ࡱ> [bjbj9ΐΐAn=pp)F)4+++,+,+,+8d+d+T,+FL,,,,D,222(F*F*F*F*F*F*F$IKdNF9+2^1b122NF0*0*,D,F$=$=$=2B0*R,*R,((F$=2(F$=$=LC*"*"D,j@,+\62dDHFF0FD4L;L DDL+D 22$=22222NFNF$=222F2222L222222222p |(: Yay1mland11 Yer: Yakla_1m Dergisi ^ubat- Mart 2010/ 206 - 207 Say1s1 0stanbul,08.01.2010 Konu: Tevsik Zorunluluuna Uyulmamas1 Mteselsil Sorumluluk Ve Hukuki Sonular1 1.G0R0^ Bilindii zere uygulamada baz1 mkelleflerin mal ve hizmet al1mlar1 nedeniyle deyip, indirim konusu yapt1klar1 katma deer vergileri, kod listelerinde bulunan mkelleflerden al1m yap1ld11 gerekesiyle ikinci kez deme ykmll ile kar_1 kar_1ya kald1klar1 grlmektedir. Uygulamada bu durum daha nce koda al1nm1_ mkelleflerle bilmeden ticari ili_kide bulunan mkelleflere, bunlardan sat1n alm1_ olduklar1 mal ve hizmetleri iin ikince defa katma deer vergisinin denmesi ykmln getirmektedir Bu durum mkelleflerin mal ve hizmet al1m1 s1ras1nda ve demelerini yaparken daha dikkatli olunmas1 gereini ortaya 1karmaktad1r. Bilindii gibi Maliye Bakanl11 konuya ili_kin Vergi Usul Kanunu nun 257.maddesiyle kendisine verilen yetkiyi kullanarak mkelleflere muameleleri ile ilgili tahsilat ve demelerini banka veya posta ve telgraf te_kilat1 genel mdrl arac1l11yla yap1lmas1n1 ve bu tahsilat ve demelerin bu kurulu_lar1n dzenlemi_ olduklar1 belgeleri ile tevsikini zorunlu k1lm1_t1r. Konumuz ile ilgili dzenlemeler 01.08.2003 tarihinden itibaren 320,323,324,332 seri nolu Vergi Usul Kanunu genel teblileri ile GVGT 268 ve VUK-1/2003-1 say1l1 VUK sirkleri dorultusunda tahsilat ve demelerin tevsik zorunluluu uygulamas1 ile 84 nolu KDVGT mteselsil sorumluluk uygulamas1 yaz1m1z da irdelenecektir. 2.TAHS0LAT VE DEMELER0N TEVS0K ZORUNLULUU UYGULAMASI 2.1. Tahsilat Ve demelerin Tevsik Zorunluluunun Kapsam1, 0_lem Tutar1, demelerin Yap1laca1 Arac1 Kurumlar Ve Ba_lang1 Tarihi. 323 seri nolu VUK Genel Tebliinde tahsilat ve demelerin tevsik zorunluluu kapsam1na giren birinci ve ikinci s1n1f tccarlar kazanc1 basit usulde tesbit edilenler , defter tutmak zorunda olan iftiler , serbest meslek erbab1 ve vergiden muaf esnaf1n kendi aralar1nda yapacaklar1 ticari i_lemleri ile nihai tketicilerden (Trkiyede mukim olmayan yabanc1lar hari) mal veya hizmet bedeli olarak yapacaklar1 tahsilat ve demeleri girmektedir. Tevsik zorunluluunun tutar1 ve ba_lang1 tarihi sz konusu tebli de ngrlen ticari i_lemler ile nihai tketicilerden mal al1m1 ve hizmet bedeli olarak yap1lacak 10 000TL n1 a_an tahsilat ve demelerin banka veya posta ve telgraf te_kilat1 genel mdrl arac1l11 ile yapmalar1 01.08.2003 tarihinde geerli olmak zere zorunlu k1l1nm1_t1r. Ancak vergi mkelleflerinin (onbin)TL limitinin 01.05.2004 tarihinden itibaren 8.000 TL olarak dikkate al1nmas1 ve bu limiti a_an tahsilat ve demelerin 320,323 ve 324 seri nolu VUKGT lerinde belirtilen esaslar erevesinde banka veya posta ve telgraf te_kilat1 genel mdrl arac1 k1l1narak yapmalar1 332 nolu VUKGT de zorunlu k1l1nm1_t1r. Yukar1da belirtilen banka , zel finans kurumlar1 ,posta ve telgraf te_kilat1 genel mdrl (PTT) ile yap1lacak tahsilat ve demelerden 8.000 TL zeri olanlar1 tevsik kapsam1ndad1r. Belirtilen kurumlar arac1 k1l1nmak suretiyle ,havale,ek,kredi kart1 ve bu kurumlar arac1l11 ile tahsil edilen senetler gibi bankac1l1k aralar1 kullan1larak yap1lan demeler ve tahsilatlar kar_1l11nda dekont veya hesap bildirim cetvelleri dzenlendiinden tevsik edilmi_ say1lacakt1r. Banka ve zel finans kurumlar1n1n internet _ubeleri zerinden yap1lan i_lemlerde tevsik kapsam1nda say1lacakt1r.1 0_yeri ve konut kiralama i_lemlerine ili_kin yap1lacak tahsilat ve demelerin banka ve posta idarelerince dzenlenen belgelerle tefsikine il_kin 29.07.2008 tarih 26951 say1l1 Resmi Gazetede yay1nlanan GVGT 268 ile, -konutlarda, her bir konut iin ayl1k 500 tl ve zerinde kira gelirleri elde edenlerin, -i_yerlerinde, i_yeri kiraya verenler ile kirac1lar1n kiraya ili_kin tahsilat ve demelerinin 01.11.2008 tarihinden itibaren banka veya posta ve telgraf Te_kilat1 Genel Mdrl taraf1ndan dzenlenen belgelerle tevsik edilmesi zorunluluu getirilmi_tir. 0_yerleri iin tevsik zorunluluu kapsam1 d1_1nda b1rak1lan bir s1n1r yoktur. 0_yeri kiraya verenler ve kirac1lar1n tahsilat ve demelerinin tamam1 demelerin tevsiki kapsam1ndad1r. 2.2.Vadeli Sat1_larda Tevsik Zorunluluu Uygulamas1 VUK 322 seri no.lu Genel Tebliine gre 8.000 TL l1k rakamsal tutar geerli olacakt1r. Mkelleflerin tevsik zorunluluunda bulunmalar1 mal al1m1 ve hizmet bedelinin faturas1n1n 8.000 TL yi a_mas1 yeterli olacakt1r. Bir ba_ka ifade ile mal al1m1 ve hizmet bedelinin farkl1 tarihlerde denmesinde her bir demenin yap1laca1 kurumlardan geilmesi gerekecektir. 