ࡱ> 9 Fbjbj^ l(( 000D%%%8H%4|%DDkL%%%%%+++KKKKKKK$N PdK]0+**++K5HH%%%L555+,HR%R%(K5+K5F 50AI,""^K%% e-D%0JJ^KD;L0kLKZQ5^Q^K5DDHHHH 0stanbul, 09.01.2009 Yay1mland11 Yer: Mali zm Dergisi (0SMMMO Yay1n1) Kas1m-Aral1k 2008/90 Say1s1 Konu: Sahte Ve Mhteviyati 0tibariyla Yan1lt1c1 Belge( Naylon Fatura) Kullan1m1 Sonucu Olu_an Vergi Sulari Ve Cezalari 1. G0R0^ Borlar Kanunun da Mteselsil borluluk, bir irade beyan1 veya kanun hkm dolay1s1yla bir edimin birden ziyade borlular1ndan her birinin tamam1n1 ifa etmekle ykml bulunduu, alacakl1n1n ise tamam1n1 ancak bir defa elde etmek zere edimi borlulardan diledii birinden talep etmeye yetkili olduu ve borlulardan birinin ifas1 veya ifa yerini tutan fiiliyle dierlerinin bu oranda alacakl1ya kar_1 bortan kurtulacaklar1 bir birlikte borluluk halidir. (UYGUR, Turgut (2005), A1klamal1-0tihatl1 Borlar Kanunu S. 4216-4217) Mal al1m sat1m1 ve hizmet ifas1 dolay1s1yla vergi kesintisi yapmak ve vergi dairesine yat1rmak zorunda olanlar1n bu ykmllkleri yerine getirmemeleri halinde bu verginin denmesinden al1m sat1ma taraf olanlar ve hizmetten yararlananlar aralar1nda dorudan veya h1s1ml1k nedeniyle, yada sermaye, organizasyon veya ynetime kat1lmak veya menfaat salamak suretiyle dolayl1 olarak ili_kide bulunduu tespit olunanlar mteselsilen sorumludurlar. Maliye Bakanl11 konuya ili_kin kendisine verilen yetkiyi kullanarak mteselsilen sorumluluun _artlar1n1, s1n1rlar1n1 ve konuya ili_kin usul ve esaslar1 ilk kez 70 seri no lu KDV Genel Teblii ile belirlemi_ti. 70 seri nolu KDV Genel Tebliindeki bir paragraf1 mteselsil sorumluluk kapsam1n1n geni_letildii, Kanunun ngrd yetki s1n1rlar1n1n a_1ld11 ve Kanunda ngrlmeyen bir ykmllk yarat1ld11 gerekesiyle Dan1_tay karar1 ile iptal edilmesinin ard1ndan yeni dzenlemeler yap1lm1_t1r. 82 seri nolu KDV Genel Tebliinde mteselsil sorumlulukla ilgili baz1 dzenlemeler yap1lm1_t1r. Dier yandan KDV iade sisteminin tek bir genel teblide toplanmas1 ve mteselsil sorumlulukla ilgili olarak daha nce Maliye Bakanl11nca 1kar1lan genel teblilerin tamam1 yrrlkten kald1r1lm1_, KDV iade sistemi ve mteselsil sorumlulukla ilgili dzenlemeler 84 seri nolu KDV Genel Tebliinde toplanm1_t1r. Bylece dier tebliler yrrlkten kald1r1larak mteselsil sorumlulukla ilgili dzenlemeler de 84 seri nolu KDV Genel Tebliinde yer alm1_t1r. Vergi sorumluluu V.U.K. 11/1 ve KDV kanunu md.9 ile KDVGT 70,82 ve 84 birlikte deerlendirildiinde, hazineye intikal etmemi_ amme alacaklar1n1n hazineye intikalini kolayla_t1rmak amac1yla vergi yasalar1nda ngrlen bir messesedir . 2. VERG0 SORUMLULUUNUN KAPSAMI VUK un 11. Maddesinde vergi kesenlerin sorumluluu Mal al1m ve sat1m1 ve hizmet ifas1 dolay1s1yla vergi kesintisi yapmak ve vergi dairesine yat1rmak zorunda olanlar1n bu ykmllkleri yerine getirmemeleri halinde verginin denmesinden (4369 say1l1 kanunun 81/a-28 md. ile dei_tirilen ibare) al1m sat1ma taraf olanlar, hizmetten yararlananlar ve aralar1nda dorudan veya h1s1ml1k nedeniyle ya da sermaye organizasyon veya ynetimine kat1lmak veya menfaat salamak suretiyle dolayl1 olarak ili_kide bulunduu tespit olunanlar mteselsilen sorumludurlar denilmektedir. Ancak mal reten iftiler ile nihai tketiciler mteselsil sorumluluk kapsam1 d1_1nda tutulmu_tur. Mteselsil sorumluluk V.U.K un 11. maddesinde, sorumlu s1fat1yla beyan konusu ise KDV Kanunu nun 9. maddesinde yer almaktad1r. Maddenin ilgili f1kras1 a_a1daki gibidir. Mkellefin Trkiye iinde ikametgah1n1n , i_ yerinin ,kanuni ve i_ merkezini bulunmamas1 hallerinde ve gerekli grnen dier hallerde Maliye Bakanl11 vergi alaca1n1n emniyet alt1na al1nmas1 amac1yla vergiye tabii i_lemlere taraf olanlar1 verginin demesinden sorumlu tutabilir denilmektedir. Maliye Bakanl11 konuya