ࡱ> 9 bjbj#] l"4888L4448 5<5LR}5555$6<<<{{{{{{{$h j|8<L;P;<<|LPP5$6( }LLL<|PR5R5({L<{LjLSs""w55 Մ_L4? vtwT"}0R}vdKwLLLPPPP Yay1mland11 Yer: Yakla_1m Dergisi Nisan - May1s 2007 Say1 172 - 173 5520 SAYILI YASAYA GRE KURUMLARDA DNEM KARININ VERG0LEND0R0LMES0 VE KAR DAITIMI HAL0NDE STOPAJININ YAPILMASI GENEL AIKLAMA lkemizde 5422 say1l1 Kurumlar Vergisi Kanunu 1950 y1l1 ba_1nda yrrle girmi_tir. ^irketlerimizin vergilendirilme rejimleri zamanla dei_iklie urayarak gnmze gelmi_tir. nemli dei_iklik 3946 , 4369 , 4842, 4884,4962,5024,5035,5084,5228 ve5281 say1l1 yasalar ile kurumlar1n vergilendirilmesinde nemli dei_iklikler yap1lm1_t1r. Son olarak 5520 say1l1 yeni Kurumlar Vergisi Kanunumuz 21.06.2006 tarih ve 26205 say1l1 Resmi Gazetede yay1mlanarak yrrle girmi_tir. Konumuz bu dei_iklikler dorultusun da 2006 y1l1nda elde edilen kazanlar1n, vergilendirilmesi, da1t1m1 ve i_lemlerinin yap1lmas1 uygulamas1n1n incelenmesidir . 2 .KURUM KAZANLARININ VERG0LEND0R0LMES0 Kurumlar Vergisi Kanununun 1.maddesinde belirtilen kurumlar1n kazanlar1 kurumlar vergisine tabidir denilmektedir. 1.1.1994 tarihinden itibaren lkemizde zorunlu olarak uygulanan Tek Dzen Muhasebe Sistemi _irketlerin dnemin tm gelirleri-giderleri sonucu olarak Ticari bilano kar1na ula_may1 hedef alm1_t1r. Hesap plan1 uygulamalar1nda 690 numaral1 hesap sonucu ticari bilano kar1 olu_maktad1r. 691 nolu hesaba ise vergi kar_1l1klar1 ayr1ld1ktan sonra 590 net kara ula_1lmaktad1r. Mali tablolarda hesaplanan vergi kar_1l1klar1 ve net kar grlmektedir. Ancak safi kurum kazanc1na ula_abilmek iin Ticari bilano kar1 zerinde vergi kanunlar1n1 dikkate alarak a_a1daki al1_malar1 yapmak gerekir. Vergilendirilecek dnem kar1na (mali kar a) ula_mak iin a_a1da ki al1_malar1n yap1lmas1 gerekir. - ^irket varl1klar1 V.U.K. deerleme llerinden (V.U.K. md. 269-290) farkl1 llere gre deerlenmi_se, saptanan fark1n dnem kar1na ilave edilmesi gerekir. - Vergi yasalar1na indirimine izin verilmeyen giderler saptanarak dnem kar1na ilave edilmesi gerekir. - Vergiden ba1_1k tutulan unsurlar (indirim ve istisnalar1n dnem kar1ndan indirilmesi gerekir. Yap1lan bu al1_malar1n sonucunda Ticari bilano kar1 vergi yasalar1na uygun hale getirilerek mali kara dier bir ifade ile Kurumlar Vergisi matrah1na ula_1lm1_ olunacakt1r. Anonim,Limited,Hisseli komandit gibi sermaye _irketleri vergi dilinde Kurum olarak tan1mlan1r.(K.V.K. md.2) Kurumlar da kar da1t1m1n1 ynlendiren ba_l1ca dzenlemeler a_a1daki gibidir. -Trk Ticaret Kanunu -Vergi Yasalar1 -^irket Ana szle_meleri -SPK Mevzuat1 -Genel Kurul Kararlar1 olduu bilinmektedir. ^irketlerde kar da1t1m yetki ve sorumluluu yukar1daki yasalar ve genel kurul kararlar1 dorultusunda ynetim kuruluna aittir. Ynetim Kurulu yukar1da ki dzenlemeler dorultusunda _irketin kar da1t1m politikas1n1 saptar ve uygular. Kar da1t1m1n1n _irketin genel kurul onay1ndan gemesi hukuki zorunluluktur. SAF0 KURUM KAZANCININ VERG0LEND0R0LMES0 29.07.1998 tarihinde yay1nlanan 4369 say1l1 kanunla 01.01.1999 tarihinden geerli olmak zere tm kurumlarda kurumlar vergisi oran1 %30 olarak belirtilmi_ fon pay1 da bu verginin %10 u olarak kabul edilmi_ti.(K.V. md. 25) 24.04.2003 tarih 4842 say1l1 yasa ile yap1lan ve 1.1.2004 tarihinden itibaren geerli olmak zere fon pay1 kald1r1larak Kurumlar Vergisi %30 olarak uygulanm1_t1. 5520 say1l1 yeni Kurumlar Vergisi Kanunu ile 21.06.2006 tarih ve 26205 say1l1 Resmi Gazetede yay1mlanarak yrrle girmi_tir. Kurumlar vergisi kurum kazanlar1 zerinden %20 oran1nda al1nmaktad1r.