2.3. Cari Hesap Kullan1lmas1nda Tevsik Zorunluluu Uygulamas1 V.U.K 324 seri no.lu Genel Tebliine gre 0_letmeler kendi ortaklar1 ile dier gerek ve tzel ki_ilerle olan ve herhangi bir ticari ierii olmayan nakit hareketlerinde i_lem tutar1 8.000 TL yi a_1yor ise bunlarda tevsik kapsam1nda olaca1ndan banka, zel finans kurumlar1 veya PTT arac1l11 ile tahsilat ve demeler yap1lacakt1r. rnein A firmas1n1n orta1 olan B, i_letmesinden nakit olarak bor alm1_t1r. Bu borcun ticari bir ierii yoktur. Ancak nakit hareketi sz konusu olduundan bedeli 8.000 TL yi a_mas1 halinde tahsilat 0_lemleri kendi ortaklar1 ile dier gerek ve tzel ki_ilerle olan ve herhangi bir ticari ierii olmayan tahsilat ve demeler banka veya PTT arac1l11 ile yap1lmas1 gerekmektedir.2 2.4. Serbest Meslek Erbab1nda Tevsik Zorunluluu Uygulamas1 Vergi Usul Kanununun 236. maddesi hkmne gre serbest meslek erbab1 hizmeti tamamlamas1na mteakiben yapt11 tahsilat iin serbest meslek makbuzu dzenlemektedir. V.U.K 324 seri no.lu Genel Tebliine gre Serbest meslek erbab1 faaliyetlerine ili_kin ve tutar1 8.000 TL yi a_an her trl tahsilatlar1n1 banka veya PTT arac1l11 ile yap1ld11n1 tevsik etmek zorundad1r.2 2.5. Tahsilat Ve demelerde Ciro Ve Beyaz Cirolu eklerin Kullan1m1 Ve Tevsik Zorunluluu Uygulamas1 Banka sistemi iinde kald11 mddete bir mal veya hizmet bedelinin m_terinin kendi eki yada ciro ettii bir ek ya da beyaz ciro ile teslim ettii bir ek ile demesi imkan dahilindedir. ekin tam ciro ve beyaz ciro ile devri mmkn bulunmaktad1r. Trk Ticaret Kanununa gre hamiline yaz1l1 ciro beyaz cirodur.(TTK594, 692/3 , 700 , 701,BK 20) Tam ciro ise ciro edilen gerek ki_inin ad ve soyad1 , tzel ki_inin de ticaret unvan1 aynen yaz1larak yap1lan cirodur. Satt1klar1 mal veya hizmet bedellerini m_teriden ald1klar1 eklerle tahsil eden ve demelerini de yine bu eklerle yapan mkelleflerin eklerini ciro etmelerinde uymalar1 gereken hususlar a_a1da a1klanm1_t1r. Mal veya hizmet kar_1l11 al1nan ekin tam ciro yap1lmas1 halinde ekin arkas1nda isim , unvan , vergi kimlik numaras1 ve adresinin yaz1lmas1 yeterli olacakt1r. Hamiline dzenlenen ekte ayn1 _ekilde ciro edilecektir. Mal veya hizmet bedellerini beyaz ciro ile tahsil edenler , bu ekleri iin ek al1m bordrosu dzenlemelidirler. Bu bordroda eki dzenleyen ya da eki devredenin ad1 ,soyad1,vergi kimlik numaras1 ile imza ve ka_esinin bulunmas1 gerekmektedir. te yandan , 82 seri no lu Katma Deer Vergisi Genel Tebliinde a1kland11 zere ekle yap1lan demelerde mteselsil sorumluluk uygulamas1na muhatap tutulmamak bak1m1ndan ekin tam ciro ile devri gerektii tabiidir. ek al1m bordrosu dzenlendikten sonra bu ekler, sat1n al1nan mal ve hizmet bedelleri kar_1l11 beyaz ciro ile verildiinde ek teslim bordrosu dzenlenecektir. Bu bordrolarda da kendisine ciro yap1lan sat1c1n1n veya yetkilisinin ad1,soyad1,vergi kimlik numaras1 ile imza ve ka_esinin bulunmas1 zorunludur. ek al1m veya teslim bordrosunda birden fazla ekin bulunmas1 halinde eki ke_ide veya son ciro edenlerin isim ve unvanlar1 ile ek tutarlar1 bordroya ayr1 ayr1 yaz1lmal1d1r. Tek Dzen Muhasebe sistemi ierisinde i_letmeye giren eklerin ve senetlerin ek-senet bordrosuyla kay1tlara girmesi yine ek-senet bordrosuyla kay1tlardan usulne uygun 1kmas1 ok doal ve tabii bir deme _eklidir. Bu deme _eklinin muhazal1 olarak dzenlenmesi imkans1z denecek derede zordur. Bu deme _ekli demelerin tevsiki uygulamas1nda kabul edilen bir deme _eklidir. Bu deme _eklinin muteselsil sorumlulukta da kabul edilmelidir. 3.TEVS0K ZORUNLULUU OLMAYAN DEME VE TAHS0LATLAR 3.1. Teblide belirtilen tutar1 a_mayan i_lemlere ait tahsilat ve demeler V.U.K 332 seri no.lu Genel Tebliinde 01.05.2004 tarihinden itibaren saptanan s1n1r1n alt1nda kalan deme ve tahsilatlar1n da banka veya PTT arac1l11 ile yap1lmas1 ihtiyaridir. Bu s1n1r miktar 8000 TL dir. 3.2. Teblide belirtilen kurum ve kurulu_lar ile yap1lan i_lemlere ait tahsilat ve demeler Tevsik zorunluluu kapsam1na giren ki_iler ile nihai tketicilerin genel ve katma bteli idareler ile dner sermaye i_letmelerine yapacaklar1 deme veya tahsilat i_lemlerine ilave olarak a_a1daki kurum ve kurulu_larda yap1lan i_lemlere konu deme ve tahsilatlar1n banka veya PTT arac1l11 ile yap1lma zorunluluu bulunmamaktad1r. Sermaye piyasas1 arac1 kurumlar1nda, Yetkili dviz messeselerinde, Noterlerde, Tapu idarelerinde Yap1lan i_lemlere konu deme ve tahsilatlar1n belirtilen kurumlar arac1 k1l1narak yap1lmas1 zorunlu deildir. Tevsik