ࡱ> 5@`bjbj22 XX`-ttt4(DDDX---8.4H.DXZH.....b4b4b4mGoGoGoGoGoGoG$JRdLnGDb433b4b4G..H===b46.R.(mG=b4mG=R=>rFT"" G.. Е0n-8F1G<*H0ZHFL"=pL GXXLD G$b4b4=b4b4b4b4b4GGXX-="XX- Yay1mland11 Yer: Mali zm Dergisi (0SMMMO Yay1n1) Temmuz Austos Eyll 2005 Say1s1 Konu: Katma Deer Vergisinde Mutesels1l Sorumluluk Uygulamas1 KATMA DEER VERG0S0NDE MTESELS0L SORUMLULUK G0R0^ Borlar Kanunun da Mteselsil borluluk, bir irade beyan1 veya kanun hkm dolay1s1yla bir edimin birden ziyade borlular1ndan her birinin tamam1n1 ifa etmekle ykml bulunduu, alacakl1n1n ise tamam1n1 ancak bir defa elde etmek zere edimi borlulardan diledii birinden talep etmeye yetkili olduu ve borlulardan birinin ifas1 veya ifa yerini tutan fiiliyle dierlerinin bu oranda alacakl1ya kar_1 bortan kurtulacaklar1 bir birlikte borluluk halidir. Mal al1m sat1m1 ve hizmet ifas1 dolay1s1yla vergi kesintisi yapmak ve vergi dairesine yat1rmak zorunda olanlar1n bu ykmllkleri yerine getirmemeleri halinde bu verginin denmesinden al1m sat1ma taraf olanlar ve hizmetten yararlananlar aralar1nda dorudan veya h1s1ml1k nedeniyle, yada sermaye, organizasyon veya ynetime kat1lmak veya menfaat salamak suretiyle dolayl1 olarak ili_kide bulunduu tespit olunanlar mteselsilen sorumludurlar. Maliye Bakanl11 konuya ili_kin kendisine verilen yetkiyi kullanarak mteselsilen sorumluluun _artlar1n1, s1n1rlar1n1 ve konuya ili_kin usul ve esaslar1 ilk kez 70 seri no lu KDV Genel Teblii ile belirlemi_ti. 70 seri nolu KDV Genel Tebliindeki bir paragraf1 mteselsil sorumluluk kapsam1n1n geni_letildii, Kanunun ngrd yetki s1n1rlar1n1n a_1ld11 ve Kanunda ngrlmeyen bir ykmllk yarat1ld11 gerekesiyle Dan1_tay karar1 ile iptal edilmesinin ard1ndan yeni dzenlemeler yap1lm1_t1r. 82 seri nolu KDV Genel Tebliinde mteselsil sorumlulukla ilgili baz1 dzenlemeler yap1lm1_t1r. Dier yandan KDV iade sisteminin tek bir genel teblide toplanmas1 ve mteselsil sorumlulukla ilgili olarak daha nce Maliye Bakanl11nca 1kar1lan genel teblilerin tamam1 yrrlkten kald1r1lm1_, KDV iade sistemi ve mteselsil sorumlulukla ilgili dzenlemeler 84 seri nolu KDV Genel Tebliinde toplanm1_t1r. Bylece dier tebliler yrrlkten kald1r1larak mteselsil sorumlulukla ilgili dzenlemeler de 84 seri nolu KDV Genel Tebliinde yer alm1_t1r. Vergi sorumluluu V.U.K. 11/1 ve KDV kanunu md.9 ile KDVGT 70,82 ve 84 birlikte deerlendirildiinde, hazineye intikal etmemi_ amme alacaklar1n1n hazineye intikalini kolayla_t1rmak amac1yla vergi yasalar1nda ngrlen bir messesedir . VERG0 SORUMLULUUNUN KAPSAMI VUK un 11. Maddesinde vergi kesenlerin sorumluluu Mal al1m ve sat1m1 ve hizmet ifas1 dolay1s1yla vergi kesintisi yapmak ve vergi dairesine yat1rmak zorunda olanlar1n bu ykmllkleri yerine getirmemeleri halinde verginin denmesinden (4369 say1l1 kanunun 81/a-28 md. ile dei_tirilen ibare) al1m sat1ma taraf olanlar, hizmetten yararlananlar ve aralar1nda dorudan veya h1s1ml1k nedeniyle ya da sermaye organizasyon veya ynetimine kat1lmak veya menfaat salamak suretiyle dolayl1 olarak ili_kide bulunduu tespit olunanlar mteselsilen sorumludurlar denilmektedir. Ancak mal reten iftiler ile nihai tketiciler mteselsil sorumluluk kapsam1 d1_1nda tutulmu_tur. Mteselsil sorumluluk V.U.K un 11. maddesinde, sorumlu s1fat1yla beyan konusu ise KDV Kanunu nun 9. maddesinde yer almaktad1r. Maddenin ilgili f1kras1 a_a1daki gibidir. Mkellefin Trkiye iinde ikametgah1n1n , i_ yerinin ,kanuni ve i_ merkezini bulunmamas1 hallerinde ve gerekli grnen dier hallerde Maliye Bakanl11 vergi alaca1n1n emniyet alt1na al1nmas1 amac1yla vergiye tabii i_lemlere taraf olanlar1 verginin demesinden sorumlu tutabilir denilmektedir. Maliye Bakanl11 konuya ili_kin kendisine verilen yetkiyi kullanarak mteselsilen sorumluluun _artlar1n1, s1n1rlar1n1 ve konuya ili_kin usul ve esaslar1 ilk kez 70 seri no lu KDV Genel Teblii ile belirlemi_ti. 70 seri nolu KDV Genel Tebliinde yer alan paragrafla kanunda belirtilen sorumluluk kapsam1 geni_letilerek mteselsilen sorumlu tutulmayacak birinin sorumluluu ngrldnden yasaya uygun grlmeyerek Dan1_tay karar1 ile iptal edilmesinin ard1ndan yeni dzenlemeler yap1lm1_t1r. 82 