(Ge. Md.32/1) Ancak 5520 say1l1 Kurumlar Vergisi Kanunu Sirkleri KVK-3 /Yat1r1m 0ndirimi-2 say1l1 sirklerde yat1r1m indirimi istisnas1ndan yararlanacak mkelleflerin, 193 say1l1 Gelir Vergisi Kanununa 5479 say1l1 Kanunla eklenen Geici 69 uncu madde kapsam1nda yat1r1m indirimi istisnas1ndan yararlan1l1p yararlan1lmamas1 mkelleflerin isteklerine b1rak1lm1_t1r. Mkellefler bu tercihlerini 2006, 2007 ve 2008 y1llar1n1n tamam1 iin kullanabilecekleri gibi bu y1llar1n herhangi biri iin de kullanabileceklerdir. Ancak mkelleflerin kendi istekleriyle yararlanmad1klar1 yat1r1m indirimi istisnas1 tutarlar1n1n yat1r1m indirimi uygulamas1n1n tercih edildii y1llarda indirim konusu yap1lmas1 mmkn deildir. Kazan yetersizlii nedeniyle indirimi fiilen mmkn olmayan k1sm1n ise mteakip dnemlerde indirilmesi mmkndr. Dier taraftan, 2006 y1l1 kazanlar1n1n vergilendirilmesinde, yat1r1m indirimi istisnas1ndan yararlanmak isteyen mkelleflerin 2006 y1l1n1n ikinci geici vergilendirme dnemine ili_kin beyannamenin verilecei tarihe (14/8/2006) kadar tercihlerini belirlemeleri gerekmekte idi. 2006 y1l1 birinci geici vergilendirme dnemi itibariyle yat1r1m indirimi istisnas1ndan yararlanan mkelleflerin, ikinci geici vergilendirme dneminde bu istisnadan yararlanmamay1 tercih etmeleri halinde, birinci geici vergilendirme dnemine ili_kin olarak herhangi bir i_lem yapmalar1na gerek bulunmamaktad1r. 2007 ve 2008 y1llar1nda ise mkelleflerin tercihlerini ilk geici vergilendirme dnemine ili_kin beyannamenin verilecei tarihe kadar belirlemeleri gerekmektedir. Mkelleflerin, yapm1_ olduklar1 bu tercihlerden y1ll1k gerek beyanname dneminde vazgeme imkan1 bulunmamaktad1r. Yat1r1m 0ndirimi Uygulayan Mkelleflerin Kazanlar1na Uygulanacak Vergi Oran1 ise Gelir Vergisi Kanununun Geici 69 uncu maddesi kapsam1nda (2006, 2007 ve 2008 y1llar1 iin) yat1r1m indirimi uygulayan gelir vergisi mkellefleri, 31/12/2005 tarihinde yrrlkte bulunan vergi tarifesini; kurumlar vergisi mkellefleri ise mlga 5422 say1l1 Kurumlar Vergisi Kanununun 25 inci maddesinde yer alan % 30 kurumlar vergisi oran1n1, indirimin uyguland11 y1l kazanlar1na uygulamak suretiyle an1lan y1llara ait gelir veya kurumlar vergilerini hesaplamalar1 gerekmektedir. 2006 veya 2007 y1llar1nda Gelir Vergisi Kanununun Geici 69 uncu maddesi kapsam1nda yararlan1labilecek yat1r1m indirimi istisnas1 tutar1 bulunmayan veya bulunmakla birlikte bu y1llarda tercihlerini yat1r1m indirimi uygulamama ynnde kullanan mkelleflerin, 2008 y1l1nda yat1r1m indirimi uygulamalar1 halinde, gemi_ sz konusu y1llar iin herhangi bir i_lem yap1lmalar1na gerek yoktur. Gelir Vergisi Kanununun Geici 69 uncu maddesi kapsam1nda (2006,2007 ve 2008 y1llar1 iin) yat1r1m indirimi uygulayan kurumlar vergisi mkellefleri mlga 5422 say1l1 Kurumlar Vergisi Kanununun 25 inci maddesinde yer alan %30 kurumlar vergisi oran1n1, indirimin uyguland11 y1l kazanlar1na uygulamak suretiyle an1lan y1llara ait kurumlar vergilerini hesaplayacaklard1r. Sonu olarak yat1r1m indirimi uygulayan kurumlar vergisi mkellefleri ile yat1r1m indirimi uygulamayan kurumlar vergisi mkelleflerinin kar_1la_t1r1lmas1 durumunda yat1r1m indirimi uygulamayan kurumlar vergisi mkelleflerinin daha az vergi dendii grlecektir. 2.2 KURUM KAZANLARINDAN GEL0R VERG0S0 TEVK0FATININ HESAPLANMASI Kurumlar Vergisine tabi kurumlar1n elde ettii gelirlerin kazanlar1 vergilendirilmesi, 5520 say1l1 Kurumlar Vergisi Kanunu hkmlerine gre yap1lmaktad1r. Kurumlar1n gelirleri, 193 say1l1 Gelir Vergisi Kanununun 2. maddesinde yedi bent halinde say1lan gelir unsurlarndan olu_ur ve tamam1 kurum kazanc1 olarak adland1r1l1r denilmektedir. Kurumlar1n bu kazanc1 zerinden al1nacak Kurumlar Vergisi ise Gelir Vergisi Kanununun ticari kazan hkmlerine gre tespit edilen saf1 kurum kazanc1 zerinden hesaplan1r. Bilindii zere 4842,4884,4962,5024,5035,5084,5228,5281ve 5520 say1l1 Kanunlarla vergi kanunlar1nda nemli dei_iklikler yap1lm1_t1r. Bu dei_iklikler gz nnde bulundurulduunda 2006 y1l1 kurum kazanlar1n1n vergilendirilmesine ili_kin esaslar a_a1daki gibidir. 