zorunluluu olmayan deme ve tahsilatlar 332 seri nolu VUKGT ile yeniden belirtilmi_tir. Bankalar veya Posta ve Telgraf Te_kilat1 Genel Mdrl arac1 k1l1nmaks1z1n deme ve tahsilat yap1labilecek kurum ve kurulu_lar 320 ve 323 s1ra nolu Vergi Usul Kanunu Genel Teblilerinde a1klanm1_t1r. Vergi Usul Kanunu 332 seri nolu Genel Teblii ile tevsik zorunluluu olmayan deme ve tahsilatlar yeniden a_a1daki _ekilde belirlenmi_tir. - Genel ve katma bteli idareler , - 0l zel idareleri, - Belediyeler ile bunlar1n te_kil ettikleri birlikler , - Kanunla kurulan dier kamu kurum ve kurulu_lar1 , - Kamu kurumu niteliindeki meslek kurulu_lar1na ait veya tabi olan veyahut bunlar taraf1ndan kurulan ve i_letilen messeseler ile dner sermayeli kurulu_lar veya bunlara ait veya tabii dier messeseler taraf1ndan yap1lan ihale i_lemlerine ili_kin yat1r1lmas1 gereken teminat tutarlar1 , Belirtilen limiti a_sa bile bunlara ili_kin deme ve tahsilatlar1n; banka veya Posta ve Telgraf Te_kilat1 Genel Mdrl arac1 k1l1narak yap1lmas1 zorunluluu bulunmamaktad1r. GVGT 268 ile tevsik zorunluluu olmayan deme ve tahsilatlara yeniden a_a1daki ilaveler yap1lm1_t1r. -Her bir konut iin ayl1k tutar1 500 tl nin alt1ndaki konut kira gelirleri -Mahkeme ve icra yoluyla yap1lan konut ve i_yeri kira gelirlerine ili_kin tahsilatlar.5 4 .TAHS0LAT VE DEMELER0N TEVS0K0 ZORUNLULUUNA UYULMAMASININ HUKUK0 SONULARI. Maliye Bakanl11 nca belirlenmi_ tutar1 a_an fatura bedellerinin VUK teblilerinde belirtildii gibi banka, zel finans kurumlar1 veya PTT arac1l11 ile denmemesi halinde bunun zel hukuk ili_kisini, zellikle ispat hukuku a1s1ndan ve faturan1n geerlilii bak1m1ndan olumsuz etkileyip etkilemeyecei konusunda uygulamada tereddtler bulunmaktad1r. Fatura, ticari i_lerde en ok kullan1lan belgelerden birisidir. Fatura; bir taraftan vergi mkelleflerinin kay1tlar1n1n kar_1l1kl1 tevsikine, dier taraftan mkelleflerin gelir ve giderlerini kar_1l1kl1 olarak ispatlamaya ve vergi matrah1n1n saptanmas1na , dier yandan fatura dzenlemesinin sebebi olan akdi ili_kisinin icras1n1n tevsikine yarayan bir vesikad1r. Bu nedenle fatura; hem zel hukuk, hem vergi hukuku, hem de muhasebe kay1t ve i_lemleri bak1m1ndan fiyat kontrol ve tketicinin korunmas1 bak1m1ndan da nemli bir belgedir . Nakit hareketlerini finans kurumlar1ndan geirme ykmll, zel hukuk ili_kisinin, bir ba_ka anlat1mla bir akdi ili_kinin kurulmas1yla ve dolay1s1yla bu ili_kiden doan ve gerek tahakkuk arac1 olarak dzenlenmesi zorunlu olan faturayla ilgili deil, taraflar aras1nda fatura ile ispatlanmas1 mmkn ticari ili_kinin (faturadan doan borcun) ifas1 a_amas1 ile ilgili bir ykmllktr. Nitekim Hukuk Usul Muhakemeleri Kanunu, bir hakk1n doumu, d_rlmesi, devri, dei_tirilmesi, ikrar1, itfas1, ibras1 gibi hususlarda ispat aralar1n1 dzenleyen 288. maddesinde, ispat arac1n1 banka, finans kurumlar1 veya PTT taraf1ndan dzenlenmi_ belge ile s1n1rlamam1_t1r. Kald1 ki, tacirlerin gerek ve safi gelirlerini kavramay1 amalayan Gelir ve Kurumlar Vergisi Kanunlar1nda, bir taraf defterleri a1s1ndan gelirin tahakkukunu, dier taraf a1s1ndan ise harcamay1 ifade eden faturalar1n, her iki taraf defterlerine i_lenmesi ve taraflar1n vergi matrahlar1n1n tespitinde nazara al1nmas1, faturalardan doan borlar1n ifas1n1n alacaklar1n tahsilinin finans kurumlar1ndan yap1lm1_ olmas1 ko_uluna balanmam1_t1r. rnein 9.000 TL tutar1nda bir mal1 alan tacir , bu mal1n faturas1ndan doan sz konusu borcunu banka arac1l11 olmaks1z1n elden demi_ olsa dahi, bu faturay1 kay1tlar1na almak, mal1 satan da bu faturay1 gelir olarak defterlerine kay1t etmek zorundad1r. K1saca, faturadan doan borcun Maliye Bakanl11 nca belirlenmi_ _ekilde banka arac1l11 ile denmi_ olup olmamas1n1n, faturan1n ve bor ili_kisinin geerlilii zerinde, ne ticaret hukuku ne ispat hukuku ne de vergi hukuku a1s1ndan bir nemi yoktur. Maliye Bakanl11 nca belirlenmi_ s1n1r1 a_an nakit hareketlerinin finans kurumlar1ndan geirilmesine ili_kin sz konusu ykmlle ayk1r1 hareketin yapt1r1m1, VUK da sadece zel usulszlk cezas1 olarak dzenlenmi_tir. VUK un mkerrer 355. maddesinin son f1kras1na gre; Tahsilat ve demelerini banka, benzeri finans kurumlar1 veya posta idarelerince dzenlenen belgelerle tevsik etme zorunluluuna uymayan mkelleflerden her birine, her bir i_lem iin bu maddeye gre uygulanan cezalardan az olmamak zere i_leme konu tutar1n yzde 5 i nispetinde zel usulszlk cezas1 kesilir... Tahsilat ve deme zorunluluu olan i_lemlerin banka veya Posta ve Telgraf Te_kilat1 Genel Mdrl arac1l11yla yap1lmamas1 halinde VUK 355 md.yaz1l1 cezalar uygulanacakt1r. Buna gre kesilecek zel usulszlk cezas1n1n alt s1n1r1, - Birinci s1n1f tacirler ile serbest meslek erbab1 iin 1.600.