ili_kin kendisine verilen yetkiyi kullanarak mteselsilen sorumluluun _artlar1n1, s1n1rlar1n1 ve konuya ili_kin usul ve esaslar1 ilk kez 70 seri no lu KDV Genel Teblii ile belirlemi_ti. 70 seri nolu KDV Genel Tebliinde yer alan paragrafla kanunda belirtilen sorumluluk kapsam1 geni_letilerek mteselsilen sorumlu tutulmayacak birinin sorumluluu ngrldnden yasaya uygun grlmeyerek Dan1_tay karar1 ile iptal edilmesinin ard1ndan yeni dzenlemeler yap1lm1_t1r. 82 seri nolu KDV Genel Tebliinde mteselsil sorumlulukla ilgili baz1 dzenlemeler yap1lm1_t1r. Dier yandan KDV iade sisteminin tek bir genel teblide toplanmas1 ve mteselsil sorumlulukla ilgili olarak daha nce Maliye Bakanl11nca 1kar1lan genel teblilerin tamam1 yrrlkten kald1r1lm1_, KDV iade sistemi ve mteselsil sorumlulukla ilgili dzenlemeler 84 seri nolu KDV Genel Tebliinde toplanm1_t1r. Bylece dier tebliler yrrlkten kald1r1larak mteselsil sorumlulukla ilgili dzenlemeler de 84 seri nolu KDV Genel Tebliinde yer alm1_t1r. VUK 11/1 maddesi, konuyla ilgili Maliye Bakanl11 yetkisini kullanarak 1karm1_ olduu KDV 70, 82 ve 84 no lu Genel Teblileri birlikte deerlendirildiinde, kanunda verilen yetkinin kullan1m1 idarenin kendini korumaya ynelik, hazineye intikal etmemi_ vergilerin hazineye intikalini salamak olduu anla_1lmaktad1r. Bu balamda mal teslimlerinde al1m sat1ma taraf olanlar, hizmet ifalar1nda hizmetten yararlananlar bu safhadaki i_lem bedeli zerinden hesaplanan Katma Deer Vergisi ile s1n1rl1 olmak zere, hazineye intikal etmeyen Katma Deer Vergilerinden a_a1daki a1klamalar erevesinde mteselsilen sorumlu olacaklard1r. 3.KATMA DEER VERG0S0 0ND0R0M0 VE MTESELS0L SORUMLULUK Mal ve hizmet al1m sat1m1ndan doan Katma Deer Vergisinin sat1c1 taraf1ndan hazineye intikal ettirilmediinin tespiti halinde kendilerine teslim veya hizmet ifas1nda bulunulan mkellefler , i_lemin bedeli zerinden hesaplanan vergi ile s1n1rl1 olmak zere , Hazineye intikal etmeyen vergiden 84 seri nolu katma deer vergisi genel tebliinin III/2. lmnde belirlenen usul ve esaslara gre sat1c1 ile birlikte mteselsilen sorumlu olacakt1r. Ancak; 3.1 Al1c1lar Katma Deer Vergisi dahil toplam i_lem bedelini 4389 say1l1 bankalar kanunu hkmlerine gre faaliyette bulunan banka veya zel finans kurumlar1 vas1tas1 ile demeleri ve banka veya benzeri finans kurumuna yap1lacak deme s1ras1nda dzenlenecek belgede sat1c1n1n (veya ad1na hareket edenlerin ) ad soyad1 (tzel ki_ilerde unvan1) ile banka veya benzeri finans kurumundaki hesap numaras1n1 ve vergi kimlik numaras1n1 doru olarak yazd1rmalar1 gerekir. 3.2 demenin ekle yap1lm1_ olmas1 halinde TTK. nun 697. Maddesinin 1 ve 2 numaral1 f1kras1na uygun olarak ek dzenlemeleri ve lehine ek ke_ide edilenin vergi kimlik numaras1n1 yazmalar1 gerekir. Bu _ekilde mteselsil sorumluluk uygulamas1 ile muhatap tutulmayacaklard1r. Bu erevede herhangi bir hesaba bal1 olmaks1z1n, rnein kasadan deme yap1lmas1 _eklinde gnderilen havaleler sorumluluu kald1rmayacakt1r. Ayr1ca d1_ ticaret sermaye _irketleri ve sektrel d1_ ticaret _irketleri gibi ihracatta arac1l1k eden mkelleflerin bu uygulamadan yararlanabilmeleri iin ihracat1na arac1l1k ettikleri mkelleflerinde demelerini yukar1daki belirtilen _ekilde ispat etmeleri gerekmektedir. Mteselsil sorumluluun ortadan kalkabilmesi iin mkelleflerin sat1n ald1klar1 mallara ve hizmetlere ait KDV dahil toplam i_lem bedelinin banka veya zel finans kurumu vas1tas1yla ve ekle denmesi gerekir. Ancak al1c1 ile sat1c1 aras1nda muvazaaya dayanan bir i_lem yap1ld11n1n veya menfaat salayan dorudan bir ili_kinin veya h1s1ml1k , sermayesine kat1lma, organizasyon veya ynetimi iinde yer alma _eklinde dolayl1 bir ili_kinin bulunduunun vergi incelemesine yetkili olanlarca dzenlenmi_ raporlarla tesbit edilmesi halinde deme yukar1daki _ekilde tevsik edilmi_ olsa bile mteselsil sorumluluk kalkmayacakt1r.