seri nolu KDV Genel Tebliinde mteselsil sorumlulukla ilgili baz1 dzenlemeler yap1lm1_t1r. Dier yandan KDV iade sisteminin tek bir genel teblide toplanmas1 ve mteselsil sorumlulukla ilgili olarak daha nce Maliye Bakanl11nca 1kar1lan genel teblilerin tamam1 yrrlkten kald1r1lm1_, KDV iade sistemi ve mteselsil sorumlulukla ilgili dzenlemeler 84 seri nolu KDV Genel Tebliinde toplanm1_t1r. Bylece dier tebliler yrrlkten kald1r1larak mteselsil sorumlulukla ilgili dzenlemeler de 84 seri nolu KDV Genel Tebliinde yer alm1_t1r. VUK 11/1 maddesi, konuyla ilgili Maliye Bakanl11 yetkisini kullanarak 1karm1_ olduu KDV 70, 82 ve 84 no lu Genel Teblileri birlikte deerlendirildiinde, kanunda verilen yetkinin kullan1m1 idarenin kendini korumaya ynelik, hazineye intikal etmemi_ vergilerin hazineye intikalini salamak olduu anla_1lmaktad1r. Bu balamda mal teslimlerinde al1m sat1ma taraf olanlar, hizmet ifalar1nda hizmetten yararlananlar bu safhadaki i_lem bedeli zerinden hesaplanan Katma Deer Vergisi ile s1n1rl1 olmak zere, hazineye intikal etmeyen Katma Deer Vergilerinden a_a1daki a1klamalar erevesinde mteselsilen sorumlu olacaklard1r. 0^LEME DORUDAN TARAF OLANLARDA MTESELS0L SORUMLULUK Mal ve hizmet al1m sat1m1ndan doan Katma Deer Vergisinin sat1c1 taraf1ndan hazineye intikal ettirilmediinin tespiti halinde kendilerine teslim veya hizmet ifas1nda bulunulan mkellefler , i_lemin bedeli zerinden hesaplanan vergi ile s1n1rl1 olmak zere , Hazineye intikal etmeyen vergiden 84 seri nolu katma deer vergisi genel tebliinin III/2. lmnde belirlenen usul ve esaslara gre sat1c1 ile birlikte mteselsilen sorumlu olacakt1r. Ancak; Al1c1lar Katma Deer Vergisi dahil toplam i_lem bedelini 4389 say1l1 bankalar kanunu hkmlerine gre faaliyette bulunan banka veya zel finans kurumlar1 vas1tas1 ile demeleri ve banka veya benzeri finans kurumuna yap1lacak deme s1ras1nda dzenlenecek belgede sat1c1n1n (veya ad1na hareket edenlerin ) ad soyad1 (tzel ki_ilerde unvan1) ile banka veya benzeri finans kurumundaki hesap numaras1n1 ve vergi kimlik numaras1n1 doru olarak yazd1rmalar1 gerekir. demenin ekle yap1lm1_ olmas1 halinde TTK. nun 697. Maddesinin 1 ve 2 numaral1 f1kras1na uygun olarak ek dzenlemeleri ve lehine ek ke_ide edilenin vergi kimlik numaras1n1 yazmalar1 gerekir. Bu _ekilde mteselsil sorumluluk uygulamas1 ile muhatap tutulmayacaklard1r. Bu erevede herhangi bir hesaba bal1 olmaks1z1n, rnein kasadan deme yap1lmas1 _eklinde gnderilen havaleler sorumluluu kald1rmayacakt1r. Ayr1ca d1_ ticaret sermaye _irketleri ve sektrel d1_ ticaret _irketleri gibi ihracatta arac1l1k eden mkelleflerin bu uygulamadan yararlanabilmeleri iin ihracat1na arac1l1k ettikleri mkelleflerinde demelerini yukar1daki belirtilen _ekilde ispat etmeleri gerekmektedir. Mteselsil sorumluluun ortadan kalkabilmesi iin mkelleflerin sat1n ald1klar1 mallara ve hizmetlere ait KDV dahil toplam i_lem bedelinin banka veya zel finans kurumu vas1tas1yla ve ekle denmesi gerekir. Ancak al1c1 ile sat1c1 aras1nda muvazaaya dayanan bir i_lem yap1ld11n1n veya menfaat salayan dorudan bir ili_kinin veya h1s1ml1k , sermayesine kat1lma, organizasyon veya ynetimi iinde yer alma _eklinde dolayl1 bir ili_kinin bulunduunun vergi incelemesine yetkili olanlarca dzenlenmi_ raporlarla tesbit edilmesi halinde deme yukar1daki _ekilde tevsik edilmi_ olsa bile mteselsil sorumluluk kalkmayacakt1r. Mteselsil sorumluluktan kurtulabilmek iin mkelleflerin sat1n ald1klar1 mallara ve hizmetlere demenin mutlaka yukar1da belirtilen ve a_a1da ayr1nt1l1 olarak a1klanan yntemlerle yap1lmas1 gerekir. Uygulamada s1k s1k kar_1la_1lan nakit deme d1_1ndaki; - Kredi kart1 ile yap1lan demeler, - Cirolu ek ve senet demeleri, - Posta 0daresi kanal1yla yap1lan havaleler ve demeler mteselsil sorumluluktan kurtulma imkan1 vermez. Mteselsil sorumluluun ortadan kalkabilmesi iin mkelleflerin sat1n ald1klar1 mallara ve hizmetlere ait KDV dahil toplam i_lem bedelinin banka veya zel finans kurumu vas1tas1yla ve ekle denmesi gerekir. K1smen yap1lan demeler mteselsil sorumluluu k1smen ortadan kald1rmad11 gibi tamamen de ortadan kald1rmaz. rnein bir faturaya ait KDV dahil i_lem bedelinin % 50 sini banka vas1tas1yla deyen bir mkellefin mteselsil sorumluunun % 50 oran1nda ortadan kalkmas1 sz konusu deildir. Mkelleflerin sat1n ald1klar1 mallar ve hizmetler dolay1s1yla sat1c1lara dedikleri katma deer vergisinin denmesinden mteselsilen sorumlu olmamalar1 iin, demelerini a_a1da belirtilen erevede belgelemeleri gerekmektedir. 