2.2.1.Kurumlar vergisi oran1 %20 olarak uygulan1r. Kar da1t1m1na bal1 olarak Gelir Vergisi Stopaj1 4842 Say1l1 Kanunun 12 inci maddesi ile 193 Say1l1 Gelir Vergisi Kanununun 94 nc maddesinin birinci f1kras1n1n (6) numaral1 bendinin (b) alt bendi ile drdnc f1kras1 dei_tirilmi_tir.Bu dei_iklie gre, 2.2.2. Gelir Vergisi Kanununun 94. maddesinin birinci f1kras1n1n 6 numaral1 bendinin (b) alt bendinde 4842 say1l1 Kanunla yap1lan dei_iklikle, kurumlar1n istisna kazanlar1 ile normal kazanlar1 ayr1m1na son verilerek istisna olsun olmas1n tevkifat, kar1n da1t1lmas1 a_amas1na b1rak1lm1_t1r. Sz konusu Kanun Hkm ile yap1lan dei_iklie ve 81 seri no.lu Kurumlar Vergisi Genel Teblii ile 15 no.lu Gelir Vergisi Sirklerinde yap1lan a1klamalara gre, Kurumlar Vergisinden istisna edilmi_ olan kazanlar zerinden ,da1t1ls1n da1t1lmas1n (i_tirak kazanlar1 hari) uygulanan Gelir Vergisi Stopaj1 kald1r1lm1_t1r. Bundan byle, istisna kazanlar1 zerinden Gelir Vergisi Stopaj1 yap1lmayacakt1r Da1t1lan kazanc1n istisna kaynakl1 olup olmamas1n1n tevkifat a1s1ndan nemi yoktur. 2.2.3. Halka a1k _irket ile halka a1k olmayan _irketlerden elde edilen kar pay1 ayr1m1 da kald1r1lmak suretiyle, her iki tr _irket taraf1ndan da1t1lan kar paylar1n1n ayn1 oranda vergilendirilmesi ngrlm_tr. 2.2.4. Tam mkellef kurumlarda, kurum kazanc1n1n da1t1lmas1 halinde da1t1lan kar paylar1ndan, kar pay1 alan ki_ilerin durumuna bal1 olarak Gelir Vergisi Kanununa gre %15 oran1nda tevkifat yap1l1r. (ifte vergilendirmeyi nleme anla_malar1 ile GVK 'n1n geici 62 madde hkmleri gz nnde bulundurulmal1d1r) Kar1n da1t1lmayarak ihtiyatlara veya sermayeye ilavesi halinde ise tevkifat yap1lmaz. 2.2.5. Kurumlar Vergisi Kanunu uyar1nca y1ll1k veya zel beyanname veren dar mkellef kurumlar. Gelir Vergisi Kanununun 75.maddesinin ikinci f1kras1n1n (4) numaral1 bendinde yaz1l1 menkul sermaye iradinin ana merkeze aktar1lan tutar zerinden Gelir Vergisi Kanununa gre %15 oran1nda tevkifat yapacaklard1r.(ifte vergilendirmeyi nleme anla_malar1 ile GVK'n1n geici 62. madde hkmleri gz nnde bulundurulmal1d1r). 2.2.6. Yat1r1m indiriminin konusu, 193 say1l1 Gelir Vergisi Kanununun 19 uncu maddesinin 1 inci f1kras1nda belirtilen mkelleflerin faaliyetlerinde kullanmak zere sat1n ald1klar1 veya imalat ettikleri amortismana tabi iktisadi k1ymetlerden yeni olanlar1d1r. Oran1 ise, bu iktisadi k1ymetlerin maliyet bedellerinin %40 1d1r. Yat1r1m indirimi 5497 Say1l1 Kanunun 2 inci maddesiyle 1.1.2006 tarihinden geerli olmak zere kald1r1lm1_t1r. Ancak indirilemeyen yada 2006 y1l1na sarkarak devam eden yat1r1mlarla ilgili yat1r1m indirimleri mukellefler tarafindan yap1lan tercihlere uygun olarak 2006-2007-2008 y1llar1nda ind1rilmesi gerekir daha sonraki y1llarda indirim yap1lmaz. 4842 say1l1 Kanunla prensip olarak istisna kazanlar zerinden tevkifat yap1lmamas1 ngrlmekle birlikte, GVK'n1n geici 61.maddesi gereince tercihini yeni dzenlemeden yana kullanmayanlar, 24.04.2003 tarihinden nce yap1lan mracaatlara istinaden dzenlenen veya dzenlenecek yat1r1m te_vik belgeleri kapsam1ndaki yat1r1m harcamalar1 iin, hesaplanan yat1nm indirimi istisna tutar1 zerinden, da1t1ls1n da1t1lmas1n %19,8 oran1nda gelir vergisi tevkifat1 yapmalar1 gerekir. Bu esaslar1 gz nnde bulundurmak suretiyle 2006 y1l1 kurum kazanlar1n1n vergilendirilmesi ve beyan1 yap1l1r. 2.3. KURUM KAZANCINDAN 0ND0R0LEN TEMETT 0KRAM0YES0N0N STOPAJ ZAMANI Anonim ve Limited _irketler al1_anlar1na cret, fazla mesai creti, ikramiye pirim gibi adlar alt1nda verilen cret ve cret say1lan unsurlarla demede bulunurlar. Uygulamada cretler ilgili ayda stopaja tabi tutularak gider ya da maliyet unsuru olarak kayda al1n1rlar. Anonim ve Limited _irketler personeline temett de da1tabilirler. Personele da1t1lan bu temettler cret olarak deerlend1rilecei ve ilgili donem kazanc1ndan gider olarak indirilebilecei GVK 61, 41/1.md. KVK 6. Md.si ile 5 seri nolu Kurumlar Vergisi Genel Tebli0inde belirtilmi_tir. ^irketler y1l kapand1ktan sonra personelin kapanan y1ldaki al1_mas1n1 dllendirmek amac1yla, kar1n bir blmn temett ikramiyesi olarak verebilirler. Personele kardan verilen ve cret ve unsurlar1 gibi deerlendirilen temettler, Gelir vergisi , Damga vergisi ve SSK primlerine tabidir. Ancak bilindii zere tavana kadar olan cret k1sm1 al1nan cret ile dolmu_ olursa tavan1n zerindeki k1sm1 SSK primlerine tabi olmayacakt1r. Anonim _irketlerde genel kurulun, Limited _irketlerde ise ortaklar kurulu temett ikramiyesi da1t1m1 karar1 al1rken ne oranda ve kime da1t1laca1 ve kimlerin ne oranda ya da tutarda temett ikramiyesi da1t1laca1n1n bilinmesi gerekecektir. Personele temett ikramiyesi da1t1lmas1na karar verilebilmesi iin Trk Ticaret Kanununun 279/5 gerei a_a1daki hususlar1n bulunmas1 gerekir.