- TL, - 0kinci s1n1f tacirler ve defter tutan iftiler ile kazanc1 basit usulde tespit edilenler iin 760 .-TL, - Bunlar d1_1nda kalanlar iin 350 .-TL dir. Grld gibi sz konusu finans kurumlar1ndan deme ykmll ve bunun yapt1r1m1, sadece mkellef olanlar iin deil, herkes iin ngrlm_tr. Dolay1s1yla bu ykmllk, nihai tketici konumunda olanlar iin de geerlidir. Ancak, bu ykmlln Maliye Bakanl11 nca mkellef olmayan nihai tketiciler iin de getirilmesinin ve onlar iin de yapt1r1m belirlenmesinin, VUK *<L B F J p r ௞zzndZK9#hNhb~5B*CJ\aJph33hNhb~B*CJaJph33hb~B*CJph33hb~B* CJphh(F5B* CJphh5B* CJphhb~5B* CJphh25B* CJph!hb~5B* CJmHnHphu!h25B* CJmHnHphuhDB*CJOJQJaJph33h>DB*CJOJQJaJph33%h>Dh>DB*CJOJQJaJph33hb~5CJmHnHup r jljt *$f$a$&$$d!%d$&d!'d$N!O$P!Q$a$gd>D _ ^` tz0d,jT ##$%(\)|)޼pppp_PhNhrNB* CJaJph!hNhb~0JiB* CJaJphhNhJB* CJaJph*jhNhb~0JiB* CJUaJphhb}B* CJaJphh[B* CJaJphhNhb~B* CJaJph hNhb~5B* CJaJph hNhwe$B* CJaJhph hNhb~B* CJaJhph hNhb~B* CJ\aJph pr,"##$$v%((P)\)+4,,,1N2R222"455566|))**.,0,4,,.0.f00J2L2N22445556EEEHHHHIIJ(KKKKNNNN&OFOrONPPPQRSTLTT>UWWXY`Z[[[[[x^bbgUU^ & F NOPOSTTJTLTTTU@UWWXXYZ [[[[[[*B* CJ\aJph `haB* CJaJphhUecB* CJaJphhpQhmB* CJaJphhNhmB* CJaJph!hNhb~0JiB* CJaJphUhNhb~B* CJaJph hNhb~5B* CJaJph#hNhb~56B* CJaJpha ayk1r1l11 ileri srlm_ ve hatta bu konuda 320 Seri No. lu VUK Genel Tebli dzenlemesi aleyhine iptal davas1 a1lm1_sa da, Dan1_tay 4. Dairesi bu ykmlln nihai tketicileri de kapsamas1n1n kanuna ayk1r1 olmad11na karar vermi_tir.6 5. TEVS0K ZORUNLULUU UYGULAMASININ 84 SER0 NOLU KDVGT NIN MTESELS0L SORUMLULUKTAN KURTULMAK 00N DEMELER0N TEVS0K0 0LE KAR^ILA^TIRILMASI Tahsilat ve demelerin tevsiki; Banka ve PTT arac1l11 ile tevsik edilmesi zorunlu deme ve tahsilatlar iin bu kurumlardan al1nacak dekont ,ekstre ve hesap bildirim cetveli gibi belgelerle tevsik edilecek ve yap1lan i_lemlerin doruluu bu _ekilde ispat edilmi_ olacakt1r. Katma deer vergisi iade ve indirim sistemindeki mteselsil sorumlulukta demelerin tevsiki farkl1 amalar iin uygulamaya konulan benzer iki messese olarak vergi sistemimizde yer almaktad1r. Ancak demelerin tevsiki ve mteselsil sorumluluk messeselerinin birbirine kar1_t1r1lmamas1 gerekir. Sonuta demelerin tevsiki ve mteselsil sorumluluk messeseleri ayn1 bir olay iin iki farkl1 uygulama olmaktad1r. Bilindii gibi deme ve tahsiltlar1n tevsik zorunluluu kapsam1nda 8 bin tl yi geen demenin nakit olarak yap1lmas1 usulszlk olarak deerlendirilmektedir. Uygulanacak usulszlk cezalari yaz1m1z1n yukar1daki blmlerinde belirtilmi_tir. Ancak ayn1 fiil olumsuz olmayan alt mkelleften yap1lan al1_larda katma deer vergisi indirim ya da iadesine engel olamamaktad1r. Yan1 demelerin tevsikin de bulunan 8 bin tl s1n1r, mteselsil sorumlulukta yoktur. Bir dier anlat1mla demelerin tevsiki messesesinde zorunlulua uymaman1n mueyyidesi slszluk cezalar1 olurken, mteselsil sorumlulukta sulszluk cezalari yoktur. Ancak mkellef kod listelerinde bulunan mukelleflerden yap1lan al1mlarla ilgili katma deer vergisinin yeniden denmesi ile kar_1 kar_1ya kalabilir. Katma deer vergisi iade indirim sisteminde de iadesi ve mahsubu yap1lmayabilir. VUK un 11. Maddesinde vergi kesenlerin sorumluluu Mal al1m ve sat1m1 ve hizmet ifas1 dolay1s1yla vergi kesintisi yapmak ve vergi dairesine yat1rmak zorunda olanlar1n bu ykmllkleri yerine getirmemeleri halinde verginin denmesinden (4369 say1l1 kanunun 81/a-28 md. ile dei_tirilen ibare) al1m sat1ma taraf olanlar, hizmetten yararlananlar ve aralar1nda dorudan veya h1s1ml1k nedeniyle ya da sermaye organizasyon veya ynetimine kat1lmak veya menfaat salamak suretiyle dolayl1 olarak ili_kide bulunduu tespit olunanlar mteselsilen sorumludurlar denilmektedir. Ancak mal reten iftiler ile nihai tketiciler mteselsil sorumluluk kapsam1 d1_1nda tutulmu_tur Tahsilat ve demelerin tevsik zorunluluu uygulamas1 ile ilgili dzenlemeler daha nce belirtildii zere 320,323,324,332 seri nolu Vergi Usul Kanunu genel teblileri ve VUK-1/2003-1 say1l1 sirkleri dorultusunda ayr1nt1l1 olarak aiklanmi_tir. Vergi sorumluluu V.U.K. 11/1 ve KDV kanunu md.9 ile KDVGT 70,82 ve 84 birlikte deerlendirildiinde, hazineye intikal etmemi_ amme alacaklar1n1n hazineye intikalini kolayla_t1rmak amac1yla vergi yasalar1nda ngrlen bir messesedir Mteselsil Sorumlulukla ilgili demelerin tevsiki ile ilgili 84 seri nolu KDVGT nin Mteselsil Sorumluluktan kurtulmak iin demelerin ise nas1l yap1lmas1 gerektii ise a_a1daki