3.3. BANKA VEYA ZEL F0NANS KURUMU VASITASIYLA DEME Mkelleflerin sat1n ald1klar1 mallara veya hizmetlere ait 0_lem bedelinin tamam1n1 4389 say1l1 Bankalar Kanunu hkmlerine gre faaliyette bulunan banka veya zel finans kurumlar1 vas1tas1yla deyen mkellefler, mteselsil sorumluluktan kurtulmaktad1rlar. Bedelin taksitler halinde dendii durumda, her bir demeyle i_lem aras1nda irtibat1 salayacak bilgilerin demeyle ilgili belgeye dercedilmesi suretiyle demenin banka veya benzeri finans kurumu vas1tas1yla yap1ld11 tevsik edilebilir. Posta idaresi vas1tas1 ile gnderilen havalelerde sat1c1n1n nakit hareketlerinin izlenmesine ynelik ama gerekle_meyecei iin bu kurum vas1tas1 ile yap1lan deme mteselsil sorumluluktan kurtulmak iin yeterli olmayacakt1r. Banka ve zel finans kurumlar1 vas1tas1yla deme yapmak suretiyle mteselsil sorumluluktan kurtulabilmek iin a_a1daki _artlar1n yerine getirilmesi gerekir. 84 Seri No.lu KDV Genel Teblii nde, banka veya zel finans kurumu vas1tas1yla deme yap1lm1_ olsa dahi, herhangi bir hesaba bal1 olmaks1z1n, gnderilen havalelerin sorumluluu kald1rmayaca1 belirtildikten sonra kasadan deme yap1lmas1 rnek olarak gsterilmi_tir (KDVGT 84\III\1.1). demeye ili_kin olarak dzenlenen belgelerden, i_leme taraf olanlar1 tespit etmek mmkn olmal1d1r. deme belgesinde sat1c1n1n sadece ad1n1n bulunmas1 durumunda, bu amac1n gerekle_meyecei a1kt1r. Bunun iin sat1c1n1n kimliini tespit etmeye veya faaliyeti ile ili_ki kurmaya yard1mc1 olacak dier bilgilerin de deme belgesinde yer almas1 gerekmektedir. Bu nedenle sat1c1n1n (veya ad1na hareket edenin) hesap numaras1n1n ve vergi kimlik numaras1n1n yer almad11 belgelerle yap1lan demeler mteselsil sorumluluktan kurtulmak iin yeterli olmayacakt1r. Sat1c1n1n bizzat kendisi yerine ad1na hareket eden temsilcisi, vekili veya istihdam ettii ki_iler ad1na bankac1l1k sisteminden havale, virman, EFT gibi yollarla deme yap1lmas1 halinde bu ki_ilerin sat1c1yla olan ilgisini tevsik eden bir belgeye sahip olunmas1 ileride sorumluluktan kurtulmak iin gerekli olabilecektir. Banka veya zel finans kurumlar1 vas1tas1yla deme yapmak suretiyle mteselsil sorumluluktan kurtulabilmek iin, deme belgesinde mutlaka sat1c1n1n veya ad1na hareket eden ki_inin vergi kimlik numaras1 yer almal1d1r. 2 S1ra No.lu Vergi Kimlik Numaras1 Genel Teblii ile banka ve zel finans kurumlar1ndaki i_lemler vergi kimlik numaras1 uygulamas1 kapsam1na al1nm1_t1r. Buna gre, hesap a1lmas1, havale, ek vs. gibi i_lem yapmak isteyenler banka veya zel finans kurumuna vergi kimlik numaralar1n1 ibraz etmek zorundad1rlar. Dolay1s1yla, sz konusu deme belgelerinde vergi kimlik numaras1n1n yer almas1 mteselsil sorumluluktan kurtulmak iin istee bal1 olmaktan 1km1_, bir zorunluluk halini alm1_t1r. Vergi kimlik numaras1n1n bankan1n ihmali ile yaz1lmam1_ olmas1 halinde sonradan ikmal edilmesi mmkn bulunmaktad1r. Bir Mukteza da, SAM0YB kullanma fiilinden dolay1 hakk1nda olumsuz rapor bulunan _irketten mal al1m1nda bulunan ihracat1 _irketin yapt11 demelere ili_kin banka dekontlar1nda SAM0YB kullanan _irketin vergi numaras1n1n sonradan yaz1lmas1 .i_leminin banka yetkilileri taraf1ndan imza alt1na al1nmas1 ve demenin 84 Seri No.lu KDV Teblii nin 3.1.2 blmnde belirtilen _ekilde tevsik edilmesi _art1yla ihracat1 _irketin iade talebinin genel esaslara gre yerine getirilmesinin mmkn olduu belirtilmi_tir. Mteselsil sorumluluktan kurtulmak ve ayn1 vergileri bir daha dememek iin, Mkelleflerin sat1n ald1klar1 mallara veya hizmetlere ait demeler konusunda 84 seri nolu KDVGT ne uygun olarak deme yapmalar1 ve belirtilen hususlara dikkat etmeleri gerekmektedir. 