( 84 Seri No lu KDV Genel Teblii 23.11.2001 Tarih ve 24592 Say1l1 Resmi Gazete Yay1mlanm1_t1r.) Mteselsil sorumluluktan kurtulabilmek iin mkelleflerin sat1n ald1klar1 mallara ve hizmetlere ait demenin mutlaka yukar1da belirtilen ve a_a1da ayr1nt1l1 olarak a1klanan yntemlerle yap1lmas1 gerekir. Uygulamada s1k s1k kar_1la_1lan nakit deme d1_1ndaki; - Kredi kart1 ile yap1lan demeler, - Cirolu ek ve senet demeleri, - Posta 0daresi kanal1yla yap1lan havaleler ve demeler - Mahsup i_lemleri - Barter i_lemleri - 0brename, temlikname suretiyle yap1lan demeler - Cebr-i icra yoluyla yap1lan demeler v.b. mteselsil sorumluluktan kurtulma imkan1 vermemektedir. Mteselsil sorumluluun ortadan kalkabilmesi iin mkelleflerin sat1n ald1klar1 mallara ve hizmetlere ait KDV dahil toplam i_lem bedelinin banka veya zel finans kurumu vas1tas1yla ve ekle denmesi gerekir. K1smen yap1lan demeler mteselsil sorumluluu k1smen ortadan kald1rmad11 gibi tamamen de ortadan kald1rmaz. rnein bir mal ve hizmet faturas1na ait KDV dahil i_lem bedelinin belli bir k1sminin banka vas1tas1yla deyen bir mkellefin mteselsil sorumluunun ortadan kalkmas1 sz konusu deildir. Katma deer vergisi iade i_lemlerinde 84 seri nolu katma deer vergisi tebliinde tam cirolu eklerden bahsedilerek, beyaz cirolu eklerin vergi sorumluluunu kald1rmad11, tam cirolu olmayan eklerin bankada tahsilat1n1n istendii, bunun mkellef a1s1ndan s1k1nt1 yaratt11, ekin vadeli olmas1 durumunda nas1l bir yol izlenecei bilinmemektedir. Mkelleflerin eklerini mal ve hizmet al1mlar1nda kullan1rken tam ciro olarak kullanmalar1 istenilmektedir. Katma deer vergisi iade i_lemlerinde bu ve benzer olaylar ya_anmakta , ek verilerek yap1lan cari hesap demelerinde eki veren taraf1n tam cirosunun olmas1 ve eki alan taraf1n da eki kendi tahsil etmi_se tahsilat1n banka hesab1na yap1lm1_ olmas1 gereklidir. Kasaya tahsilat yap1lmas1 durumunda eki tahsil eden ki_inin (ek tahsil cirosunu yapan ki_inin) ya firma yetkilisi ya da firma bnyesinde al1_an bir ki_i taraf1ndan tahsil edilmi_ olmas1 istenilmektedir. Bu durum Gelir 0daresi ve vergi iadesi raporunu duzenleyen Yeminli Mali M_avir aras1nda demelerin 84 nolu teblie uygun olup olmad11 tart1_malar1n1 ba_latmakta ve olay1n zm uzamaktad1r. Maliye Bakanl11 Gelir 0daresi Ba_kanl11n1n 08.04.2008 tarih ve B.07.1.G0B.0.01.53332 say1l1 zelge de; Bu erevede, Trk Ticaret Kanununun 697 nci maddesinin birinci ve ikinci f1kralar1na uygun olarak dzenlenmi_ olan eklerin, 1 No lu Vergi Usul Kanunu Sirklerinin (2.) blmnde belirtildii _ekilde (ciro edenle ciro edilenin isim,unvan vb. ile vergi kimlik numaras1n1n belli olduu _ekilde) tam ciro yap1lmak suretiyle mkelleflerce kendi demelerinde kullan1lmas1 halinde de mkelleflerin 84 Seri No lu KDV Genel Tebliinin (III.) blmnde dzenlenen mteselsil sorumluluk uygulamas1 ile muhatap tutulmamalar1 mmkn bulunmaktad1r.3 (Maliye Bakanl11 Gelir 0daresi Ba_kanl11n1n 08.04.2008 tarih ve B.07.1.G0B.0.01.53332 say1l1 zelge) denilerek tam cirolu eklerden dolay1 mkelleflerin mteselsilen sorumlu tutulmamalar1 gerektii anlat1lmaktad1r. Mkelleflerin sat1n ald1klar1 mallar ve hizmetler dolay1s1yla sat1c1lara dedikleri katma deer vergisinin denmesinden mteselsilen sorumlu olmamalar1 iin, demelerini belirtilen erevede belgelemeleri gerekmektedir. 4 . SAHTE VEYA MUHTEV0YATI 0T0BAR0YLE YANILTICI BELGE KULLANIMI VE HUKUK0 SONULARI Sahte veya muhteviyat1 itibariyle yan1lt1c1 belge kullanan mkelleflere uygulanacak hrriyeti balay1c1 cezalar, V.U.K. nun .Sular Ve Cezalar ile ilgili 359. maddesinde yap1lan bir dzenleme ile vergi sular1nda hapis cezas1 sresi artt1. Bu dzenleme ile baz1 vergi sular1na uygulanacak hrriyeti balay1c1 cezalar a_a1daki gibi olmu_tur. V.U.K Cezalarla ilgili k1sm1 ise, 4.1.