gibidir. Mkelleflerin sat1n ald1klar1 mallara veya hizmetlere ait demeler konusunda 84 seri nolu KDVGT ne uygun olarak deme yapmalar1 ve a_a1 da belirtilen _ekilde dzenlenecek belgelerle tevsiki gerekmektedir. Mal ve hizmet al1m sat1m1ndan doan Katma Deer Vergisinin sat1c1 taraf1ndan hazineye intikal ettirilmediinin tespiti halinde kendilerine teslim veya hizmet ifas1nda bulunulan mkellefler , i_lemin bedeli zerinden hesaplanan vergi ile s1n1rl1 olmak zere , Hazineye intikal etmeyen vergiden 84 seri nolu katma deer vergisi genel tebliinin III/2 blmnde belirlenen usul ve esaslara gre sat1c1 ile birlikte mteselsilen sorumlu olacakt1r. Ancak; 5.1 Al1c1lar Katma Deer Vergisi dahil toplam i_lem bedelini 4389 say1l1 bankalar kanunu hkmlerine gre faaliyette bulunan banka veya zel finans kurumlar1 vas1tas1 ile demeleri ve banka veya benzeri finans kurumuna yap1lacak deme s1ras1nda dzenlenecek belgede sat1c1n1n (veya ad1na hareket edenlerin ) ad soyad1 (tzel ki_ilerde unvan1) ile banka veya benzeri finans kurumundaki hesap numaras1n1 ve vergi kimlik numaras1n1 doru olarak yazd1rmalar1 gerekir. 5.2 demenin ekle yap1lm1_ olmas1 halinde TTK. nun 697. Maddesinin 1 ve 2 numaral1 f1kras1na uygun olarak ek dzenlemeleri ve lehine ek ke_ide edilenin vergi kimlik numaras1n1 yazmalar1 gerekir. Bu _ekilde mteselsil sorumluluk uygulamas1 ile muhatap tutulmayacaklard1r. Bu erevede herhangi bir hesaba bal1 olmaks1z1n, rnein kasadan deme yap1lmas1 _eklinde gnderilen havaleler sorumluluu kald1rmayacakt1r. Ayr1ca d1_ ticaret sermaye _irketleri ve sektrel d1_ ticaret _irketleri gibi ihracatta arac1l1k eden mkelleflerin bu uygulamadan yararlanabilmeleri iin ihracat1na arac1l1k ettikleri mkelleflerinde demelerini yukar1daki belirtilen _ekilde ispat etmeleri gerekmektedir. Mteselsil sorumluluun ortadan kalkabilmesi iin mkelleflerin sat1n ald1klar1 mallara ve hizmetlere ait KDV dahil toplam i_lem bedelinin banka veya zel finans kurumu vas1tas1yla ve ekle denmesi gerekir. Ancak al1c1 ile sat1c1 aras1nda muvazaaya dayanan bir i_lem yap1ld11n1n veya menfaat salayan dorudan bir ili_kinin veya h1s1ml1k , sermayesine kat1lma, organizasyon veya ynetimi iinde yer alma _eklinde dolayl1 bir ili_kinin bulunduunun vergi incelemesine yetkili olanlarca dzenlenmi_ raporlarla tespit edilmesi halinde deme yukar1daki _ekilde tevsik edilmi_ olsa bile mteselsil sorumluluk kalkmayacakt1r. Mteselsil sorumluluktan kurtulabilmek iin mkelleflerin sat1n ald1klar1 mallara ve hizmetlere demenin mutlaka yukar1da belirtilen ve a_a1da ayr1nt1l1 olarak a1klanan yntemlerle yap1lmas1 gerekir. Uygulamada s1k s1k kar_1la_1lan nakit deme d1_1ndaki; Kredi kart1 ile yap1lan demeler, Cirolu ek ve senet demeleri, Posta 0daresi kanal1yla yap1lan havaleler ve demeler Cari hesap mahsup i_lemleri Barter i_lemleri 0brename,temlikname suretiyle yap1lan demeler Cebr-i icra yoluyla yap1lan demeler v.b. mteselsil sorumluluktan kurtulma imkan1 vermemektedir. Mteselsil sorumluluun ortadan kalkabilmesi iin mkelleflerin sat1n ald1klar1 mallara ve hizmetlere ait KDV dahil toplam i_lem bedelinin banka veya zel finans kurumu vas1tas1yla ve ekle denmesi gerekir. K1smen yap1lan demeler mteselsil sorumluluu k1smen ortadan kald1rmad11 gibi tamamen de ortadan kald1rmaz. rnein bir mal ve hizmet faturas1na ait KDV dahil i_lem bedelinin belli bir k1sminin banka vas1tas1yla deyen bir mkellefin mteselsil sorumluunun ortadan kalkmas1 sz konusu deildir. Katma deer vergisi iade i_lemlerinde 84 seri nolu katma deer vergisi tebliinde tam cirolu eklerden bahsedilerek, beyaz cirolu eklerin vergi sorumluluunu kald1rmad11, tam cirolu olmayan eklerin bankada tahsilat1n1n istendii, bunun mkellef a1s1ndan s1k1nt1 yaratt11, ekin vadeli olmas1 durumunda nas1l bir yol izlenecei bilinmemektedir. Mkelleflerin eklerini mal ve hizmet al1mlar1nda kullan1rken tam ciro olarak kullanmalar1 istenilmektedir. Bilindii zere kod listelerine al1nm1_ mkelleflerle bilmeden ticari il_kide bulunan mkelleflerin mal ve hizmet al1m1 s1ras1nda indirim konusu yapt1klar1 katma deer vergileri idarece tekrar istenebilmektedir. Katma deer vergisi iade i_lemlerinde bu ve benzer olaylar ya_anmakta , ek verilerek yap1lan cari hesap demelerinde eki veren taraf1n tam cirosunun olmas1 ve eki alan taraf1n da eki kendi tahsil etmi_se tahsilat1n banka hesab1na yap1lm1_ olmas1 gereklidir. Kasaya tahsilat yap1lmas1 durumunda eki tahsil eden ki_inin (ek tahsil cirosunu yapan ki_inin) ya firma yetkilisi ya da firma bnyesinde al1_an bir ki_i taraf1ndan tahsil edilmi_ olmas1 