3.4. EKLE DEME Sat1n ald1klar1 mallara veya hizmetlere ait demelerini ekle yapan mkellefler de baz1 _artlar1 yerine getirmeleri halinde mteselsil sorumluluktan kurtulmaktad1rlar. Bunun iin i_lem bedelinin dendii ekte, sat1c1 ve al1c1n1n kimliini ve faaliyetlerini tespit ve izlemeye imkan veren bilgilerin yer alm1_ olmas1 gerekir. Bu husus nce 82 Seri No.lu KDV Genel Teblii ile getirilmi_, daha sonra 84 Seri No.lu KDV Genel Teblii nde de yer alm1_t1r (KDVGT\84\III\1.1). Buna gre; ek Trk Ticaret Kanunu nun 697. maddesinin birinci ve 0 2 N !<$@$^1`11d>`?z?|??FCHCDLEEEFGGG:HHƵƨƎƂvhvƵvvƂvhvhjH5@B* CJphhjH@B* CJphhjH@B* CJphhz{B* CJphhjH5B* CJOJQJphhjH5:B* CJph jhjH0JfB* CJUphhjHB* CJphhjH5B* CJph hjHCJhjHhjH5CJmHnHuhjH5CJmHnHu%0 2 4 24NP $ & Fa$h^h & F _$^`a$&$$d!%d$&d!'d$N!O$P!Q$a$$a$_j^ ! $@$%f,h,.T1V1X1Z1\1^1`111X5Z58b>d>JCLC & FU$ & Fa$$a$$ a$iLCNEEEHFFJ^LLPSUX\`PiRiti&mT~~z$$ZZ-DM ]$a$$ZZ-DM ]a$$ZZ-DM ]a$H`IIJJDK@L^LLMXNXOPPP:QQnRpRRSSS:TTUxVWgݷݫݫݓݟݷݟݷݷhjH@B* CJphhjH@B* CJphhjH@B* CJphhjH@B* CJphhjH5@B* CJphhjH@B* CJphhjHB* CJphhjH@B* CJphhjH@B* CJph5>g@gPiRirikl&mm||0}D}}R~T~~&N$|:҅v^ڇrtv.LN峱峥噳卙峍卙~l"jhjHB* CJUphjhjHB* CJUphhjH@B* CJphhjH@B* CJphhjH@B* CJphUhjH@B* CJphhjH@B* CJphhjH5@B* CJphhjH5B* CJphhjHB* CJph jhjH0JfB* CJUph*ikinci f1kras1na uygun olarak dzenlenmelidir. Bu iki f1kra uyar1nca ke_ide edilecek eklerde, lehine deme yap1lacak kimsenin ad1n1n yer almas1 gerekmektedir. Bu nedenle hamiline yaz1l1 olarak ke_ide edilen ekle deme yapan mkelleflerin mteselsil sorumluluktan kurtulmalar1 mmkn deildir. Mteselsil sorumluluktan kurtulmak iin, ke_ide edilen eke lehdar1n vergi kimlik numaras1 mutlaka yaz1lmal1d1r. ekin sat1c1n1n bizzat kendisi yerine ad1na hareket eden temsilcisi, vekili veya istihdam ettii ki_iler lehine ke_ide edilmesi halinde eke bu ki_ilerin vergi kimlik numaras1 yaz1lmal1d1r. Bu durumda al1c1n1n lehine ek ke_ide ettii ki_inin sat1c1yla olan ilgisini tevsik eden bir belgeye sahip olmas1, ilerde sorumluluktan kurtulmak iin gerekli olabilecektir. Ayr1ca vadeli ek ke_ide edilmesi halinde demesi yap1lan i_lemle ek aras1nda irtibat kurmaya yarayacak bilgilere (fatura tarih ve numaras1 gibi) de yer verilmesi uygun olacakt1r. ekin ilk dzenlenmesi s1ras1nda emre yaz1l1 veya muayyen kimse ad1na ke_ide edilmemi_ ya da vergi kimlik numaras1n1n yaz1lmam1_ olabilecei dikkate al1n1rsa nc ki_ilerden al1nan eklerin ciro edilmesi suretiyle yap1lan demelerin mteselsil sorumluluu kald1rmayaca1n1 kabul etmek gerekir. Kald1 ki, byle bir ekin dayana1 olan i_lemlere ili_kin bilgilere cirantan1n kay1tlar1ndan ula_mak da mmkn olmayabilecektir. ekin dorudan al1c1 firma taraf1ndan dzenlenmesi gerekmekte olup, zerine yukar1da yer alan bilgiler yaz1lm1_ bile olsa m_teri eklerinin ciro edilmesi suretiyle yap1lan demeler de sorumluluu kald1rmaz. ekle yap1lan demelerin al1c1y1 sorumluluktan kurtarmas1 iin, ek bedelinin muvazaadan ar1nm1_ olarak sat1c1 taraf1ndan tahsil edilmi_ olmas1 gerekir. zellikle vadeli eklerle yap1lan demelerde ek bedeli sat1c1 taraf1ndan tahsil edilmedike, bu i_lemin al1c1y1 sorumluluktan kurtarmas1 mmkn deildir. Bu kapsamda, eklerin sat1c1 taraf1ndan dorudan tahsil edilmek yerine ticari ili_ki de bulunduu ki_ilere ciro edilmi_ olmas1 halinin (bu i_lemlerde herhangi bir muvazaa olmad11 srece), tek ba_1na ek bedelinin sat1c1 taraf1ndan tahsil edilmi_ olmas1 gerektii kural1n1n ihlal edildii anlam1na gelmez HYPERLINK "http://www.yaklasim.com/mevzuat/dergi/makaleler/2005086883.htm" \l "_ftn10#_ftn10" \o "" http://www.yaklasim.com/mevzuat/dergi/makaleler/2005086883.htm - _ftn10#_ftn10. nk al1c1n1n verdii ekin ak1betini izlemesi ve tayin etmesi beklenemez. Bununla birlikte sat1c1n1n ek bedelini tahsil etmeyerek ciro etmi_ olmas1 halinde, i_lemin gerek olmad11 ynnde ku_kular1n ortaya 1kmas1 mmkndr. demenin, banka veya zel finans kurumu vas1tas1yla veya ekle yap1lm1_ olmas1 her zaman, al1c1n1n mteselsil sorumluluunu ortadan kald1rmak iin yeterli olmamaktad1r. 0hracat arac1l1k eden mkelleflerin, mteselsil sorumluluktan kurtulabilmek iin demelerini yukar1da a1kland11 _ekilde yapmalar1n1n yan1 s1ra, bir nceki a_amadaki al1m i_leminin de yukar1da a1kland11 _ekilde yap1lm1_ olmas1 gerekir. deme yukar1da a1kland11 _ekilde yap1lm1_ olsa dahi, al1c1 ile sat1c1n1n bir organizasyon ierisinde yer ald11n1n vergi inceleme raporu ile tespit edilmesi halinde de al1c1lar1n mteselsil sorumluluklar1 ortadan kalkmaz. Mteselsil sorumluluktan kurtulmak iin Mkelleflerin sat1n ald1klar1 mallara veya hizmetlere ait demeler konusunda 84 seri nolu KDVGT ne uygun olarak deme yapmalar1 ve yukar1da belirtilen hususlara dikkat etmeleri gerekmektedir. 