^ekle ve usule ili_kin hkmler, vergi kanunlar1n1n _ekle ve usule ili_kin hkmlerine uyulmamas1d1r. Kesilecek ceza ise Usulszlk ve zel usulszlk cezalar1d1r.(VUK Md.351-352 ) 4.2.Vergi ziya1n1n olu_mas1 nedeniyle kesilecek cezalar, Vergi ziya1 mkellef veya sorumlu taraf1ndan verginin zaman1nda tahakkuk ettirilmemesi veya eksik tahakkuk ettirilmesini ifade eder. Kesilecek ceza ise bir kat vergi ziya1 cezas1, drtte bir vergi ziya1 cezas1d1r.(VUK Md.341-344 ) 4.3.Hrriyeti balay1c1 ceza ile cezaland1r1lacak sular ve cezalar1, , kat vergi ziya1 cezas1 ve Hapis cezas1d1r. Hrriyeti balay1c1 ceza ile cezaland1r1lacak sular ve cezalar1 5728 say1l1 kanunun 276. maddesiyle dei_en V.U.K. 359/a-1-2 maddesinde belirtilmi_tir. Maddede sahte belge ve muhteviyat1 itibariyle yan1lt1c1 belgenin tan1m1 yap1lm1_t1r. Kanunda; muhteviyat itibariyle yan1lt1c1 belge, gerek bir muamele veya duruma dayanmakla birlikte bu muamele veya durumu mahiyet veya miktar itibariyle geree ayk1r1 _ekilde yans1tan belgedir. _eklinde tan1mlanm1_t1r. 23.11.2001 tarih ve 24592 say1l1 Resmi Gazetede yay1nlanan 84 seri nolu KDVK. Genel Tebliin II.Ozel Esaslar ba_l11n1n 1.2. blmnde ise; - mal ve hizmetin miktar veya deerini gereinden az veya ok gsteren, - al1c1 veya sat1c1, tarihi, seri numaras1 tahrif edilmi_, mal tesliminin veya hizmet ifas1n1n gerek olduu , ancak belge dzenleme yetkisi bulunmayanlar taraf1ndan dzenlenen veya ad1na belge dzenlenmesi gereken ki_i yerine ba_kas1 ad1na dzenlenmi_ belgeler (bu belge kullan1c1 a1s1ndan muhteviyat1 itibariyle yan1lt1c1, dzenleyen a1s1ndan sahte belge olarak kabul edilecektir.) Muhteviyat itibariyle yan1lt1c1 belgelerdir, _eklinde konuya a1kl1k getirilmi_tir. V.U.K. nun 359/b maddesinde sahte belge, gerek bir muamele veya durum olmad11 halde bunlar varm1_ gibi dzenlenen belgelerdir. _eklinde tan1mlanm1_t1r. 84 seri nolu Katma Deer Vergisi Kanunu Genel Tebliinin 1/1.2. blmnde; bir mal hareketi veya hizmet ifas1 sz konusu olmaks1z1n dzenlenen belgeler sahte belge olarak kabul edilecektir _eklinde a1klanm1_t1r. Yukar1da belirlenen vergi sular1 ve bunlara ili_kin cezalardan _ekle ve usule ili_kin olanlar1 ile vergi ziya1n1n olu_mas1 nedeniyle vergi dairesince kesilecek parasal cezalard1r. Ancak, kat vergi ziya1 cezas1 da parasal ceza mahiyetinde olup, Vergi Dairelerince kesilmekle beraber V.U.K. nun 340. maddesinin ikinci f1kras1 ve ayn1 Kanunun 359-360 maddeleri gere1nce ayr1ca hrriyeti balay1c1 ceza uygulamas1 iin , Sahte belge dzenlenmesi ya da kullan1lmas1 fiili, 3 y1ldan 5 y1la kadar hapis cezas1n1 gerektirmektedir. Kapsam1 itibariyle yan1lt1c1 belge dzenlenmesi ya da kullan1lmas1 fiili ise, 1 y1ldan 3 y1la kadar, hapis cezas1n1 gerektirmektedir. Ayr1ca Bu Kanun hkmlerine gre ancak Maliye Bakanl11 ile anla_mas1 bulunan ki_ilerin basabilecei belgeleri, Bakanl1k ile anla_mas1 olmad11 halde basanlar veya bilerek kullananlar iki y1ldan be_ y1la kadar hapis cezas1 ile cezaland1r1l1r. (VUK. md.359) Yukar1da yaz1l1 hapis cezalar1n1n uygulanmas1 , 5728 say1l1 yasa ile Vergi Usul Kanununun 367. maddesi yeniden dzenlenerek su duyurusunun yap1lmas1 konusu nce olduu gibi zorunludur. Bu yasa maddesinde belirtilen maliye mfetti_leri, hesap uzmanlar1 ile bunlar1n yard1mc1lar1 ve gelirler kontrolrleri ile stajyer gelirler kontrolrleri dorudan , vergi incelemesine yetkili olan dier memurlar taraf1ndan ilgili vergi dairesinin bal1 bulunduu vergi dairesi ba_kanl11n1n veya defterdarl11n mtalaas1yla cumhuriyet ba_ savc1l11na bildirilmesi zorunlu k1l1nm1_t1r. Vergi Usul Kanununun 