(TK278,289/3,298,300/6,402,403,478) Personele temett ikramiyesi da1t1lmas1na ili_kin _irket ana szle_mesinde hkm bulunmas1 gereklidir. Anonim _irketler genel kurullar1nda, Limited _irketler ise ortaklar kurulunda temett ikramiyesi da1t1m1 ile ilgili karar almalar1 gereklidir. 0lgili y1ldan sonraki Mart ya da Nisan ay1nda personele verilen temett ikramiyesi da1t1m1 karar1 alan _irketler, personele da1t1lacak temett, gemi_ y1l kazanc1ndan indirilebilecektir. Personele gemi_ y1l y1l sonu kar1ndan verilecek olan temett ikramiyesi _irketin kar1ndan indirilebilecektir. Dan1_tay 1n bu konu ile ilgili gr_ a_a1daki gibidir. Personele genel kurul karar1na istinaden verilen temett ikramiyeleri, gemi_ y1l giderlerine intikal ettirilebilir. (Dan1_tay 4. Daire 09.11.1995 Gn, E. 95/2283 K. 95/4473) Anonim ve Limited _irketler personeline 2006 y1l1 kar1ndan belli bir oranda bir pay da1tt1klar1nda ve personele kardan temett da1t1laca1na ili_kin bir hkm kurulu_ szle_mesinde bulunmas1, yine Anonim _irketlerde 2006 y1l1nda yap1lacak genel kuruldan bu ynde bir karar al1nmas1, Limited _irketlerde ise ortaklar kurulunda bu ynde bir karar al1nmas1 ko_uluyla da1t1lacak olan bu temett ikramiyesi, 2006 y1l1 kar1ndan indirilecektir. Personele da1t1lan bu temett ikramiyesi cret ve unsurlar1 olarak deerlendirilerek vergilendirilir. Da1t1lacak temett nn hangi personele ne kadar verileceinin genel kurul ya da limited _irketlerde ortaklar kurulu karar1nda belirtilmelidir. ^irketin genel kurulun onay1n1 izleyen ay1n 20. gn iinde temett stopajlar1 beyan edilmelidir. Nakden veya hesaben demenin yap1ld11 ayda stopaj1n yap1lmas1 gereklidir. Bu konu ile ilgili olarak personele gemi_ y1l kar1ndan verilen temettlerin ilgili y1l beyannamesinde indirimin yap1larak gider kaydedilecei gr_nde olanlarda vard1r. Sonuta her iki gr_te de personele denen temett ikramiyeleri ilgili y1la gider kaydedilmektedir. Personele temett ikramiyesinin da1t1m1n1n yevmiye kay1tlar1 a_a1daki gibi olacakt1r. 2006 y1l1nda yap1lacak yevmiye kayd1 ----------------------------31.12.2006----------------------- 770 GENEL YN.G0DERLER0 20.000.._ 770.00 Personele temett 5.000.._ 770.01 Ynetim kuruluna Temett 15.000._ 379 D0ER BOR VE G0DER KAR^ILIKLARI 20.000.._ 379.00 Dier Bor ve Gider Kar_1l1klar1 Ynetim Kurulu Karar1na 0li_kin Temett ikramiyesinin Gider Kayd1 ----------------------------------------------------------------- 2007 y1l1nda yap1lacak yevmiye kayd1 ----------------------------30.04.2007----------------------- 379 D0ER BOR VE G0DER KAR^ILIKLARI 20.000._ 360.00 DENECEK VERG0 VE FONLAR 3.000.._ 335 PERSONELE BORLAR 4.250.._ 331 ORTAKLARA BORLAR 12.750._ Temettnn stopaj Kayd1 ----------------------------------------------------------------- Personele temett ikramiyesi da1t1m1 yap1larak ilgili y1la gider olarak kaydedildikten sonra yukar1daki a1klamalar dorultusunda kar da1t1m1 yapan (A) _irketinin kar da1t1m1 vergilendirilmesi ve yevmiye kay1tlar1 a_a1daki gibi olacakt1r. rnek: Halka a1k olmayan ( A) A.^. nin kurum kazanc1 200.000.-YTL Kanunen kabul edilmeyen gideri 9.000.- YTL 0_tirak kazanc1 10.000.-Y TL Yat1r1m indirimi (Yat1r1m1n 2006 y1l1nda devam ettii kabul edilmi_tir.) 15.000.-YTL ^irketin gemi_ y1l zarar1 yoktur, denmi_ sermayesi 150.000.-YTL. ^irketin ayr1lm1_ birinci tertip yedek ake tutar1 10.000.-YTL. Personele temett 5.000.-Y TL Ynetim kuruluna temett 15.000.-YTL Ortaklara temett 37.051.-Y TL ^irketin 2006 y1l1nda dedii geici vergi 25.000.-Y TL Kalan kar Olaanst Yedek Ake olarak ayr1lacakt1r. 60.300.- YTL d1r. Kurumlar Vergisinin Hesaplamas1 2006 Kurum Kazanc1 (Ticari Bilano Kr1)200.000.-Kanunen Kabul Edilmeyen Giderler9.000.-Toplam209.000.-0ndirim ve 0stisnalar0_tirak Kazanc1 (-)10.000.-Yat1r1m 0ndirimi (-) 15.000.-Toplam (-)25.000.-Kurumlar Vergisi Matrah1184.000.-Kurumlar Vergisi (184.000-x %30)55.200.