0^LEME DORUDAN TARAF OLMAYANLARDA MTESELS0L SORUMLULUK Bir mkellefin mal ve hizmet temin ettii safhalardan daha nceki safhalarda , bu mal ve hizmetle ilgili Katma Deer Vergisinin hazineye intikal ettirilmemi_ olmas1 nedeniyle mteselsil sorumluluk uygulamas1 ile muhatap tutulabilmesi iin , 84 seri nolu KDV. Genel tebliinde belirtildii zere sz edilen mkellef ile vergiyi hazineye intikal ettirmeyenler aras1nda , menfaat salayan dorudan bir ili_kinin veya h1s1ml1k , sermayesine kat1lma , organizasyon veya ynetim iinde yer alma _eklinde dolayl1 bir ili_kinin mevcudiyetinin vergi incelemesine yetkili olanlarca dzenlenmi_ raporlarda a1ka belirtilmi_ olmas1 zorunludur. MTESELS0L SORUMLULUUN UYGULANAMAYACAI DURUMLAR Katma Deer Vergisi Kanununun 17. Maddesinin 1 numaral1 f1kras1nda say1lan ( tar1msal amal1 kooperatifler hari) kurum ve kurulu_lar ile sermayelerinin (%51) veya daha fazlas1 kamuya ait iktisadi i_letmelerin mal teslimi veya hizmet ifalar1nda taraf olduu al1m-sat1m i_lemlerinde mteselsil sorumluluk uygulanmamas1 uygun grlm_tr. Buna gre yukar1da say1lan kurulu_lar1n mal yada hizmet sat1n ald1klar1 mkelleflerin bu al1_larla ilgili vergiyi bu kurulu_lardan mal yada hizmet sat1n alanlar1n ise bu al1_larla ilgili vergiyi sz edilen kurulu_lar1n, hazineye intikal ettirmemeleri nedeniyle mteselsil sorumluluk kapsam1nda i_lem yap1lmayacakt1r. MTESELS0L SORUMLULUKTA UYGULAMA Maliye Bakanl11 konuya ili_kin kendisine verilen yetkiyi kullanarak mteselsilen sorumluluun _artlar1n1, s1n1rlar1n1 ve konuya ili_kin usul ve esaslar1 70,82 ve 84 no lu KDV Genel Teblileri ile belirlenmi_tir. Buna gre; 6.1 Vergi, mkellef ad1na tarh-tahakkuk ettirilecek ve ncelikle mkelleften aranacakt1r. Vergiyi mkellefin demesi esas. 6.2 Mteselsil sorumluluk sat1n al1nan mal ve hizmet bedeli zerinden hesaplanan KDV, varsa gecikme faizi ve gecikme zamm1 ile s1n1rl1d1r. Cezalar sorumluluun kapsam1 d1_1nda tutulmu_tur. 6.3 Mkellef d1_1ndaki ki_ilerden (Mteselsil sorumludan) yap1lacak takibe deme emri teblii suretiyle ba_lanacakt1r. Vergi mkellef d1_1ndaki ki_ilerden de tahsil edilebilecektir. Bu esaslar dikkate al1narak mkellefler taraf1ndan beyan edilen ancak denmeyen vergiler ile ilgili olarak ; Mkellefe bilinen adreslerinde bulunmad11ndan deme emri tebli edilmemi_ olmas1 veya Kendisine deme emri tebli edilen mkellefin mal beyan1nda bulunmam1_ olmas1, vergi dairesince de mal1 tesbit olunamam1_ veya beyan edilen veya vergi dairesince tesbit olunan mallar1n amme alaca1n1 kar_1layamayaca1n1n anla_1lm1_ olmas1, Hallerinde vergi asl1, varsa gecikme faizi ve gecikme zamm1 iin mkellef d1_1ndaki mteselsil sorumlu nezdinde deme emri ile takibe ba_lan1lacakt1r. Mkellef taraf1ndan noksan beyan edilen veya hi beyan edilmeyen vergi iin yap1lacak tarhiyat zerine tahsil edilebilir hale gelen vergi ve gecikme faizi , yukarda belirtilen _artlara gre mteselsil sorumlu nezdin de deme emri ile takibe al1nacakt1r. Mteselsil sorumlulukla ilgili Dan1_tay Kararlar1ndan baz1lar1 a_a1daki gibidir. 7. MTESSELS0L SORUMLULUKLA 0LG0L0 YARGI KARARLARI Vergi sorumluluu hazineye intikal etmemi_ amme alacaklar1n1n hazineye intikalini kolayla_t1rmak amac1yla vergi yasalar1nda ngrlen bir messesedir Mal al1m sat1m1 ve hizmet ifas1 dolay1s1yla vergi kesintisi yapmak ve vergi dairesine yat1rmak zorunda olanlar1n bu ykmllkleri yerine getirmemeleri halinde bu verginin denmesinden mal al1m sat1ma taraf olanlar ve hizmetten yararlananlar aralar1nda dorudan veya h1s1ml1k nedeniyle,yada sermaye organizasyon veya ynetime kat1lmak veya menfaat salamak suretiyle dolayl1 olarak ili_kide bulunduu saptananlar mteselsilen sorumlu olacaklar1 Vergi Usul Kanunu 