359. maddesinde belirlenmi_ sular1n i_lendiine dair bilgi ve bulgusu olan Cumhuriyet Savc1lar1 da bu durumdan hemen ilgili vergi dairesini haberdar ederek gerekli incelemenin yap1lmas1n1 talep edeceklerdir. Byle bir durumda kamu davas1n1n a1lmas1 inceleme sonucunun Cumhuriyet Ba_ Savc1l11na bildirilmesine kadar ertelenmi_ olacakt1r. VUK 371 md. pi_manl1k _artlar1na uygun olarak beyanda bulunanlar hakk1nda bu madde hkm uygulanmaz Sahte belge veya muhteviyat1 itibariyle yan1lt1c1 belge olay1nda, zellikle bu belgeleri kullanan mkellefler a1s1ndan ciddi sorunlar ya_anmaktad1r. Bu belgeleri kullananlar hakk1nda; - Gelir ya da Kurumlar Vergileri ynnden, tarhiyat yap1lmakta ve cezalar uygulanmaktad1r - KDV ynnden, tarhiyat yap1lmakta ve cezalar uygulanmaktad1r. - Vergi suu raporu ile olay Cumhuriyet Savc1l11na da intikal ettirilmektedir. Sahte belge veya muhteviyat1 itibariyle yan1lt1c1 belge de yaz1l1 olan hizmetten yararlan1ld11 ya da mal1n kullan1ld11n1n, rnein in_aatta, faturada yaz1l1 demir ya da imentonun kullan1ld11n1n kan1tlanmas1 durumunda, Gelir ya da Kurumlar Vergisi ynnden o fatura, k1smen ya da tamamen gider ya da maliyet unsuru olarak, kabul edilebiliyor. Ancak KDV ynnden, faturada yaz1l1 KDV nin tamam1n1n indirimi reddedilmekte ve mteselsil sorumluluk hkmlerine gre, bu KDV kat vergi ziya1 cezas1 ile birlikte, faturay1 kullanandan istenilmektedir. Ayr1ca, yukar1da yaz1l1 hapis cezas1n1n uygulanmas1 istemiyle, vergi suu raporu ile VUK. 367. md. uyularak olay Cumhuriyet Savc1l11na da intikal ettirilmektedir 4 (TURANLI, Dursun Ali (2007) Sahte Ve Mhteviyati 0tibariyla Yaniltici Belge Kullanimi Ve Mteselsil Sorumluluk Uygulamasinin Hukuki Sonulari E- Yakla_1m Dergisi, 2007 Aral1k) Dan1_tay 1n, zellikle son bir y1lda sahte belge veya muhteviyat1 itibariyle yan1lt1c1 belge konusuna yakla_1m1, daha nceki y1llarda verilen kararlardan daha farkl1 olarak firman1n al1_ veri_ firmas1 olup olmad11 ile ilgili ve belli unsurlar1n ara_t1r1lmas1 gerektii _eklindedir. Bu kararlardan birinin zeti a_a1daki gibidir. 0erii itibar1yla yan1lt1c1 olduu sonucuna var1lan faturalar1 veren _irket hakk1nda dzenlenen raporlar zerine idarece ne gibi i_lemler yap1ld11, bu raporlara dayal1 olarak komisyon geliri elde etmekten dolay1 tarhiyat yap1l1p yap1lmad11, yap1lm1_ ise sonucunun ne olduu, bu raporlarla ilgili yarg1 kararlar1n1n bulunup bulunmad11, sz konusu _irketin mkellefiyetinin idarece terkin edilip edilmedii, edilmi_se dava konusu yap1l1p yap1lmad11, davac1ya fatura dzenledii dnemlerde, katma deer vergisi beyannamelerini verip vermedii ad1na katma deer vergisi tarhiyat1 yap1lm1_ ise bu konuda yarg1 karar1 bulunup bulunmad11 hususlar1 daval1 idareden ya da faturalar1 dzenleyen _irketin bal1 bulunduu vergi dairesinden ara_t1r1l1p bu ara_t1rma sonucuna gre karar verilmesi gerekirken davan1n reddedilmesinde hukuka uyarl1k grlmemi_tir. A1klanan nedenlerle, mkellefin temyiz isteminin kabulyle, Vergi Mahkemesi karar1n1n, belirtilen hususlar ara_t1r1larak sonucuna gre yeniden karar verilmek zere bozulmas1na, oybirliiyle karar verildi. 5 (Dan1_tay 4. Daire 26.04.2007 tarih ve E.2006/1742, K.2007/1408 say1l1 Karar1 ) Grld gibi, Dan1_tay 1n gr_; - Sahte ya da yan1lt1c1 faturalar1 verenler hakk1nda, dzenlenen raporlar zerine idarece ne gibi i_lemler yap1ld11, - Bu raporlara dayal1 olarak, komisyon geliri elde etmekten dolay1, i_lem yap1l1p yap1lmad11 - Yap1lm1_ ise sonucunun ne olduu, - Bu raporlarla ilgili, yarg1 kararlar1n1n bulunup bulunmad11, - Sz konusu firman1n mkellefiyetinin, idarece silinip silinmediinin, silinmi_se dava konusu yap1l1p yap1lmad11n1n, - Fatura dzenlendii dnemlerde, KDV beyannamelerini verip vermedii, - Ad1na tarhiyat