k.Ho/̂0$`' :WE^k/%otW+Js*ſ|>:uނt{Z+Ƒ6 2ßZaoAoޭ"%v>*Cczdxo<1m{=/RMBUh8XXK c3[3-ãh'FwV*pL?Y3w%zQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQET4]gJoc-nh^R0qk3fbK. 0q 1"^ aL淨(((oxjĞ!`] OOdՂ1s멢 ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( %cנWgm'iKEV9 ɵ ojo ψ&PJ0i/ Z, _M̷2ӮAumd^\z}j#|-ڞ1HWJTDW1.Ojʟi\?SPׂo'~VŢwBzns2Q u;\uSya_YE,$HTq]g<@*𖙭7pt{W.AοZv;_C'5zV t:3 ;B?IEP!ڞoh݋Xge @3$cw_<Km/ީ5]sa(J[/f[rǴBĊuK3mVӦ /€2k}r/̑P.;qX|A-_i~/I@SK `F?wNFzTS[>kضֲYɑe{TE]k+?$fڭM?:_Յax\I.?.[xf p2Xu/kSV]J=>VN~q"6qWG=vMÞ =Mt.7Y 3c񗃮>vzͦJ̢@*~n46\JCG8UP2I=I^WRSִ-vÎPIi!`Wtew?|+}kج}b4as2k~3?ZѴ'ieUm>ǃ9ms1?CZŦ%%ZP!M0\d-[=#Pu(x4MF3^9=4qo|8&MKYkӦ%MLc "ާ6gi"gaFF8WGEyoZ.mTCl-c}keլ":tkUf3gs|F83]4l6-٣i?Q{Coox/~?fhђXj/F}9F?)f^^ql[j_'qrIo0#8BFy浯o [izܒ[5 edI2vlĚvIn$8TJ bCPUZF{k "ͣ>*`+| 5;jXKX@lKے=WcO{f/ c]Bۻ!X=+r8$$T*R2#ea"<?ksj I~nֶ> Jݸ9nwɨCO}:ߟ7wӽhQ@?<~2ĺnO ?ryC$ݺTn~x[~$y7[[ NG+Ѩ ]EӼcqnvippz㚱a žm k,G3.NNLՊ(?Dltx-mSR7ygX<̱#^zU*L!Z\c2q}PE6VM#0*,dNM+oS洏dB݃`bz(esKf!w# l-#Y?xpr9Z>F/ 'Zݰu=O\Z(7ិMWH5Z%:\p:ƐđDUQtEb>-LicXg]b9 U>jŲx7Zm , @24&@=ZJ(>neK޲<-H$_{MrUn-^14i`mI2zעQ@$Q}=/Y7 2?yO Su;x^U 5KXLѝPD4PEP?cSc}V;Ό'یgϵsڧ~_^$x4^H+cfW+9_ x(x~VuIrDs_΁1" 6666666666666666666666666666666666666666666666666hH6666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666662 0@P`p2( 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p8XV~_HmHnHsHtH<`< NormalCJ_HmHsHtHRR Ba_l1k 1$ & F<@&5KHOJQJT@T Ba_l1k 2$ & F<@&56CJOJQJN@N Ba_l1k 3$ & F<@& CJOJQJH@H Ba_l1k 4$$ & F@&a$5CJRR Ba_l1k 5 & F<@&56CJ\]aJLL Ba_l1k 6 & F<@&5CJ\aJFF Ba_l1k 7 & F<@&CJaJLL Ba_l1k 8 & F<@&6CJ]aJR R Ba_l1k 9 & F<@&CJOJQJ^JaJRA`R Varsay1lan Paragraf Yaz1 TipiVi@V 0 Normal Tablo :V 44 la ,k , 0 Liste Yok 6B@6 Gvde MetniCJ8 @8 Altbilgi p#4)@4 Sayfa Numaras18"8 stbilgi p#@P@2@ Gvde Metni 2$a$CJ8@B8 Dipnot MetniCJ<&@Q< Dipnot Ba_vurusuH*PK![Content_Types].xmlj0Eжr(΢Iw},-j4 wP-t#bΙ{UTU^hd}㨫)*1P' ^W0)T9<l#$yi};~@(Hu* Dנz/0ǰ $ X3aZ,D0j~3߶b~i>3\`?