11. maddesinde belirtilmektedir. Mteselsil sorumlulukla ilgili Dan1_tay Kararlar1ndan baz1lar1 a_a1daki gibidir. Konu ile ilgili Dan1_tay 4. Daire 23.10.2002 Tarih Esas No:2001/4767 Karar No:2002/3318 karar1nda 213 say1l1 Vergi Usul Kanunu nun 11.maddesi hkmne gre as1l mkelleften tahsil edilemeyen amme alaca1n1n mteselsil sorumluluk kapsam1nda ihbarname usulne gre davac1 borsadan istenmesi gerekecei, Dan1_tay 7.Daire 25,02,2004 Tarih Esas No:2000/7976 Karar No:2004/465 karar1nda 213 say1l1 Vergi Usul Kanunu nun 11, maddesi hkmne gre sat1c1n1n beyan ettii halde demedii kdv nedeni ile al1c1n1n sorumlu tutulamayaca1, mteselsil sorumluluu kdv uyu_mazl1klar1na uygulanabilmesi iin, ki_i ve kurulu_lar aras1nda vergiyi ziyaa uratma ynnde bir irtibat1n bulunduunun tespit edilmesi gerekir. Dan1_tay 7.Daire 16.06.2004 Tarih Esas No:2002/1727 Karar No:2004/1852 karar1nda Vergi Usul Kanununun 11 inci maddesi uyar1nca mteselsil sorumlu ad1na i_lem tesis etmeye, as1l mkellefin bal1 olduu vergi dairesinin yetkili olduu, Dan1_tay 7.Daire 13.03.2003 Tarih Esas No:2000/7958 Karar No:2003/595 karar1nda Vergi Usul Kanununun 11.maddesi uyar1nca mteselsilen sorumlu tutulanlar hakk1nda 6183 say1l1 kanun kapsam1nda yap1lacak takiplerin, as1l borlunun bal1 bulunduu alacakl1 amme idaresince yap1labilecei, Dan1_tay 9.Daire 26.10.1993 Tarih Esas No:1992/4540 Karar No:1993/3751 karar1nda 213 say1l1 Vergi Usul Kanununun 11. Maddesindeki mteselsilen sorumluluk hkm, komisyon kar_1l11nda fatura temin edildiinin veya ki_i ve kurulu_lar aras1nda vergiyi ziyaa uratma ynnden aralar1nda bir irtibat bulunduunun idarece tesbiti halinde katma deer vergisine de uygulanaca1, Dan1_tay 7.Daire 21.09.1992 Tarih Esas No:1991/3146 Karar No:1992/4450 karar1nda ykmlnn imalat1nda kulland11 girdilerin bir blmnn sat1n ald11 ki_inin KDV sini demedii, yada verilen faturalar1n sahte olduu yolunda bir iddia yada tesbitin bulunmamas1 halinde, denen KDV nin hazineye intikal edip etmediinin saptan1lamamas1 ve dier tedariki ki_inin ise, defter ve belgelerini kaybetmi_ olmas1 nedeniyle incelenememesi yada bu ki_ilerin aras1nda herhangi bu organizasyon bulunduu yolunda bir tesbitin olmamas1 halinde ykmlnn indirim veya iade hakk1ndan yararland1r1lmamas1n1n yerinde olmad11, Dan1_tay 7.Daire 25.09.1992 Tarih Esas No:1990/5176 Karar No:1992/4675 karar1nda tedariki firmalar1n tedariki firmadan tahsil ettikleri Katma Deer Vergilerini beyan ederek dediklerinin tesbit edilmesi halinde, tedariki firmalar1n alt firmalar1 hakk1nda yeterli inceleme yap1lmadan ve hibir delile dayanmadan, bunlar1n yat1rmam1_ olduklar1 vergilerden ihracat1 firman1n sorumlu tutulmas1n1n mmkn olmad11, Dan1_tay 7.Daire 29.01.2004 Tarih Esas No: 2002/465 Karar No:2004/197 karar1nda Vergi Usul Kanunu nun 11. Maddesinde belirlenen mteselsil borlunun, as1l borlunun bal1 bulunduu vergi dairesince takip edilebilecei. 8. SONU Vergi sorumluluu hazineye intikal etmemi_ amme alacaklar1n1n hazineye intikalini kolayla_t1rmak amac1yla vergi yasalar1nda ngrlen bir messesedir Mal al1m sat1m1 ve hizmet ifas1 dolay1s1yla vergi kesintisi yapmak ve vergi dairesine yat1rmak zorunda olanlar1n bu ykmllkleri yerine getirmemeleri halinde bu verginin denmesinden mal al1m sat1ma taraf olanlar ve hizmetten yararlananlar aralar1nda dorudan veya h1s1ml1k nedeniyle,yada sermaye organizasyon veya ynetime kat1lmak veya menfaat salamak suretiyle dolayl1 olarak ili_kide bulunduu saptananlar mteselsilen sorumlu olacaklar1 Vergi Usul Kanunu 11. maddesinde belirtilmektedir. Mteselsil sorumlulukla ilgili Maliye Bakanl11 yetkisini kullanarak 1karm1_ olduu KDV 70, 82 ve 84 no lu Genel Teblileri birlikte deerlendirildiinde, kanunda verilen yetkinin kullan1m1 idarenin kendini korumaya ynelik, hazineye intikal etmemi_ vergilerin hazineye intikalini salamak olduu anla_1lmaktad1r. Katma Deer Vergisinde Mteselsil sorumluluktan kurtulmak iin mkelleflerin sat1n ald1klar1 mallara veya hizmetlere ait demeler konusunda 84 seri nolu KDVGT ne uygun olarak deme yapmalar1 ve yukar1da belirtilen hususlara dikkat etmeleri gerekmektedir. Sayg1lar1m1zla Dursun