yap1lm1_sa, bu konuda yarg1 karar1 bulunup bulunmad11, gibi hususlar1n ara_t1r1lmas1 ve ortaya 1kan sonuca gre karar verilmesi gerektii _eklindedir. Buna gre rnein; hafriyat i_i yapt1ran bir mteahhit; demelerinin tamam1n1 ekle yapt11n1, hafriyat1n1n bu eklerden bir k1sm1n1 akaryak1t1ya ciro edip akaryak1t ald11n1, yap1lan hafriyat1n ayr1ca i_veren konumundaki kamu kurumunun yetkili elemanlar1, hafriyat olay1n1 denetlendiini ve ye_il deftere de kay1t yap1ld11n1 kan1tlayabiliyorsa, bu tr olaylarda, gerekli ara_t1rma yap1lmadan, hafriyat i_i yapt1ran mteahhit firmay1 mteselsilen sorumlu tutmak ve sahte belge kullanmakla sulamak, sz konusu olamayacak Yukar1daki karar1n, sahte belge veya muhteviyat1 itibariyle yan1lt1c1 belge konusunda, iyi niyetli mkellefleri koruyan, nemli bir geli_me olduu da ifade edilebilir 6 (TURANLI, Dursun Ali (2008) Sahte Ve Mhteviyati 0tibariyle Yan1lt1c1 Belge Kullan1m1 Sonucu Olu_an Vergi Sular1nda Hapis Cezas1 Sresi Artt1r1ld1. Lebib Yalk1n Mevzuat Dergisi. 57(2008) 97-98) Mteselsil sorumluluktan kurtulmak iin Sadece mal ve hizmetin faturas1n1 almak ne yaz1k ki yetmemektedir. 0li_kinin son derece net belgelenebilmesi gerekmektedir. Mkelleflerin sat1n ald1klar1 mallara veya hizmetlere ait ta_ima irsaliyesi , nakliye faturas1 v.b belgeler nem arz etmektedir. demeler konusunda 84 seri nolu KDVGT ne uygun olarak deme yapmalar1 ve belirtilen hususlara dikkat etmeleri gerekmektedir. Aksi takdirde daha nce indirim konusu yap1lan KDV leri cezalar1 ile birlikte denmek zorunda kal1nabilir. 5. SONU Vergi sorumluluu hazineye intikal etmemi_ amme alacaklar1n1n hazineye intikalini kolayla_t1rmak amac1yla vergi yasalar1nda ngrlen bir messesedir Mal al1m sat1m1 ve hizmet ifas1 dolay1s1yla vergi kesintisi yapmak ve vergi dairesine yat1rmak zorunda olanlar1n bu ykmllkleri yerine getirmemeleri halinde bu verginin denmesinden mal al1m sat1ma taraf olanlar ve hizmetten yararlananlar aralar1nda dorudan veya h1s1ml1k nedeniyle,yada sermaye organizasyon veya ynetime kat1lmak veya menfaat salamak suretiyle dolayl1 olarak ili_kide bulunduu saptananlar mteselsilen sorumlu olacaklar1 Vergi Usul Kanunu 11. maddesinde belirtilmektedir. Mteselsil sorumlulukla ilgili Maliye Bakanl11 yetkisini kullanarak 1karm1_ olduu KDV 70, 82 ve 84 seri no lu Genel Teblileri birlikte deerlendirildiinde, kanunda verilen yetkinin kullan1m1 idarenin kendini korumaya ynelik, hazineye intikal etmemi_ vergilerin hazineye intikalini salamak olduu anla_1lmaktad1r. 84 seri nolu Katma Deer Vergisi Genel Tebliinin mteselsil sorumluluktan kurtulmak iin tahsilat ve demelerin banka veya zel finans kurumlar1 vas1tas1 ile yada lehine ek dzenlenerek yap1lmas1 gerektii teblide yer almakta d1_ ticaret sermaye _irketleri ve sektrel d1_ ticaret _irketleri gibi ihracata arac1l1k eden mkellefler iin mal ve hizmet al1mlar1nda demelerin belirtilen _ekilde yap1lmas1 gerektii belirtilmi_tir. Katma Deer Vergisinde Mteselsil sorumluluktan kurtulmak iin mkelleflerin sat1n ald1klar1 mallara veya hizmetlere ait belgelere dikkat etmeleri, sal1ks1z belgeler kullanmamalar1 ( sahte veya muhteviyat1 itibariyle yan1lt1c1 belge), demeler konusunda 84 seri nolu KDVGT ne uygun olarak deme yapmalar1 ve yukar1da belirtilen hususlara dikkat etmeleri gerekmektedir. Sahte veya muhteviyat itibariyle yan1lt1c1 belge kullan1m1 ile ilgili olu_an adli sular ve bu sulara verilecek hrriyeti balay1c1 cezalar1n sreleri art1r1ld1. Hapislik cezalar1n1n srelerinin art1r1lmas1 sahte veya muhteviyat1 itibariyle yan1lt1c1 belge kullan1m1n1 azalt1c1 ynde etki edebilecek mi, Gelir 0daresinin konuyu daha yak1ndan takip etmesi, elektronik fatura ve elektronik defter uygulamas1n1n ba_lat1lmas1 yan1nda KDV