- I. TERT0P YEDEK AKEN0N HESAPLANMASI (Krdan denmi_ Sermayenin %20 sine var1ncaya kadar ayr1lmaya devam edilecektir.) Ayr1lma S1n1r1 (150.000.- x %20)30.000.-Ayr1lm1_ Olan 10.000.-Kalan20.000.-Ayr1lmas1 Gereken2006 Y1l1 Kurum Kazanc1ndan Ayr1lan I. Tertip Yedek Ake (200.000. x%5) %10.000.-2006 Kurum Kazanc1ndan Ayr1lan Vergi ve Yedekler 2006 Y1l1 Ticari Bilano Kr1200.000.-Kurumlar Vergisi55.200.-I. Tertip Yedek Ake10.000.-Olaanst Yedekler 60.300.- I.Tertip Temett (%5 lik Temett TTK. Md. 466/3 Ortaklara Safi krdan I. Tertip yedek ake ayr1ld1ktan sonra kalan kr zerinden denmi_ sermayenin %5 ini a_mamak ko_uluyla ayr1l1r.) 150.000. x %5 7.500.- Personele temett 5.000.- Ynetim kuruluna temett 15.000- Da1t1labilir Dnem Kr150.000.-II. Tertip Yedek Ake Matrah1 (50.000. x 100/110) 45.455.-II. Tertip Yedek Ake (50.000x 10/110) (-) 4.545-.Da1t1labilir Kr45.455.-0_tirak Kazanc1 (+) 10.000.-I. Temett(+) 7.500.-Personele Temett(+) 5.000.-Ynetim kuruluna Temett (+) 15.000.-Gelir Vergisi Tevkifat Matrah172.955.-Gelir Vergisi Tevkifat1 (72.955.- x %15)10.943.-Da1t1lacak Net Kr (45.455. - - 10.443.-)34.512.-Kurum Kazanc1n1n Da1t1m1 2006 Ticari Bilano Kr1200.000.-Kurumlar Vergisi55.200.-I. Tertip Yedek Ake10.000.-Olaanst Yedekler (Da1t1lmam1_ Karlar)60300.-II. Tertip Yedek Ake4.545.-Kazanlar1n G.V.10.943.-I. Temett7.500.-Personele temett4.250.-Ynetim kuruluna temett12.750.-II. Temett34.512.- Yevmiye kay1tlar1 a_a1daki gibidir. 1- ----------------------------31.12.2006----------------------------- 691 DNEM KARI VERG0 D0. 55.200._ YAS.YK.KAR^ILIKLARI 691.00 Vergi Kar_1l1klar1 55.200._ 370 DNEM KARI VERG0 VE D0. 55.200._ YAS.YK.KAR^. 370.00 Kurumlar V. Kar_1l11 55.200._ Dnem Kar1ndan Vergi Kar_1l11 ayr1lmas1 2------------------------------31.12.2006------------------------------ 690 DNEM KARI VEYA ZARARI 200.000._ 690.00 Dn.Kar1 veya Zarar1 200.000._ 691 DNEM KARI VERG0 D0. 55.200._ YAS.YK.KAR^ILIKLARI 691.00 Vergi Kar_1l1klar1 55.200._ 692 DNEM NET KARI VEYA ZARARI 144.800._ 692.00 Dnem Net Kar1 veya zarar1 144.800._ Net Kar1n Saptanmas1 3-------------------------------31.12.2006---------------------------- 692 DNEM NET KARI VEYA ZARARI 144.800._ 692.00 Dnem Net Kar1 veya Zarar1 144.800._ 590 DNEM NET KARI 144.800._ 590.00 2003 Net Kar1 144.800._ Net Kar1n ilgili Hs. 4--------------------------31.12.2006------------------------------ 371 DNEM KARININ PE^.D.VERG. 25.000._ VE D0.YKMLLKLER0 371.00 Dn.Kar.Pe_.d.Verg.Yk. 25.000._ 193 PE^0N D.VERG0LER VE FONLAR 25.000._ Pe_in d.Verg.ve Fonlar 25.000._ Geici vergi ilgili Hs. 5----------------------------01.01.2007-------------------------------- 590 DNEM NET KARI 144.800._ 590.00 2001 Net Kar1 144.800.._ 570 GEM0^ YILLAR KARLARI 144.800._ 570.00 2003 Net Kar1 Dnem Net Kar1 0lgili Hs. ------------------------------- / ----------------------------------------- 6--------------------------30.04.2007--------------------------------------------- 370 DN.KARI VERG0 VE D0. 55.200._ YASAL YK.KAR^ILIKLARI 370.00 Kurumlar V.Kar_1l11 55.200.._ 371 DNEM KARININ PE^.D.VERG. 25.000._ VE D0.YKMLLKLER0 371.00 Dn.Kar.Pe_.d.Verg.Yk. 25.000._ 360 DENECEK VERG0 VE FONLAR 30.200._ 360.00 Kurumlar V. 30.200._ denecek Vergiler 0lgili Hs. 7-------------------------30.04.2007---------------------------- 570 GEM0^ YILLAR KARLARI 144.800.._ 570.00 2003 Net Kar1 144.800._ 331 ORTAKLARA BORLAR 54.762_ 1.Tertip Temett 7.500._ 2.Tertip Temett 34.512._ Y.Kuruluna Temett 12.750.._ 335 PERSONELE BORLAR 4.250._ 335.01 Personele Borlar 4.250.._ 360 DENECEK VERG0 VE FONLAR 10.943._ 360.02 Gelir vergisi Kar_1l11 10.943._ 540 YASAL YEDEKLER 14.545._ 540.00 1.Tertip Yedek Ake 10.000.._ 540.01 2.Tertip Yedek Ake 4.545._ 542 OLAANST YEDEKLER 60.300.._ 542.01 Olaanst Yedek 60.300._ Dnem Kar1 Da1t1m1 Yevmiye Kayd1 -------------------------------/--------------------------------------------- 3.Sonu kurumlar Vergisi kanunu yrrle girdii 1950 li y1llardan buyana birok dei_iklie uram1_t1r.1980 li y1llardan itibaren sermaye yap1s1n1n glendirilmesi iin e_itli istisna ve