istenilmektedir. Bu durum Gelir 0daresi ve mkellefler aras1nda demelerin 84 nolu teblie uygun olup olmad11 tart1_malar1n1 ba_latmakta ve olay1n zm uzamaktad1r. Tahsilt Ve demelerin Banka Veya benzeri Kurumlar1nca Dzenlenen Belgelerle Tevsiki Zorunluluu 0le Katma deer vergisi iade ve indirim Sistemindeki Mteselsil Sorumluluk da demelerin tevsiki farkl1 amalar iin uygulamaya konulan benzer aralar olarak vergi sistemimize girmi_lerdir. Dolay1s1yla bu iki messesenin birbirine kar1_t1r1lmamas1 gerekir. demelerin bankac1l1k sistemi iinde getii srece de her iki sistemde de tevsike uygunluu kabul edilmelidir. demelerin tevsiki ve mteselsil sorumluluktan kurtulmak iin demelerin belgeye balanmas1 olay1 sonuta ayn1 bir olay iin iki farkl1 uygulama olmaktad1r. Mkelleflerin sat1n ald1klar1 mallar ve hizmetler dolay1s1yla sat1c1lara dedikleri katma deer vergisinin denmesinden mteselsilen sorumlu olmamalar1 iin, demelerini belirtilen erevede belgelemeleri istenilmektedir. 6. TAHS0LAT VE DEMELER0N TEVS0K0 ZORUNLULUU UYGULAMASININ DENET0M TEKN00 AISINDAN DEERLEND0R0LMES0 Mkelleflerin sat1n ald1klar1 mallar ve hizmetler dolay1s1yla tahsilat ve demelerin tevsiki zorunluluu uygulamas1 denetim teknii a1s1ndan nemlidir. Nakit hareketlerin takibinin ve ispat1n1n zor olmas1 nedeniyle banka zel finans kurumlar1 ve PTT arac1l11yla yap1lan i_lemlerin daha gereki ve inand1r1c1 olduu kabul edilerek, Banka ve PTT arac1l11 ile tevsik edilmesi zorunlu deme ve tahsilatlar iin bu kurumlardan al1nacak dekont, ekstre ve hesap bildirim cetveli gibi belgeler d1_ kan1t te_kil edecek ve yap1lan i_lemlerin doruluu bu _ekilde ispat edilmi_ olacakt1r. Bylece belli bir rakam1n st nakit i_lemlere de s1n1rland1rma getirilmi_tir. Denetim teknii a1s1ndan bakt11m1zda, deneti toplayaca1 kan1tlara gre ki_i veya kurumlar taraf1ndan sunulan iddialar1n doruluunu ara_t1r1r. Bir deneti toplayaca1 kan1tlarla bu iddialar1n geerliliini ispatlamaya al1_acakt1r. Toplanan kan1tlar1n geerlilii ve objektiflii ok nemlidir. Bu a1dan bak1ld11nda bankalar ve benzeri kurulu_lar1n da tahsilat ve demelerin tevsiki uygulamas1na tab1 tutulmas1nda yarar vard1r. Banka ve benzeri kurulu_lara nakit yat1r1lmas1 nlenmi_ olacak ve kay1t d1_1 i_lemlerin nne geilmesi amalanm1_ olacakt1r. Genel olarak kan1tlar firma iinde dzenlenen kaynaklardan(i kan1tlar) olu_abilecei gibi firma d1_1nda dzenlenen kaynaklardan(d1_ kan1tlar) da elde edilebilir. Genel olarak d1_ kan1tlar i kan1tlara oranla daha gvenilir ve inand1r1c1 kabul edilir. 0 kan1tlar1n gvenirlilii byk lde i_letmedeki i kontrol sisteminin etkinliine bal1d1r. 0_letme d1_1ndaki ki_ilerden salanan kan1tlar1n gvenirlilii olduka fazlad1r 6 7. SONU Tahsilat ve demelerin tevsiki; Banka ve PTT arac1l11 ile tevsik edilmesi zorunlu deme ve tahsilatlar iin bu kurumlardan al1nacak dekont ,ekstre ve hesap bildirim cetveli gibi belgelerle tevsik edilecek ve yap1lan i_lemlerin doruluu bu _ekilde ispat edilmi_ olacakt1r. Katma deer vergisi iade ve indirim sistemindeki mteselsil sorumlulukta demelerin tevsiki farkl1 amalar iin uygulamaya konulan benzer iki messese olarak vergi sistemimizde yer almaktad1r. Ancak demelerin tevsiki ve mteselsil sorumluluk messeselerinin birbirine kar1_t1r1lmamas1 gerekir. Sonuta demelerin tevsiki ve mteselsil sorumluluk messeseleri ayn1 bir olay iin iki farkl1 uygulama olmaktad1r. Tahsilat ve demelerin tevsiki zorunluluu VUKGT leri 320,323,324,332 ve VUK-1/2003-1 say1l1 VUK sirkleri ve GVGT 268 dorultusunda incelenmi_, tahsilat ve demelerin tevsiki; Banka ve PTT arac1l11 ile tevsik edilmesi zorunlu deme ve tahsilatlar iin bu kurumlardan al1nacak dekont ,ekstre ve hesap bildirim cetveli gibi belgelerle tevsik edilecek ve yap1lan i_lemlerin doruluu bu _ekilde ispat edilmi_ olacakt1r. Tahsilat ve demelerin tevsiki messesesinde zorunlulua uymaman1n mueyyidesi usulszlk cezalarid1r. 84 seri nolu Katma Deer Vergisi Genel Tebliinin mteselsil sorumluluktan kurtulmak iin tahsilat ve demelerin banka vas1tas1 ile yada lehine ek dzenlenerek yap1lmas1 gerektii teblide yer almakta d1_ ticaret sermaye _irketleri ve sektrel d1_ ticaret _1rketleri gibi ihracata arac1l1k eden mkellefler iin mal ve hizmet al1mlar1nda demelerin belirtilen _ekilde yap1lmas1 gerektii belirtilmi_tir. Tahsilat ve demelerin tevsiki messesesinde zorunlulua uymaman1n mueyyidesi slszluk cezalar1 olurken, mteselsil sorumlulukta usulszlk cezalar1 yoktur. Ancak mkellef kod listelerinde bulunan mukelleflerden yap1lan al1mlarla ilgili katma deer vergisinin yeniden denmesi ile kar_1 kar_1ya