oranlar1n1n daha makul seviyelere ekilmesinin salanmas1, sahte veya muhteviyat1 itibariyle yan1lt1c1 belge kullan1m1n1 azaltaca1 gibi mkellefler aras1ndaki haks1z rekabetin ortadan kald1r1lmas1na yard1mc1 olunaca1 sylenebilir. Sayg1lar1mla, Dursun Ali Turanl1 Yeminli Mali M_avir KAYNAKA UYGUR, Turgut (2005) A1klamal1-0tihatl1 Borlar Kanunu (2005) 4216-4217 84 Seri No lu KDV Genel Teblii 23.11.2001 Tarih ve 24592 Say1l1 Resmi Gazete Yay1mlanm1_t1r Maliye Bakanl11 Gelir 0daresi Ba_kanl11n1n 08.04.2008 tarih ve B.07.1.G0B.0.01.53332 say1l1 zelge TURANLI, Dursun Ali (2007) Sahte Ve Mhteviyati 0tibariyla Yaniltici Belge Kullanimi Ve Mteselsil Sorumluluk Uygulamasinin Hukuki Sonulari E- Yakla_1m Dergisi, 2007 Aral1k Dan1_tay 4. Daire 26.04.2007 tarih ve E.2006/1742, K.2007/1408 say1l1 Karar1 TURANLI, Dursun Ali (2008) Sahte Ve Mhteviyati 0tibariyle Yan1lt1c1 Belge Kullan1m1 Sonucu Olu_an Vergi Sular1nda Hapis Cezas1 Sresi Artt1r1ld1. Lebib Yalk1n Mevzuat Dergisi. 57(2008) 97-98 UYGUR, Turgut (2005), A1klamal1-0tihatl1 Borlar Kanunu S. 4216-4217 84 Seri No lu KDV Genel Teblii 23.11.2001 Tarih ve 24592 Say1l1 Resmi Gazete Yay1mlanm1_t1r. 3 Maliye Bakanl11 Gelir 0daresi Ba_kanl11n1n 08.04.2008 tarih ve B.07.1.G0B.0.01.53332 say1l1 zelge 4 TURANLI, Dursun Ali (2007) Sahte Ve Mhteviyati 0tibariyla Yaniltici Belge Kullanimi Ve Mteselsil Sorumluluk Uygulamasinin Hukuki Sonulari E- Yakla_1m Dergisi, 2007 Aral1k 5 Dan1_tay 4. Daire 26.04.2007 tarih ve E.2006/1742, K.2007/1408 say1l1 Karar1 6 TURANLI, Dursun Ali (2008) Sahte Ve Mhteviyati 0tibariyle Yan1lt1c1 Belge Kullan1m1 Sonucu Olu_an Vergi Sular1nda Hapis Cezas1 Sresi Artt1r1ld1. Lebib Yalk1n Mevzuat Dergisi. 57(2008) 97-98  PAGE 1 / NUMPAGES \*ARABIC 6 Halitaa Cad. Onan Sok. Gney Apt. No: 9 / 1-2 Kadiky - ISTANBUL Telefon: 0216 346 20 78 (Pbx) Faks: 0 216 349 22 31 *r&&4 8:<@N( x"///0333@7F7P7<ŻŻŴvngng B* aJph5B* \ph5B* OJQJph5:B* aJph5:B* phj0JiB* Uph5B* aJph 5B* ph B* ph B* CJph5B* CJ\ph5B* CJphCJ5B* CJmHnHphu5B* CJmHnHphuB*OJQJph335CJmHnHu%r4^ &(\^:<$h^ha$$a$h^hU$a$&$$d+%d$&d!'d$N+O$P!Q$a$ _ ^`D( x"z""$**-///0033@7<<fBhBjBlBdh^hU$h^ha$$a$$a$<===J>AA`BhBjBDtDDDFGGHtHIIdJJJtTXXX[\ \"\\]V_X___FaNacccddff h nnssBt觠5B* \hph5B* hphB* \hph B* hph5B*CJ\ph33 0JiB* ph5B* \ph @B* ph @B* phB* mH phsH j0JiB* Uph B* ph5@B* ph @B* ph @B* ph4lBvDDEpEEE FxFFvNS`Z \"\\\___$ X d1$a$$ X d1$`a$ $ 1$a$] $ZZ-DM ]a$_DaFa>bRcccdpij|jhlmmp$ M d1$a$$ X d1$a$ $ 1$a$ $ d1$a$$ NNd1$`Na$$ @1$`@a$ $ 1$a$$ 1$^a$BttDuuuuuv>www2xZ4~†܈ވJL02ҕԕ.Ɨ|"j*Vlv02ʿ򟘑ʊ B*CJph33 B*aJph33 B* aJph0Ji5B* \ph5@B* \phmHsH 5B* phB* CJmHphsH 0JiB* ph B* hph5B*CJ\aJph33B*CJaJph33 B*ph335B* \ph B* ph6pw"^6L0zh(pޙl¢(@Bp$ZZ-DM a$d$ZZa$ަ&>̺Һ>FVXln ļƼƽʽ&rtvz|ĻϻİϥϏτxnd5CJmHnHu5CJmHnHu5CJmHnHsHu0JiB*mHph33sHB*CJmHph33sHB*aJmHph33sHB* aJmHphsH5B* mHphsHB* mHphsHB* CJmHphsHB*mHph33sH B*ph33 @B* ph B* CJph B* \ph5B* \ph B* ph%p"$ʺ̺>@BDFHJLNPRTVXf$a$$a$Xln Ƽrvxz|~"" _ ^`d & F d"$ "$&( zztcVc5B*CJnHphtH!j5B*CJUnHphtH mHnHu jUjUmHnHuB*CJmHph33sH0JiB*CJmHph33sHB*aJmHph33sHB* aJmHphsHB*mHph33sHB* mHphsH0JiB* mHphsHmHsH 5B* phB* CJmHphsH0Ji B* phj0JiB* Uph!"@BDF _ ^`$a$[Zd @DF5CJmHnHu5B*CJOJQJph5B*CJnHphtH 5B*CJOJQJnHphtH!j5B*CJUnHphtH5B*CJmHnHphtHu (1h. A!S"S#n$S%F>)&TqHJFIFHH Photoshop 3.08BIM ResolutionHH8BIM FX Global Lighting Anglex8BIMFX Global Altitude8BIM Print Flags 8BIM Copyright Flag8BIM'Japanese Print Flags 8BIMColor Halftone SettingsH/fflff/ff2Z5-8BIMColor Transfer Settingsp8BIM Layer State8BIM Layer Groups8BIMGuides@@8BIM URL overrides8BIMSlicesgUST8BIMICC Untagged Flag8BIMLayer ID Generator Base8BIM New Windows Thumbnail8JFIFHHAdobed      "?  