Ali Turanl1 Yeminli Mali M_avir Turgut Uygur, A1klamal1-0tihatl1 Borlar Kanunu S. 4216-4217 84 Seri No lu KDV Genel Teblii 23.11.2001 Tarih ve 24592 Say1l1 Resmi Gazete Yay1mlanm1_t1r. MB nin 31.01.2002 tarih ve 54/5432-543/5050 say1l1 zelgesi. E-Yakla_1m Austos 2005 S. 4-5 Y. Pehlivan 1n Yaz1s1ndan Al1nm1_t1r. MB nin 26.06.2001 tarih ve 53/5332-539/34607 say1l1 zelgesi. E-Yakla_1m Austos 2005 S. 4-5 Y. Pehlivan 1n Yaz1s1ndan Al1nm1_t1r. Yasef Pehlivan KDV de Mteselsil Sorumluluk Uygulamas1, E-Yakla_1m Austos 2005 S. 4-5 84 Seri No lu KDV Genel Teblii 23.11.2001 Tarih ve 24592 Say1l1 Resmi Gazete Yay1mlanm1_t1r 84 Seri No lu KDV Genel Teblii 23.11.2001 Tarih ve 24592 Say1l1 Resmi Gazete Yay1mlanm1_t1r 84 Seri No lu KDV Genel Teblii 23.11.2001 Tarih ve 24592 Say1l1 Resmi Gazete Yay1mlanm1_t1r  PAGE 4 / NUMPAGES \*ARABIC 5 Halitaa Cad. Onan Sok. Gney Apt. No: 9 / 1-2 Kadiky - ISTANBUL Telefon: 0216 346 20 78 (Pbx) Faks: 0 216 349 22 31 fhjl؜ڜޜDdfnN,0Zjl۴۴۴۴۴۩ۇ~h*jhz{hjH0JfB* UmHphsHhjHmHnHuhjHB* CJphhjH5B* phhjHB* ph hjHCJ hjH5CJhjHhjH5B* CJphhz{B* CJph jhjH0JfB* CJUphhjHB* CJphhjH0JRB* CJphjhjHB* CJUph$Z\^`bdfhjlޗܜޜBDhptjD<_c^ & FU$a$$ & Fa$<vNP|(*>@(*02h$a$$ & Fa$g$^a$22^,Z\^`bdfh#$ 2( Px 4 #\'*.25@9^a$$a$hjB.0Z$a$[Zd%$ /( Px 4 #\'*.25@9^`a$l.>BDxplpchjHmHnHuhbjhjHUjhjHUmHnHuhz{hjH.jhz{hjH0JfB* CJUmHphsH!hz{hjHB* CJmHphsHhjHB* CJph jhjH0JfB* CJUphhjHB* ph*jhz{hjH0JfB* UmHphsHhz{hjHB* mHphsH&(*,0Z^`밠hjHmHnHuhjH5B*CJOJQJphhjH&hjH5B*CJOJQJnHphtH%hz{5B*CJmHnHphtHuhjH5B*CJnHphtH'jhjH5B*CJUnHphtHZ\^`%$ /( Px 4 #\'*.25@9^`a$+1h;0. A!S"S#n$S%F>)&TqHJFIFHH Photoshop 3.08BIM ResolutionHH8BIM FX Global Lighting Anglex8BIMFX Global Altitude8BIM Print Flags 8BIM Copyright Flag8BIM'Japanese Print Flags 8BIMColor Halftone SettingsH/fflff/ff2Z5-8BIMColor Transfer Settingsp8BIM Layer State8BIM Layer Groups8BIMGuides@@8BIM URL overrides8BIMSlicesgUST8BIMICC Untagged Flag8BIMLayer ID Generator Base8BIM New Windows Thumbnail8JFIFHHAdobed      "?  3!1AQa"q2B#$Rb34rC%Scs5&DTdE£t6UeuF'Vfv7GWgw5!1AQaq"2B#R3$brCScs4%&5DTdEU6teuFVfv'7GWgw ?R\K}8BIM!Version compatibility infoUAdobe PhotoshopAdobe Photoshop 6.08BIM JPEG QualityAdobed@    s!1AQa"q2B#R3b$r%C4Scs5D'6Tdt& EFVU(eufv7GWgw8HXhx)9IYiy*:JZjzm!1AQa"q2#BRbr3$4CS%cs5DT &6E'dtU7()󄔤euFVfvGWgw8HXhx9IYiy*:JZjz ?ןCHSREKL0 FORMLU YEVM0YE DEFTER0N0N TASD0KS0Z ARKA YZLER0NE YAPILAN KAYITLAR0N YASAL DEFTERE YAPILMI^ KAYIT OLARAK KABL ED0LEB0L0R M0 ? 1 .GENEL AIKLAMA Ticari ve mesleki faaliyette bulunacak gerek ve tzel ki_ilerin tutmak zorunda olduklar1 yasal defterleri geerli olabilmesi iin, Ticari ya da mesleki faaliyetinin icra edildii yerin noterince,her y1l tutacaklar1 defterleri bir nceki y1l1n aral1k ay1n da tasdik ettirilmesi yasal bir zorunluluktur. Tasdik ettirilmesi ve tutulmas1 zorunlu olan defterler ve tasdik hkmleri Trk Ticaret Kanunu ve Vergi Usul kanununun ilgili maddelerinde yer almaktad1r. Konuya defterlerin tasdiki ve defterlerin tutulmas1 kapan1_ tasdiki ve kapan1_ tasdikine tabi olan defterler, ayr1ca yasal defterlerin yaz1lmas1 ile ilgili olarak 1kan bir tak1m tereddtler bu makalenin konusunu olu_turmaktad1r. 2 .YEN0 YIL DEFTERLER0N0N TASD0K0N0N YAPTIRILMASI Ticari ve mesleki faaliyette bulunacak gerek ve tzel kn GZ9!PNG IHDR&MPLTEʊ3Q]\\[ZZVVVC}iiipppDQeSSS}}}$-<lll@@@000A?>>GTTTEDDfffFFF &+3:r544<}#""OOOKJJ;::>'&&777,**H*))"/C%$$5331M-,,}ƾO==QQQYYYjjjZYYooo&%%ð(''ǜvvvdddeeeXXX(((LKKnmm'*/()+NMMzzz5^`__\[[ ԱMMMeddDCC<;;2Dyz& gmݺ+/nso\p㰫?} %}⯗.]sb͡IݵuufN_96=зẬ)jnl[xДWSR=+ChJ`hY9<7GK()V6$5gS1ЙOn ັzj懄;np)tFSd-^_tvѢ⏊VH\jKR=u5FH +;F:ܧ@WA9]r1]_{E `@)4aLn4t3L׵$to9>ta>riXG@w8o чwU-C\0dȐ;wW?9z FT t5{#&*fIн txziЋ]}=ۯX>b+7zU g~$蒘ᦥt.9%#5 !=8?8`]sضi6~So=mf) $UJI7%=\4{N''9:Mu 4R.Q{1!Y? C?4fF+w/|?n)нJe2;**n.id'P!'KG6lNI#j r!°AE7AMU“W(IX^MRCs<ÂXl@L0LGuMjgX"Qe[#E&!FUĺIIWTMl48[ ~c_+-bߍڽc4t[VM.:tAL9' :y?ܿ4OF:rzt?RN VZ5J5h 0:lt0tDʽ u" ,iK6h#*XЅ@c<**E N>hg/=PA莎ylu xƯ0On)w~VTQSg\ [%tX5% ݂%aJF (Md:ѣ10[)_ t! tPYi%`M@F[Ǜ)x76u䖒S mȳ3=],)ars:޾pZ/BNp4g} 65(i7m}aӮnR o\]Ƕ ĆQXѵdF!0,0@/5'THP;=m;v-敩SG oz{i zFf*k/ ]NCo}z:(ᝒk|Pt 4E>&vAFc dн hQC&,.alB9ݤ' ] tlRS~7v;5Yv%Ԍ񦦖SBwfumut ޶>~.u=YZUUAjnY?}z'? 