kalabilir yada Katma deer vergisi iade indirim sisteminde de iadesi ve mahsubu yap1lmayabilir. Vergi Kanunlar1 ile ilgili al1_malar1n1n devam ettii _u gnlerde 84 seri nolu KDV genel tebliinde mteselsil sorumluluktan kurtulmak iin belirtilen deme _ekillerine kredi kart1yla yap1lan demeler, cirolu ek ve senet demeleri , yayg1n olmamakla birlikte posta idaresi kanal1yla yap1lan havale ve demelerin , cari hesap mahsup i_lemleri, , Barter i_lemleri, 0brename, temlikname suretiyle demeler, Cebr-i icra yoluyla yap1lan demeler v.b. demeler de ilave yap1lmas1, bir dier anlat1mla yerinde bir uygulama olan tahsilat ve demelerin tevsiki uygulamas1n1n mteselsil sorumlulukta da uygulanmas1na hem vergi sisteminin uyumu hem de denetim teknii a1s1ndan yarar vard1r. Sayg1lar1m1zla, Dursun Ali Turanl1 Yeminli Mali M_avir 323 Seri Nolu VUKGT 01.08.2003 Tarih, 25186 Say1l1 Resmi Gazetede Yay1nlanm1_t1r 324 Seri No lu VUKGT 28.10.2003 Tarih,25273 Say1l1 Resmi Gazetede Yay1nlanm1_t1r VUK sirkleri 1/2003-1 Say1l1 Sirkler 332 Seri Nolu VUKGT 27.04.2004 Tarih, 25445 Say1l1 Resmi Gazetede Yay1nlanm1_t1r 5 268 seri nolu GVGT 29.07.2008 Tarih, 26951 Say1l1 Resmi Gazetede yay1nlanm1_t1r. 6 Dursun Ali TURANLI. Tahsilat ve demelerin Tevsik Zorunluluu Uygulamas1 ve Katma Deer Vergisinde Mteselsil Sorumluluk Yakla_1m Dergisi, Kas1m 2006, Say1:167, S:157-158 84 Seri No lu KDV Genel Teblii 23.11.2001 Tarih ve 24592 Say1l1 Resmi Gazete Yay1mlanm1_t1r 6 Dursun Ali TURANLI. Tahsilat ve demelerin Tevsik Zorunluluu Uygulamas1 ve Katma Deer Vergisinde Mteselsil Sorumluluk Yakla_1m Dergisi, Kas1m 2006, Say1:167, S:157-158    PAGE 1 / NUMPAGES \*ARABIC 6 Halitaa Cad. Onan Sok. Gney Apt. No: 9 / 1-2 Kadiky - ISTANBUL Telefon: 0216 346 20 78 (Pbx) Faks: 0 216 349 22 31 "^ҮԮ֮0nڿ4V$ & F ZZ-DM ]a$$ZZ-DM ]a$ & F U$a$$d7$8$H$a$gdm "BFή~0nVRlnv(FPf.΅΅tcThpQhb~B* CJaJph!hNhb~@B* CJaJph!hNhb~@B* CJaJph*jhNhb~0JiB* CJUaJph$hNhb~5@B* CJaJph!hNhb~@B* CJaJph!hNhb~@B* CJaJph hNhb~5B* CJaJphhNhb~B* CJaJphhARhmB* CJaJphVfJrtg$`a$$a$$d7$8$H$a$gd[$ZZ-DM ]a$.x* fhrtᴥᖅtthtWF hNhEI5B* CJaJph!hNhb~0JiB* CJaJphhB* CJaJph hNhb~5B* CJaJph!hNhb~@B* CJaJphhNhb~B* CJaJphhpQh#/B* CJaJphhpQh[B* CJaJphhpQhtfB* CJaJphhpQhEIB* CJaJphhpQhb~B* CJaJphhpQhutB* CJaJph p02d6l~±uufZN?N?hARhB* CJaJphhB* CJaJphh+TPB* CJaJphhNhrZB* CJaJphhARh B* CJaJphh B* CJaJph#hNhb~5B* CJ\aJphhNhb~B* CJaJph hNhb~5B* CJaJph hNhEI5B* CJaJph hNh5B* CJaJphh5B* CJaJphhEI5B* CJaJph pr2@D~ 2( Px 4 #\'*.25@9$ZZ-DM ]a$$a$gd$d7$8$H$a$gdU$a$4@BDrv~ɾv]C]-]-*h(nB* CJOJQJaJmHnHphu3hNhb~5B* CJOJQJaJmHnHphu0hNhb~B* CJOJQJaJmHnHphu hNhb~5B* CJaJph hNhN5B* CJaJph hNh?5B* CJaJph(hNhb~B* CJaJmHnHphuhNhb~CJaJhNhb~B* CJaJphhB* CJaJphhARhB* CJaJphhB* CJaJph~DFH@BJ jlprvxd Ud _$^`a$BHJL>@BDɽխխթyog[SyEShb~0JiB* mHph3fsHhb~mHsHhb~5B*CJph33hb~B*ph33hb~0JiB*ph33hb~B*mHph33sHhb~B* CJaJphhb~B* CJ\aJphhb~B* CJphhb~hb~B* ph3fhb~mHsHhb~B* mHphsHhb~B* mHph3fsHjhb~0JiB* Uph3fhb~B* ph&hb~B* CJOJQJmHnHphuHJLN hjlnrtxz~黳鯧ۑۯtdthb~5B*CJnHphtH'jhb~5B*CJUnHphtHhb~mHnHujhb~Ujhb~UmHnHujh;Uh;hb~mH sH hb~0JimH sH hb~B* CJphhb~B* CJaJphhb~jhb~0JiUhb~mHsHhb~B* CJmHphsHx|~t _$^`a$$a$[Zشذhb~B* phhb~5B*CJOJQJphhb~hb~5B*CJnHphtH&hb~5B*CJOJQJnHphtH'jhb~5B*CJUnHphtH%hD5B*CJmHnHphtHu /1h;0. A!S"S#n$S% F>)&TqHJFIFHH Photoshop 3.08BIM ResolutionHH8BIM FX Global Lighting Anglex8BIMFX Global Altitude8BIM Print Flags 8BIM Copyright Flag8BIM'Japanese Print Flags 8BIMColor Halftone SettingsH/fflff/ff2Z5-8BIMColor Transfer Settingsp8BIM Layer State8BIM Layer Groups8BIMGuides@@8BIM URL overrides8BIMSlicesgUST8BIMICC Untagged Flag8BIMLayer ID Generator Base8BIM New Windows Thumbnail8JFIFHHAdobed      "?  3!1AQa"q2B#$Rb34rC%Scs5&DTdE£t6UeuF'Vfv7GWgw5!1AQaq"2B#R3$brCScs4%&5DTdEU6teuFVfv'7GWgw ?R\K}8BIM!Version compatibility infoUAdobe PhotoshopAdobe Photoshop 6.08BIM JPEG QualityAdobed@    s!1AQa"q2B#R3b$r%C4Scs5D'6Tdt& EFVU(eufv7GWgw8HXhx)9IYiy*:JZjzm!1AQa"q2#BRbr3$4CS%cs5DT &6E'dtU7()󄔤euFVfvGWgw8HXhx9IYiy*:JZjz ?ןCHSREKL0 FORMLU YEVM0YE DEFTER0N0N TASD0KS0Z ARKA YZLER0NE YAPILAN KAYITLAR0N YASAL DEFTERE YAPILMI^ KAYIT OLARAK KABL ED0LEB0L0R M0 ? 1 .GENEL AIKLAMA Ticari ve mesleki faaliyette bulunacak gerek ve tzel ki_ilerin tutmak zorunda olduklar1 yasal defterleri geerli olabilmesi iin, Ticari ya da mesleki faaliyetinin icra edildii yerin noterince,her y1l tutacaklar1 defterleri bir nceki y1l1n aral1k ay1n da tasdik ettirilmesi yasal bir zorunluluktur. Tasdik ettirilmesi ve tutulmas1 zorunlu olan defterler ve tasdik hkmleri Trk Ticaret Kanunu ve Vergi Usul kanununun ilgili maddelerinde yer almaktad1r. Konuya defterlerin tasdiki ve defterlerin tutulmas1 kapan1_ tasdiki ve kapan1_ tasdikine tabi olan defterler, ayr1ca yasal defterlerin yaz1lmas1 ile ilgili olarak 1kan bir tak1m tereddtler bu makalenin konusunu olu_turmaktad1r. 2 .YEN0 YIL DEFTERLER0N0N TASD0K0N0N YAPTIRILMASI Ticari ve mesleki faaliyette bulunacak gerek ve tzel kn GZ9!PNG IHDR&MPLTEʊ3Q]\\[ZZVVVC}iiipppDQeSSS}}}$-<lll@@@000A?