indirimler uygulanm1_t1r. Vergi yknn azalt1lmas1 iin kurumlar vergisi rejimlerinde dei_iklikler yap1lm1_t1r. 4842 say1l1 yasa ile yap1lan dei_iklikle kurumlar1n istisna kazanlar1 ile normal kazanlar1 ay1r1m1na son verilerek, istisna kazanc1 olsun olmas1n tevkifat kar1n da1t1lmas1na balanm1_t1r. Ayr1ca halka a1k _irketler ile halka a1k olmayan _irketlerden elde edilen kar paylar1 ay1r1m1 da kald1r1lm1_t1r. Her iki tr _irket taraf1ndan da1t1lan kar paylar1n1n ayn1 anda ve oranda vergilendirilmesi salanm1_t1r. Son olarak 5520 say1l1 yeni Kurumlar Vergisi Kanunu yrrle girmi_tir. Kurumlar vergisi kurum kazanlar1 zerinden %20 oran1nda al1nmaktad1r Yap1lan bu dei_iklikler vergi yknn azalmas1 ynndedir. Yukar1daki rnekte de grld zere kurumlar vergisinden sonra kar1n da1t1lmas1 durumunda vergi yk ykselmektedir. Kurumlar vergisi oranlar1n1n ve vergi yknn lkemiz ko_ullar1nda daha makul seviyelere indirilmesi al1_malar1n1n yerinde bir uygulama olduu sylenebilir. Sayg1lar1m1zla Dursun Ali Turanl1 Yeminli Mali M_avir 0slam ankaya Dnem Kar1n1n vergilendirilmesi, da1t1m1, muhasebesi, Turmob yay1nlar1 69 s.26,27,28 Ercan Aklay, T. Tolga Kalkan, Gelir ve Kurumlar Vergisi Beyanname Dzenleme Klavuzu, Turmob Yay1nlar1, Ankara 2006, S. 121,122 Dan1_tay 4. Daire 09.11.1995 Gn, E. 95/2283 K. 95/4473 say1l1 karar1 TTK Birinci tertip yasal yedek ake ayr1lmas1yla ilgili 466/1 maddede aynen _yle yer alm1_t1r: Her y1l1 saf1 kar1n yirmide birinin denmi_ esas sermayenin be_te birini buluncaya kadar umumi yedek ake olarak ayr1lmaya mecburidir. (TK 272, 279, 298, 457/1, 467 vd. 470, 534) TTK yedek akenin safi kardan ayr1lmas1 gerektii hkmn ta_1d11na gre safi kar deyiminden ne anla_1lmas1 gerektii konusunda kanunda bir hkm yoktur. Bu konuda e_itli gr_ler bulunmaktad1r. Kanun yasal yedek akenin safi kardan ayr1laca1n1 belirtmi_tir. Ancak safi kar1n ne olduunu a1ka belirtmemi_tir. Bu konuda baz1 gr_ sahipleri safi kar1n TTK'na gre dzenlenmi_ bulunan ticari bilanodaki kar1n anla_1lmas1 gerektiini ve yasal yedeklerin bu kar zerinden ayr1lmas1 gerektiini ileri srmektedirler. Dier baz1 gr_ sahipleri safi kar, dnem kar1ndan varsa gemi_ y1llar zararlar1 vergi ve fonlar1n indirilmesi sonucunda ula_1lan kard1r ve yasal yedek akenin bunun yzde be_i oran1nda ayr1lmas1 gerektiini ileri srmektedirler. Konu san1yorum bir mddet daha tart1_1lmaya devam edecektir. TTK'da yap1lacak bir dzenleme bu tart1_may1 sonland1rabilecektir. TTK'ya gre safi kardan birinci f1krada yaz1l1 yedek akeden ba_ka pay sahipleri iin %5 kar pay1 ayr1ld1ktan sonra pay sahipleriyle kara i_tirak eden dier kimselere da1t1lmas1 kararla_t1r1lm1_ olan k1sm1n onda biri (TTK 455, 457, 469, 470). ^irketin yetkili organlar1n1n ald1klar1 kar da1t1m kararlar1 dorultusunda birinci temettnn de da1t1lmas1 yasal zorunluluk olu_turmaktad1r. Ancak baz1 gr_ sahipleri _irketin yetkili organlar1 taraf1ndan kar da1t1m karar1 al1ns1n ya da al1nmas1n, birinci temettnn da1t1lmas1n1n zorunlu olduunu savunmaktad1rlar.  PAGE 1 / NUMPAGES \*ARABIC 6 Halitaa Cad. Onan Sok. Gney Apt. No: 9 / 1-2 Kadiky - ISTANBUL Telefon: 0216 346 20 78 (Pbx) Faks: 0 216 349 22 31 RTR%%F*J*++t,z,--00338l9|???AA6D`G HHIILM:PHPUU*Z,Z.ZZlluy:z`~Xj0JiB* CJU\phB* CJ\aJnH phtH 5B* CJ\phB* CJaJph:B* CJphj0Ji5B* CJUph5B* CJph B* CJphCJB* CJ\ph=*~J VvBPpg$a$g$a$g$ & Fa$gg$ a$h g$ L`La$p8jRTR%J*x,z,0388j9l9z?|?A]7$8$H$ $7$8$H$a$$a$jg$ & Fa$g$a$g$a$AAzEF HII8LL:PU.Z0Z2Z4Z6Z8Z:Z^>`a$$@x7$8$H$^@`a$$@7$8$H$^@`a$$7$8$H$^`a$ $x7$8$H$a$$a$LZZZdefg:jjltuuufvvjwwpxxjyyy:zz6{g$a$ g$ & Fa$g$a$ g$>^>`a$6{||}}b~JXҀ2p*0̅2 $ $Ifa$ $If g$a$ 24vbHB$$Ifl0#@ 4 la $ $Ifa$ $IfB$$Ifl0#@ 4 la؆چ܆Bx`bxbB$$Ifl0#@ 4 la $ $Ifa$ $IfB$$Ifl0#@ 4 la xzTb B$$Ifl0#@ 4 la $ $Ifa$ $IfB$$Ifl0#@ 4 la܇4FHJ<~‰d $ $Ifa$ $IfB$$Ifl0#@ 4 laXBD&VXh:̴ܴ޴>BDbdƽul_u_TjH*UmHsHB* CJaJmHphsHB* CJaJphj0JiB* CJUaJph5B* CJ\ph5B* CJmHnHphu5CJmHnHu5B* CJ\ph5;B* CJ\ph;B* CJph5;B* CJphB* CJmHphsHB* CJmH phsH 5CJj0JiB* CJUph B* CJph ‰ĉЉ @bP\$IfB$$Ifl0#@ 4 la $ $Ifa$ $IfB$$Ifl0#@ 4 la Rfhȋڋ܋ΌЌҌPl|U $ $Ifa$ $IfB$$Ifl0#@ 4 laҌF