3!1AQa"q2B#$Rb34rC%Scs5&DTdE£t6UeuF'Vfv7GWgw5!1AQaq"2B#R3$brCScs4%&5DTdEU6teuFVfv'7GWgw ?R\K}8BIM!Version compatibility infoUAdobe PhotoshopAdobe Photoshop 6.08BIM JPEG QualityAdobed@    s!1AQa"q2B#R3b$r%C4Scs5D'6Tdt& EFVU(eufv7GWgw8HXhx)9IYiy*:JZjzm!1AQa"q2#BRbr3$4CS%cs5DT &6E'dtU7()󄔤euFVfvGWgw8HXhx9IYiy*:JZjz ?ןCHSREKL0 FORMLU YEVM0YE DEFTER0N0N TASD0KS0Z ARKA YZLER0NE YAPILAN KAYITLAR0N YASAL DEFTERE YAPILMI^ KAYIT OLARAK KABL ED0LEB0L0R M0 ? 1 .GENEL AIKLAMA Ticari ve mesleki faaliyette bulunacak gerek ve tzel ki_ilerin tutmak zorunda olduklar1 yasal defterleri geerli olabilmesi iin, Ticari ya da mesleki faaliyetinin icra edildii yerin noterince,her y1l tutacaklar1 defterleri bir nceki y1l1n aral1k ay1n da tasdik ettirilmesi yasal bir zorunluluktur. Tasdik ettirilmesi ve tutulmas1 zorunlu olan defterler ve tasdik hkmleri Trk Ticaret Kanunu ve Vergi Usul kanununun ilgili maddelerinde yer almaktad1r. Konuya defterlerin tasdiki ve defterlerin tutulmas1 kapan1_ tasdiki ve kapan1_ tasdikine tabi olan defterler, ayr1ca yasal defterlerin yaz1lmas1 ile ilgili olarak 1kan bir tak1m tereddtler bu makalenin konusunu olu_turmaktad1r. 2 .YEN0 YIL DEFTERLER0N0N TASD0K0N0N YAPTIRILMASI Ticari ve mesleki faaliyette bulunacak gerek ve tzel kn GZ9!PNG IHDR&MPLTEʊ3Q]\\[ZZVVVC}iiipppDQeSSS}}}$-<lll@@@000A?>>GTTTEDDfffFFF &+3:r544<}#""OOOKJJ;::>'&&777,**H*))"/C%$$5331M-,,}ƾO==QQQYYYjjjZYYooo&%%ð(''ǜvvvdddeeeXXX(((LKKnmm'*/()+NMMzzz5^`__\[[ ԱMMMeddDCC<;;2Dyz& gmݺ+/nso\p㰫?} %}⯗.]sb͡IݵuufN_96=зẬ)jnl[xДWSR=+ChJ`hY9<7GK()V6$5gS1ЙOn ັzj懄;np)tFSd-^_tvѢ⏊VH\jKR=u5FH +;F:ܧ@WA9]r1]_{E `@)4aLn4t3L׵$to9>ta>riXG@w8o чwU-C\0dȐ;wW?9z FT t5{#&*fIн txziЋ]}=ۯX>b+7zU g~$蒘ᦥt.9%#5 !=8?8`]sضi6~So=mf) $UJI7%=\4{N''9:Mu 4R.Q{1!Y? C?4fF+w/|?n)нJe2;**n.id'P!'KG6lNI#j r!°AE7AMU“W(IX^MRCs<ÂXl@L0LGuMjgX"Qe[#E&!FUĺIIWTMl48[ ~c_+-bߍڽc4t[VM.:tAL9' :y?ܿ4OF:rzt?RN VZ5J5h 0:lt0tDʽ u" ,iK6h#*XЅ@c<**E N>hg/=PA莎ylu xƯ0On)w~VTQSg\ [%tX5% ݂%aJF (Md:ѣ10[)_ t! tPYi%`M@F[Ǜ)x76u䖒S mȳ3=],)ars:޾pZ/BNp4g} 65(i7m}aӮnR o\]Ƕ ĆQXѵdF!0,0@/5'THP;=m;v-敩SG oz{i zFf*k/ ]NCo}z:(ᝒk|Pt 4E>&vAFc dн hQC&,.alB9ݤ' ] tlRS~7v;5Yv%Ԍ񦦖SBwfumut ޶>~.u=YZUUAjnY?}z'? 0Y5a”UpK}{B?>Ku鹱]rf߽w מ?z%Fzn*Ik*IM5(^^*W@1 Gl5:OA: Dipnot KarakterleriH*4B@R4 Gvde MetniU$a$CJ"/Qb" ListeV^JJ"rJ Resim Yaz1s1 Wxx $CJ6^JaJ]&& DizinX $^JDRD Ba_l1k Yx$OJQJCJPJ^JaJ0@0 stbilgi Z p#0 @0 Altbilgi [ p#LL 0T 1 \d1$ 0" 7$5$9DCJmH sH u@P@@ Gvde Metni 2]$ a$CJ<< Body Text 2^$a$ OJQJCJhC@h Gvde Metni Girintisi _$0]^`0a$ OJQJCJ>> Normal 1`$ a$ OJQJCJe HTML nceden Biimlendirilmi_7a 2( Px 4 #\'*.25@9OJQJtHu~"~ nceden Biimlendirilmi_+b # ~= z9!v%G$OJQJtHuxR2x Gvde Metni Girintisi 2(c$ S]^S`a$B* phCJ5<@B< Dipnot MetnidmH sH tHu2QR2 ereve ieriie<Q@b< Gvde Metni 3f$a$5tH>>> Konu Ba_l11g$a$ 5CJtHZJZ Alt Konu Ba_l11h$<@&a$CJOJQJ^JaJtH4&@4 Dipnot Ba_vurusuH*cT*nBHNbIG b&b&b h e <=PQ^_3456; _ !34444O69==> ?I??&CsDGI=IIJ8JxJJ6KK`OaOpQQQQ8RNTOTUUGWHWXXXe[f[w[[[[[[[[[[[[[[[[[[\c\\|]]^^^^^^^^^^^^^^^_r_s__`aaaaaaaaaaa b bNbbbb_0_0(0_080_00U00000000000000000000000000U0U0000d0d00000000000000000]00000000000000000000000000d000000000000000000000000000000000u[0u[0u[0u[f0u[0u[0u[0u[0u[0u[0u[0u[0u[0u[(0u[d0[ d0[ d0[ d0[ d0[ d0[ d0[d0_0_0_0_0_0_0_0_0_0_0_0_0_0@d0@d0@d0@d0@d0@d0@d0 0@Z0@0@[0@0 000000Z0000 <BtFeilnqslB_ppX"FfhjkmoprDg !#!  ?R$>)&TqH*-b$GZ9! C-2$N znMe-@x `(  Nqg qg Bj "  H " hB s *D$? "hB s *D$? " HA " BA " 0( N s * BjbV9(t@ k'it@<t@))<t@ )0t@S)ut@')3t{UaACpt |26(,37u}a0 !!##?'I'w'{'/(5(d(g((())****++,,......//////:0?0n2r22244556677u7x77799==>>?!?AUBVBoBBCJEREFF>KFKMMNN2O7O8O>O@PFPPP8Q3344444N6O699====>>? ?H?I???%C&CrDsDGGHHII?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~Root Entry F>h-1TableQWordDocumentSummaryInformation(DocumentSummaryInformation8CompObjiObjectPool>h->h- FMicrosoft Word Belgesi MSWordDocWord.Document.89q