>>GTTTEDDfffFFF &+3:r544<}#""OOOKJJ;::>'&&777,**H*))"/C%$$5331M-,,}ƾO==QQQYYYjjjZYYooo&%%ð(''ǜvvvdddeeeXXX(((LKKnmm'*/()+NMMzzz5^`__\[[ ԱMMMeddDCC<;;2Dyz& gmݺ+/nso\p㰫?} %}⯗.]sb͡IݵuufN_96=зẬ)jnl[xДWSR=+ChJ`hY9<7GK()V6$5gS1ЙOn ັzj懄;np)tFSd-^_tvѢ⏊VH\jKR=u5FH +;F:ܧ@WA9]r1]_{E `@)4aLn4t3L׵$to9>ta>riXG@w8o чwU-C\0dȐ;wW?9z FT t5{#&*fIн txziЋ]}=ۯX>b+7zU g~$蒘ᦥt.9%#5 !=8?8`]sضi6~So=mf) $UJI7%=\4{N''9:Mu 4R.Q{1!Y? C?4fF+w/|?n)нJe2;**n.id'P!'KG6lNI#j r!°AE7AMU“W(IX^MRCs<ÂXl@L0LGuMjgX"Qe[#E&!FUĺIIWTMl48[ ~c_+-bߍڽc4t[VM.:tAL9' :y?ܿ4OF:rzt?RN VZ5J5h 0:lt0tDʽ u" ,iK6h#*XЅ@c<**E N>hg/=PA莎ylu xƯ0On)w~VTQSg\ [%tX5% ݂%aJF (Md:ѣ10[)_ t! tPYi%`M@F[Ǜ)x76u䖒S mȳ3=],)ars:޾pZ/BNp4g} 65(i7m}aӮnR o\]Ƕ ĆQXѵdF!0,0@/5'THP;=m;v-敩SG oz{i zFf*k/ ]NCo}z:(ᝒk|Pt 4E>&vAFc dн hQC&,.alB9ݤ' ] tlRS~7v;5Yv%Ԍ񦦖SBwfumut ޶>~.u=YZUUAjnY?}z'? 0Y5a”UpK}{B?>Ku鹱]rf߽w מ?z%Fzn*Ik*IM5(^^*&W1& Gl5BAB Dipnot KarakterleriH*<B@R< Gvde MetniU$a$CJ*/Qb* ListeV^JR"rR Resim Yaz1s1 Wxx $6CJ]^JaJ.. DizinX $^JLRL Ba_l1k Yx$CJOJPJQJ^JaJ8@8 stbilgi Z p#8 @8 Altbilgi [ p#TT 0T 1 \d1$ 0" 7$5$9DCJmH sH uHPH Gvde Metni 2]$ a$CJDD Body Text 2^$a$ OJQJCJpC@p Gvde Metni Girintisi _$0]^`0a$ OJQJCJFF Normal 1`$ a$ OJQJCJe HTML nceden Biimlendirilmi_7a 2( Px 4 #\'*.25@9OJQJtHu" nceden Biimlendirilmi_+b # ~= z9!v%G$OJQJtHuR2 Gvde Metni Girintisi 2(c$ S]^S`a$B* phCJ5D@BD Dipnot MetnidmH sH tHu:QR: ereve ieriieDQ@bD Gvde Metni 3f$a$5tHF>@F Konu Ba_l11g$a$ 5CJtHbJb Alt Konu Ba_l11h$<@&a$CJOJQJ^JaJtH<&@< Dipnot Ba_vurusuH*PK![Content_Types].xmlj0Eжr(΢Iw},-j4 wP-t#bΙ{UTU^hd}㨫)*1P' ^W0)T9<l#$yi};~@(Hu* Dנz/0ǰ $ X3aZ,D0j~3߶b~i>3\`?/[G\!-Rk.sԻ..a濭?PK!֧6 _rels/.relsj0 }Q%v/C/}(h"O = C?hv=Ʌ%[xp{۵_Pѣ<1H0ORBdJE4b$q_6LR7`0̞O,En7Lib/SeеPK!kytheme/theme/themeManager.xml M @}w7c(EbˮCAǠҟ7՛K Y, e.|,H,lxɴIsQ}#Ր ֵ+!,^$j=GW)E+& 8PK!0Jtheme/theme/theme1.xmlYOoE#F{om'vGuرhF[xw;jf7q7(j%.7 Ax3މ7$i#>$3yߛ7܋'BRtźH&aǻ5\XT8 0 x3"+sD)j҇a,/$07" ^EX >1-+C h3(|&4)0`L@u<<İT0/Zc֖ /[- O A}ioL-~(}R69>.[/_^v[LKԀcsZ_in,9xVY~pt1-CzpU _j=Q EliH].0a + 5K=Ś<^#4c|09! ~!^>'?>xpx{KYןCǓ^</_藟>Byߞ>~ǿ! јHt]b*d,ζbaZ^'XsW1,#G-xTN:#1U(vۜ.Vy<&a5s1-v1ޯÉ4x/"; ' $! 9GHvw(uM}%(t.&ѱME[4̪t;پUiI]$dfsxOHpUT%p&2/x:$~@ZsS%_P*ݾfUѼ9/#7^/qZ$*cߓ{pUnwNumJw\ ni zf*/P;8ߕcF8r *"M-'Ue֑{hq7niC 7%m%|>mV(o-ic elf\EKԫ̹4Ǭ;P` >*F8i"H\¡ Wxhѕ=aV6ؙׄ3ZNlRF~f -ԩ5h9 `aMh?4-`8kp,vbp.H#Iy; V+qkk4N*k.x)๗tIG%[K-8x8cץ0 JW†l|v v_PةjȆB%f=/l˫ `G׵d2!*;4mg_Rʧa1] ס Tńд͔[+\,pVnul& [I<ЭRvU1)NO`9W`q"U(?60 A 9Kä5. HeD eI2b>a#]WBT s߳ )SC?d:l]o{oY=1oyVVE8Vk+ւK\80X4D) ?*|FL uw"ȠA@T_q64)kڬuV7st G%;h9s9x,ڎkjI~11ߛ.8znLIL=I`h=& -Gt/PK! ѐ'theme/theme/_rels/themeManager.xml.relsM 0wooӺ&݈Э5 6?$Q ,.aic21h:qm@RN;d`o7gK(M&$R(.1r'JЊT8V"AȻHu}|$b{P8g/]QAsم(#L[PK-![Content_Types].xmlPK-!֧6 +_rels/.relsPK-!kytheme/theme/themeManager.xmlPK-!0Jtheme/theme/theme1.xmlPK-! ѐ' theme/theme/_rels/themeManager.xml.relsPK] %y()8:O/cWrTU(},<?Wr&Wr&Wr  |)NOtq .>@BEG 6NgV~x?ACDF !#!  ?R$>)&TqH1b$GZ9! J,2$N znMe@ (  Nqg qg Bj #" ?  H #" ? nB s *D$? #" ?nB s *D$? #" ? HA #" ? BA #" ? 0( H c $ BjWr V9(t@ k'it@<t@))<t@ )0t@S)ut@&, [a 5 7  ikUW|~x|y # !!a$e$%%n%r% ) ) ))I4O4447799==9>A> ?"?????????@(@BBCCbDoDEEEErFvFHHHHJJ^LfLPPQQWQbQjQQQT#TVVXX[[4f8fggh hhhiiiiiiijqjjkkllllllAnDnnnnno o$otoxo{p}p~q~qqqqqqqqqqqqqqqqqqr rXr?Jg}CKbtb j M Y * .6go GSuo z *!6!!!""##L$W$$$%%%&Y&d&&&''' (((z))))*+/,C,N-X-/111446688:O:i:Y;g;=!=5?I?@1@@CCC/EAEGGHHJJKKKKOL]LNNNNbQuQQQaRfR`SeSTTVVWWXX|YYZZ[[T\\\\\]]_&_``ccee9fHfg(ggguhhiiqjjl(lAnoopp~q~qqqqqqqqqqqqqqqqrrXrKH I L#L#####))::;;==!>s>K?@@@SSYY{`|`g hhhi5kn(n)n;nD(FBG%JrNAO+TPARrZ[aUecUo5sutVYwL{b}Rzmb~J(nc8?D9Yu|46EI;tf[2f CNbaP5 AnCn@&&8&&4 &H9WrhhhThUnknown G* Times New Roman5Symbol3. * ArialQ StarSymbolMS Mincho5. *aTahoma?= * Courier New;WingdingsO. k9?Lucida Sans UnicodeA BCambria MathBh &܆ Rt]8`9!0d nFq 2QHP $P2"2!xx Sirkler 2005 ALIDURSUNTuranl1   Oh+'0  @ L X dpxSirkler 2005 ALIDURSUN Normal.dotmTuranl265Microsoft Office Word@lD@|H!@d@Dg@t]՜.+,0 hp|  8 n Sirkler 2005 Konu Bal !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~Root Entry Fp/m@Data 1Table?LWordDocument9SummaryInformation(DocumentSummaryInformation8CompObjx F&Microsoft Office Word 97-2003 Belgesi MSWordDocWord.Document.89q