Ə؏ڏ>np.0P,pB$$Ifl0#@ 4 la $ $Ifa$ $IfU$a$Uڑܑ68jҒ__8R $ $Ifa$F$$Ifl4Z0#@ 4 la $ $Ifa$ $IfB$$Ifl0#@ 4 la ҒԒ$&x_B$$Ifl0#@ 4 la $ $Ifa$ $IfF$$Ifl4Z0#@ 4 la,^rtԔ<LNl| $ $Ifa$ $ $Ifa$ $IfB$$Ifl0#@ 4 laNPRTƕȕޕ|lPB$$Ifl0#@ 4 la $ $Ifa$ $ $Ifa$ $&XjllX $ $Ifa$ U$$Ifa$ $ $Ifa$F$$Ifl4Z0#@ 4 la x&tjܙTPL B$$Ifl0#@ 4 la8bThԠ,` (¦hާj & F jxxX]|:f(Ĵƴȴʴ̴d ̴ܴ޴<>@BDbd[Zd _$^`a$ _ ^`_[ p#$ a$g$a$ wm5B* CJ\ph5B*CJOJQJph 5B*CJOJQJnHphtH5B*CJmHnHphtHu5B*CJnHphtH!j5B*CJUnHphtH mHnHu jUjUmHnHuB* mHphsHj0JiB* CJUaJphB* CJaJmHphsHx _$^`a$Z$a$ (1h. A!S"S#n$S%F>)&TqHJFIFHH Photoshop 3.08BIM ResolutionHH8BIM FX Global Lighting Anglex8BIMFX Global Altitude8BIM Print Flags 8BIM Copyright Flag8BIM'Japanese Print Flags 8BIMColor Halftone SettingsH/fflff/ff2Z5-8BIMColor Transfer Settingsp8BIM Layer State8BIM Layer Groups8BIMGuides@@8BIM URL overrides8BIMSlicesgUST8BIMICC Untagged Flag8BIMLayer ID Generator Base8BIM New Windows Thumbnail8JFIFHHAdobed      "?  3!1AQa"q2B#$Rb34rC%Scs5&DTdE£t6UeuF'Vfv7GWgw5!1AQaq"2B#R3$brCScs4%&5DTdEU6teuFVfv'7GWgw ?R\K}8BIM!Version compatibility infoUAdobe PhotoshopAdobe Photoshop 6.08BIM JPEG QualityAdobed@    s!1AQa"q2B#R3b$r%C4Scs5D'6Tdt& EFVU(eufv7GWgw8HXhx)9IYiy*:JZjzm!1AQa"q2#BRbr3$4CS%cs5DT &6E'dtU7()󄔤euFVfvGWgw8HXhx9IYiy*:JZjz ?ןCHSREKL0 FORMLU YEVM0YE DEFTER0N0N TASD0KS0Z ARKA YZLER0NE YAPILAN KAYITLAR0N YASAL DEFTERE YAPILMI^ KAYIT OLARAK KABL ED0LEB0L0R M0 ? 1 .GENEL AIKLAMA Ticari ve mesleki faaliyette bulunacak gerek ve tzel ki_ilerin tutmak zorunda olduklar1 yasal defterleri geerli olabilmesi iin, Ticari ya da mesleki faaliyetinin icra edildii yerin noterince,her y1l tutacaklar1 defterleri bir nceki y1l1n aral1k ay1n da tasdik ettirilmesi yasal bir zorunluluktur. Tasdik ettirilmesi ve tutulmas1 zorunlu olan defterler ve tasdik hkmleri Trk Ticaret Kanunu ve Vergi Usul kanununun ilgili maddelerinde yer almaktad1r. Konuya defterlerin tasdiki ve defterlerin tutulmas1 kapan1_ tasdiki ve kapan1_ tasdikine tabi olan defterler, ayr1ca yasal defterlerin yaz1lmas1 ile ilgili olarak 1kan bir tak1m tereddtler bu makalenin konusunu olu_turmaktad1r. 2 .YEN0 YIL DEFTERLER0N0N TASD0K0N0N YAPTIRILMASI Ticari ve mesleki faaliyette bulunacak gerek ve tzel kn GZ9!PNG IHDR&MPLTEʊ3Q]\\[ZZVVVC}iiipppDQeSSS}}}$-<lll@@@000A?>>GTTTEDDfffFFF &+3:r544<}#""OOOKJJ;::>'&&777,**H*))"/C%$$5331M-,,}ƾO==QQQYYYjjjZYYooo&%%ð(''ǜvvvdddeeeXXX(((LKKnmm'*/()+NMMzzz5^`__\[[ ԱMMMeddDCC<;;2Dyz& gmݺ+/nso\p㰫?} %}⯗.]sb͡IݵuufN_96=зẬ)jnl[xДWSR=+ChJ`hY9<7GK()V6$5gS1ЙOn ັzj懄;np)tFSd-^_tvѢ⏊VH\jKR=u5FH +;F:ܧ@WA9]r1]_{E `@)4aLn4t3L׵$to9>ta>riXG@w8o чwU-C\0dȐ;wW?9z FT t5{#&*fIн txziЋ]}=ۯX>b+7zU g~$蒘ᦥt.9%#5 !=8?8`]sضi6~So=mf) $UJI7%=\4{N''9:Mu 4R.Q{1!Y? C?4fF+w/|?n)нJe2;**n.id'P!'KG6lNI#j r!°AE7AMU“W(IX^MRCs<ÂXl@L0LGuMjgX"Qe[#E&!FUĺIIWTMl48[ ~c_+-bߍڽc4t[VM.:tAL9' :y?ܿ4OF:rzt?RN VZ5J5h 0:lt0tDʽ u" ,iK6h#*XЅ@c<**E N>hg/=PA莎ylu xƯ0On)w~VTQSg\ [%tX5% ݂%aJF (Md:ѣ10[)_ t! tPYi%`M@F[Ǜ)x76u䖒S mȳ3=],)ars:޾pZ/BNp4g} 65(i7m}aӮnR o\]Ƕ ĆQXѵdF!0,0@/5'THP;=m;v-敩SG oz{i zFf*k/ ]NCo}z:(ᝒk|Pt 4E>&vAFc dн hQC&,.alB9ݤ' ] tlRS~7v;5Yv%Ԍ񦦖SBwfumut ޶>~.u=YZUUAjnY?}z'? 0Y5a”UpK}{B?>Ku鹱]rf߽w מ?z%Fzn*Ik*IM5(^^*W@1 Gl5:OA: Dipnot KarakterleriH*4B@R4 Gvde MetniU$a$CJ"/Qb" ListeV^JJ"rJ Resim Yaz1s1 Wxx $CJ6^JaJ]&& DizinX $^JDRD Ba_l1k Yx$OJQJCJPJ^JaJ0@0 stbilgi Z p#0 @0 Altbilgi [ p#LL 0T 1 \d1$ 0" 7$5$9DCJmH sH u@P@@ Gvde Metni 2]$ a$CJ<< Body Text 2^$a$ OJQJCJhC@h Gvde Metni Girintisi _$0]^`0a$ OJQJCJ>> Normal 1`$ a$ OJQJCJe HTML nceden Biimlendirilmi_7a 2( Px 4 #\'*.25@9OJQJtHu~"~ nceden Biimlendirilmi_+b # ~= z9!v%G$OJQJtHuxR2x Gvde Metni Girintisi 2(c$ S]^S`a$B* phCJ5<@B< Dipnot MetnidmH sH tHu2QR2 ereve ieriie<Qb< Gvde Metni 3f$a$5tH>>@> Konu Ba_l11g$a$ 5CJtHZJ@Z Alt Konu Ba_l11h$<@&a$CJOJQJ^JaJtH4&@4 Dipnot Ba_vurusuH*T^@T Normal (Web)jdd*$[$\$B*CJaJphtHs +4JB!Eff/f&f&fKL%OPQ|};A \u ) * R S %<=rrs _!"""$z$&(++++++++&+n+o+F00a113W3 4w8888399998:s::::;[;;<o<<<1=%>,>i>>>?S????