0Y5a”UpK}{B?>Ku鹱]rf߽w מ?z%Fzn*Ik*IM5(^^@> Heading 2$ B* ph5>@> Heading 3$ OJQJ5@@@ Heading 4$$@&a$5B* <@< Heading 5$ 5tHuB@B Heading 6 $$a$ 5tHuDA@D Default Paragraph FontViV Table Normal :V 44 la (k(No List JOJ Absatz-Standardschriftart2O2 WW8Num1z0OJQJ2O2 WW8Num1z1OJQJ2O!2 WW8Num2z0OJQJ2O12 WW8Num2z2OJQJ6OA6 WW8Num4z0 OJQJCJ2OQ2 WW8Num4z1OJQJ2Oa2 WW8Num4z2OJQJ2Oq2 WW8Num4z3OJQJ2O2 WW8Num6z0OJQJ2O2 WW8Num6z1OJQJ2O2 WW8Num6z2OJQJ2O2 WW8Num8z0OJQJ2O2 WW8Num8z1OJQJ2O2 WW8Num8z2OJQJ2O2 WW8Num9z0OJQJ4O4 WW8Num13z0OJQJ4O4 WW8Num13z1OJQJ4O4 WW8Num13z2OJQJ8O!8 WW8Num14z0 OJQJCJ4O14 WW8Num14z1OJQJ4OA4 WW8Num14z2OJQJ4OQ4 WW8Num14z3OJQJ<Oa< WW8Num15z0OJQJPJ^J4Oq4 WW8Num15z1OJQJ4O4 WW8Num15z2OJQJ4O4 WW8Num15z3OJQJ8O8 WW8Num16z0 OJQJCJ4O4 WW8Num16z1OJQJ4O4 WW8Num16z2OJQJ4O4 WW8Num16z3OJQJ8O8 WW8Num17z0 OJQJCJ4O4 WW8Num17z1OJQJ4O4 WW8Num17z2OJQJ4O4 WW8Num17z3OJQJ4O!4 WW8Num18z0OJQJ4O14 WW8Num18z1OJQJ4OA4 WW8Num18z2OJQJ8OQ8 WW8Num19z0 OJQJCJ4Oa4 WW8Num19z1OJQJ4Oq4 WW8Num19z2OJQJ4O4 WW8Num19z3OJQJ4O4 WW8Num21z0OJQJ4O4 WW8Num22z0OJQJ4O4 WW8Num23z0OJQJ4O4 WW8Num23z1OJQJ4O4 WW8Num23z2OJQJ8O8 WW8Num25z0 OJQJCJ4O4 WW8Num25z1OJQJ4O4 WW8Num25z2OJQJ4O4 WW8Num25z3OJQJ8O!8 WW8Num26z0 OJQJCJ4O14 WW8Num26z1OJQJ4OA4 WW8Num26z2OJQJ4OQ4 WW8Num26z3OJQJ4Oa4 WW8Num28z0OJQJ4Oq4 WW8Num28z1OJQJ4O4 WW8Num28z2OJQJ8O8 WW8Num29z0 OJQJCJ4O4 WW8Num29z1OJQJ4O4 WW8Num29z2OJQJ4O4 WW8Num29z3OJQJ4O4 WW8Num30z0OJQJ4O4 WW8Num30z1OJQJ4O4 WW8Num30z2OJQJ4O4 WW8Num31z0OJQJROR Varsay1lan Paragraf Yaz1 Tipi6U@!6 Hyperlink B*ph>*(W@1( Strong5BOAB Dipnot KarakterleriH*8B@R8 Body TextU$a$CJ(/@Qb( ListV^JROrR Resim Yaz1s1 Wxx $CJ6^JaJ].O. DizinX $^JLORL Ba_l1k Yx$OJQJCJPJ^JaJ4@4 Header Z p#4 @4 Footer [ p#TT TOC 1 \d1$ 0" 7$5$9DCJmH sH uHOH Gvde Metni 2]$ a$CJDP@D Body Text 2^$a$ OJQJCJfC@f Body Text Indent _$0]^`0a$ OJQJCJFOF Normal 1`$ a$ OJQJCJO HTML nceden Biimlendirilmi_7a 2( Px 4 #\'*.25@9OJQJtHuO" nceden Biimlendirilmi_+b # ~= z9!v%G$OJQJtHuO2 Gvde Metni Girintisi 2(c$ S]^S`a$B* phCJ5F@BF Footnote TextdmH sH tHu:OQR: ereve ieriie@&@a@ Footnote ReferenceH*bS@rb Body Text Indent 3g$0*$^`0a$tHu@Q@@ Body Text 3h*$ B*tHu@P@@ Body Text 2i$a$B* CJ/9?ACFLdA+ l,/&d&dYZ~S G 34r{12$UI!/"d"S$%&](f*w,0002369=@@@@@@@@@@@@CCDCvCwCD F F.F/FGGGwHHKIYIIJKKKLL1M2MMP(PUQRRSTTiVjVXXmZnZI[J[K[L[V[W[[^A_B`C`U`V`k```````````,a-aaaa%b=bbbVcccccccccc0dddd_0_08000_0_00 000000000 000i00000000000000 00U0U0 0 000000000000000000000000000000000000 00U00 00c000 0U0U000_000g0g0 0 00000000000000h0000000000000000000000000000000@d0@d0p@d0@d0@d0@d0@d0@d0@d0@d0@d0@d0HCg@Z0My0P@[0My0Fg0M90PZ00M900 H>gl`7<=puv LC<2hZ`8:;qrstw^9{;;1<dXT !#!  /XR$>)&TqH-b$GZ9! F@ 0( N s * Bjx`(  Nqg qg Bj "  H " hB s *D$? "hB s *D$? " HA " BA "d V9(t@ k'it@<t@))<t@ )0t@S)ut@XZ~ s t _`34_`r12UWH!I!`"#R$S$`$a$7%8%%%`')-.//0000`1b133H45=`?a???@@@@ACDCvCwCF F.F/FGGGGGGGGwH|HHJKKLLLL1M3MP(PRRSSaTxUiVjVXXmZnZI[L[V[W[a\b\^^a^b^@`F`T`````,a/aaaaa=b?bbbbbVcXccccccFdGdddXZ}RS F G 24qrz{02#$TWH!I!."/"c"d"R$S$%%&&\(](e*f*v,w,000022336699==@@@@BCDCuCwCDDF F-F/FGGGGGGvH|HHHJIZIIIJJKKKKLL0M3MMMP(PTQUQRRSSTThVjVXXlZnZH[L[U[W[[[^^@_A_A`F`T`X`j`m``````+a/aaaaa$b%b^`>o(>^`>o(.0^`0o(..0^`0o(... 0^`0o( .... ^`o( .....  ^ `o( ...... 0 `0 ^0 ``o(....... ` ^ ``o(........^`o(.^`o(.808^8`0o(..808^8`0o(... 808^8`0o( .... ^`o( ..... ^`o( ...... `^``o(....... `^``o(........hh^h`o(-h^`.^`o(.808^8`0o(..808^8`0o(... 808^8`0o( .... ^`o( ..... ^`o( ...... `^``o(....... `^``o(........'riXQu")z{bjH`ccccduL-uH@TQTQsTQTQ| !#$'22dPP$P@PHPJPNPPPVPlP|UnknownGz Times New Roman5Symbol3& z Arial5& zaTahoma?5 z Courier New;WingdingsO& k9?Lucida Sans UnicodeBh_F8h"R1T2!4dY`c3H?b Sirkler 2005 ALIDURSUN Mert Turanl1  Oh+'0 ( D P \ ht|Sirkler 2005oirk ALIDURSUN00LIDLID Normal.dot0 Mert Turanlo16tMicrosoft Word 10.0@ա@':@j4@= nh"R՜.+,D՜.+,8 hp|  01Y`: Sirkler 2005 Title 8@ _PID_HLINKSA ?http://www.yaklasim.com/mevzuat/dergi/makaleler/2005086883.htm_ftn10#_ftn10 !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~Root Entry F0nData 1TableLWordDocument SummaryInformation(DocumentSummaryInformation8CompObjj FMicrosoft Word Document MSWordDocWord.Document.89q