/[G\!-Rk.sԻ..a濭?PK!֧6 _rels/.relsj0 }Q%v/C/}(h"O = C?hv=Ʌ%[xp{۵_Pѣ<1H0ORBdJE4b$q_6LR7`0̞O,En7Lib/SeеPK!kytheme/theme/themeManager.xml M @}w7c(EbˮCAǠҟ7՛K Y, e.|,H,lxɴIsQ}#Ր ֵ+!,^$j=GW)E+& 8PK!0Jtheme/theme/theme1.xmlYOoE#F{om'vGuرhF[xw;jf7q7(j%.7 Ax3މ7$i#>$3yߛ7܋'BRtźH&aǻ5\XT8 0 x3"+sD)j҇a,/$07" ^EX >1-+C h3(|&4)0`L@u<<İT0/Zc֖ /[- O A}ioL-~(}R69>.[/_^v[LKԀcsZ_in,9xVY~pt1-CzpU _j=Q EliH].0a + 5K=Ś<^#4c|09! ~!^>'?>xpx{KYןCǓ^</_藟>Byߞ>~ǿ! јHt]b*d,ζbaZ^'XsW1,#G-xTN:#1U(vۜ.Vy<&a5s1-v1ޯÉ4x/"; ' $! 9GHvw(uM}%(t.&ѱME[4̪t;پUiI]$dfsxOHpUT%p&2/x:$~@ZsS%_P*ݾfUѼ9/#7^/qZ$*cߓ{pUnwNumJw\ ni zf*/P;8ߕcF8r *"M-'Ue֑{hq7niC 7%m%|>mV(o-ic elf\EKԫ̹4Ǭ;P` >*F8i"H\¡ Wxhѕ=aV6ؙׄ3ZNlRF~f -ԩ5h9 `aMh?4-`8kp,vbp.H#Iy; V+qkk4N*k.x)๗tIG%[K-8x8cץ0 JW†l|v v_PةjȆB%f=/l˫ `G׵d2!*;4mg_Rʧa1] ס Tńд͔[+\,pVnul& [I<ЭRvU1)NO`9W`q"U(?60 A 9Kä5. HeD eI2b>a#]WBT s߳ )SC?d:l]o{oY=1oyVVE8Vk+ւK\80X4D) ?*|FL uw"ȠA@T_q64)kڬuV7st G%;h9s9x,ڎkjI~11ߛ.8znLIL=I`h=& -Gt/PK! ѐ'theme/theme/_rels/themeManager.xml.relsM 0wooӺ&݈Э5 6?$Q ,.aic21h:qm@RN;d`o7gK(M&$R(.1r'JЊT8V"AȻHu}|$b{P8g/]QAsم(#L[PK-![Content_Types].xmlPK-!֧6 +_rels/.relsPK-!kytheme/theme/themeManager.xmlPK-!0Jtheme/theme/theme1.xmlPK-! ѐ' theme/theme/_rels/themeManager.xml.relsPK] dJBQ(XmtB'qt >>>A&0T0w\?BELb4`Sjvvv6www,x~xxy ~^ \ V>b0 dd8,p\D`PL*nbh((x@ACDFGHIJKMNOPQ ')-8:A!t!ttl,R$h(||*ېqv*@ ( nn r S 4AUntitled-2"?B S ?t.'4mrsy(,9C<H 5!?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~   !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnpqrstuvwxyz{|}~Root Entry F#<Data R81TableoiWordDocument SummaryInformation(DocumentSummaryInformation8MsoDataStore@N"<a"<ALDDUKX4MC3A==2@N"<a"<Item PropertiesUCompObj x  F&Microsoft Office Word 97-2003 Belgesi MSWordDocWord.Document.89q