@S@@@@@@AAA;ACADAKAUAVAlAmAnAAAAAAAAAAAAAAAAB#B$B%BLBBBBBBBBBBBCCCPCYCZCCCCCCCCCCC^DgDhDiD#ETEEEEEEF7F8F_F{F|FFFFFFFFFFGGG5GiGjGGGGGGGGGGH/H9H:HKHTHUHjHsHtHHHHHHHHHHHHHHHH III,I5I6IBIKILIMINIOItIuIIIJ:JJJJ*KrKKK&LVLLLM1MxMMM4NjNNNNNO@OOOOPRPtPPPQ`QaQQQR5RRRRNSSST)&TqH*b$GZ9! C2$1goj;A$ECb$2kgQ@x `(  Nqg qg Bj "  H " hB s *D$? "hB s *D$? " HA " BA " 0( N s * BjfV9(t@ k'it@<t@))<t@ )0t@S)ut@./ ) + qtU Z !!####g$o$%%%%]'a'3(>(?(I((())3):)**0***y++,,,-J-L-U-W-g-k---t/{/112244'5.5{66(7/7<<I>L>DDxGGGGH II+I,I4I{N}N-O1OOOOOQQRRSSYYNYPYZZ]^^=^B^^^^^``wa}a=cCcccdd{eeeeeeeef%fLfOffJM$%NR{}:;@A [\s u ( * Q S $%;=qrqs ^!_!""""$"$y$z$&&((+(+m+o+E0F000`1a11133V3W3 4 4v8w888882949~9999997:K:r:s:::::;;Z;[;;;<<n<<<<<<0=1=$>%>+>,>h>i>>>>>????R?S???????@@R@S@@@@@@@AAAA:A;ABADAJAKATAVAkAnAAAAAAAAAAAAAAAAABB"B%BKBLBBBBBBBBBBBBBBBCCOCPCXCZCCCCCCCCCCCCCCC]D^DfDiD!E#ESETEEEEEEEEEF.F6F8F^F`FzF|FFFFFFFFFFFFFFGGG4GPGhGjGGGGGGGGGGGGGHH.H/H8H:HJHKHSHUHiHjHrHtHHHHHHHHHHHHHHHHH I III+I,I4I6IAIBIJIOIsIuIIIIIJJ9JKJJJJJJK)K*KqKrKKKKK%LALULjLLLLLMM0M1MwMxMMMMM3NINiNjN~NNNNNNOO?OVOOOOOOOPPQPRPsPPPPPPQQ_QaQQQQQ RR4RLRRRRRRSMSeSSSSSTT;T\?\]]]]]]]]]4^7^^^^_cceeeeeeee0f1fff+(+99@@EE_F|FFF5GjGaQQ]]]]]]]eeeeef Dursun AliiC:\Documents and Settings\All Users\Belgeler\Dursun Ali Turanl1 (Yaz1lar)\Tevsik Zorunlulugu 01.07.06.doc Dursun AliiC:\Documents and Settings\All Users\Belgeler\Dursun Ali Turanl1 (Yaz1lar)\Tevsik Zorunlulugu 01.07.06.doc Dursun AliiC:\Documents and Settings\All Users\Belgeler\Dursun Ali Turanl1 (Yaz1lar)\Tevsik Zorunlulugu 01.07.06.doc Dursun AliiC:\Documents and Settings\All Users\Belgeler\Dursun Ali Turanl1 (Yaz1lar)\Tevsik Zorunlulugu 01.07.06.docTuranl1iC:\Documents and Settings\ByRON\My Documents\Dursun Ali Turanl1 (Yaz1lar)\Tevsik Zorunlulugu 01.07.06.doc Dursun Ali<C:\Documents and Settings\Berk\Desktop\KAR DAITIMI 2006.doc Dursun Ali<C:\Documents and Settings\Berk\Desktop\KAR DAITIMI 2006.doc Dursun Ali<C:\Documents and Settings\Berk\Desktop\KAR DAITIMI 2006.doc Dursun Ali<C:\Documents and Settings\Berk\Desktop\KAR DAITIMI 2006.doc Dursun Ali@C:\Documents and Settings\Berk\Desktop\ymm\Kar Dagitimi 2006.dochi E F5g`3@.Oeێ(q*%>!<-&O:0rn:8k >XD9Sֈ^2QU'|~b.d2 h"Q7dzlV(TsL%uȯ;dUay^fPEyJLYB}))^)`OJQJ-^`.))^)`OJQJ-hh^h`^`.0^`0..0^`0... p0p^p`0 .... @ @ ^@ ` .....  ^ ` ...... x`x^x``....... `^``........hh^h`o(-hh^h`o(-hh^h`OJQJ^Jo(-hh^h`)808^8`0o(.^`.pLp^p`L.@ @ ^@ `.^`.L^`L.^`.^`.PLP^P`L.hh^h`o(.hh^h`o(..0^`0o(...0^`0o(.... 88^8`o( ..... 88^8`o( ...... `^``o(....... `^``o(........ ^`o(......... hh^h`OJQJo(808^8`0o(.^`.pLp^p`L.@ @ ^@ `.^`.L^`L.^`.^`.PLP^P`L.pp^p`o(.0@ @ ^@ `o(.^`o(..^`o(... ^`o( .... ^`o( ..... `^``o( ...... `^``o(....... ""^"`o(........hh^h`o(.hh^h`o(..0^`0o(...0^`0o(.... 88^8`o( ..... 88^8`o( ...... `^``o(....... `^``o(........ ^`o(......... hh^h`OJQJo(hh^h`o(-hh^h`o(-))^)`OJQJ- ^`OJQJo(o pp^p`OJQJo( @ @ ^@ `OJQJo( ^`OJQJo(o ^`OJQJo( ^`OJQJo( ^`OJQJo(o PP^P`OJQJo( hh^h`OJQJo(hh^h`o(>^`>o(.>^`>o(..0^`0o(...0^`0o(.... 88^8`o( ..... 88^8`o( ...... `^``o(....... `^``o(........ ^`o(.........hh^h`o(() hh^h`OJQJo(hh^h`o(hh^h`o(.0^`0o(..0^`0o(... 88^8`o( .... 88^8`o( ..... `^``o( ...... `^``o(....... ^`o(........0^`0o(-hh^h`o(hh^h`o(-0^`0o(-.0^`0o(-.. 88^8`o( -... 88^8`o( -.... `^``o( -..... `^``o(-...... ^`o(-.......hh^h`o(-PD\DhDtD QU*%g`3!<-dUayD9S .dk >eO:0EyL%u7dzl hB}Ts:8(q|~bE D5DWW8Num1WW8Num2WW8Num3WW8Num4@@AAA;ACADAKAUAVAlAmAnAAAAAAAAAAAAAAAAB#B$BKBBBBBBBBBBBCCCPCYCZCCCCCCCCCCC^DgDhDEEEEEF7F8F_F{F|FFFFFFFFFFGGG5GiGjGGGGGGGGGGH/H9H:HKHTHUHjHsHtHHHHHHHHHHHHHHHH III,I5I6IBIKILI]^^ceef3030@//4/-19=@BGINPSTUuVuWucuff``4`B`f`v`~`````````\@````@UnknownGz Times New Roman5Symbol3& z Arial5& zaTahoma?5 z Courier New;WingdingsO& k9?Lucida Sans Unicode] StarSymbolTimes New RomanBAh^ƊU ZM'gM5!r0d^ 2Q Sirkler 2005 ALIDURSUN Dursun AliOh+'0 $ @ L X dpxSirkler 2005oirk ALIDURSUN00LIDLID Normal.dot0 Dursun Ali06rsMicrosoft Word 9.0@d@Rid@s@R ZM՜.+,0 hp|  l'^ Sirkler 2005 Konu Bal !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~Root Entry F_1TableWordDocument#SummaryInformation(DocumentSummaryInformation8CompObjiObjectPool__ FMicrosoft Word Belgesi MSWordDocWord.Document.89q